Language: NOR | ENG

Videreutdanning i intensivsykepleie

 • Varighet: 1,5 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 90 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september. Søkbart fra 1. august
 • Du er sykepleier og har lyst til å spesialisere deg
 • Du liker å jobbe i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag
 • Du vil få kompetanse både gjennom praksis og teori

Om utdanningen

Videreutdanning i intensivsykepleie gir deg kunnskap for å ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag.

Som intensivsykepleier skal du behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerte og ubehag gjennom kontinuerlig observasjon og vurdering av pasientens tilstand. Du skal også kunne utøve og overvåke medisinsk behandling ordinert av lege.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle tre semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være knyttet til direkte pasientsituasjoner med akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

Du finner studiet søkbart under "vår 2020" på lokalt søknadsweb.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 3361. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Tilsatte ved Sykehuset Innlandet har fortrinnsrett til et bestemt antall eller en bestemt andel av plassene.

I løpet av studietiden får du anledning til å hospitere i praksis innen andre spesialfelt som er relatert til intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsområde.

Informasjon om praksis

Student på HINN Elverum. 

Emner

Emner i videreutdanning i intensivsykepleie

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap i intensivmedisin og forståelse for hvilke opplevelser, problemer og behov pasienten har generelt i situasjonen og spesielt ved svikt eller trussel om svikt i vitale organer
 • har tilegnet seg og fått avanserte kunnskaper om og forståelse for fagområder og virksomheter som direkte og indirekte har betydning for intensivsykepleiers funksjon og ansvarsområde.
 • har avansert kunnskap i medisinske og naturvitenskapelige fag som gjør intensivsykepleieren i stand til å  overvåke, pleie og behandle mennesker i alle aldre.
 • har inngående kunnskap om pasienter med svikt i livsviktige funksjoner

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utøve intensivsykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fremme rehabilitering.
 • kan bedømme akutte situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/ eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes / gjenopprettes
 • kan delta i gjennomføring av medisinsk behandling etter forordning eller delegering av ansvarlig lege.
 • kan iverksette avansert klinisk sykepleie i medvirkning med pasient og pårørende.
 • mestrer samhandling med pasienten og utfører intensivsykepleien med et godt håndlag.
 • mestrer bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og ha et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger.
 • kan anvende hygieniske prinsipper og forebygge infeksjoner.
 • Kan kritisk analysere egen rolle og har inngående ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og -nivå.
 • kan anvende relevante kunnskaper i møte med pasienter og pårørende fra ulike kulturer

Kandidaten

 • kan utøve intensivsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved å være akutt og/ eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling.
 • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig.
 • kan støtte og yte omsorg til pårørende, og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse.
 • kan gi situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere.
 • kan ta ansvar for pasienten og ivareta pårørende når pasienten er døende, og sikre en verdig død.
 • kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling.
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på faglige problemstillinger, som bidrar til nytenkning og innovasjon i sykepleietjenesten.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. To års praksis er 24 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 48 måneders arbeidspraksis.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Har du lyst til å få et innblikk i hvordan de jobber med intensivsykepleie i andre land og hvordan de bruker de ressursene de har? Hva med å ta praksis i utlandet? Under studiet har du mulighet til å søke om å ta siste fordypningspraksis på 4 uker ved høgskolens samarbeidspartnere i Indonesia eller Island.

Grip sjansen og reis på  utveksling! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i intensivsykepleie. Intensivsykepleie er et spesialområde innen sykepleie, som tar sikte på å ivareta den akutt kritisk syke pasient og deres familier. Mye av arbeidet består i å jobbe med pasienter som har behov for kontinuerlig overvåking og pleie for å opprettholde livsviktige funksjoner.  Som intensivsykepleier skal du behandle og forebygge komplekse sykdomstilstand, lindre lidelse, smerte og ubehag gjennom kontinuerlig å observere og vurdere forandringer i pasientens tilstand.

Intensivsykepleieren jobber primært i spesialavdelinger i sykehus, det vil si intensiv-, overvåknings- og postoperative avdelinger.  Som intensivsykepleier kan du også arbeide i nyfødtavdeling, ambulansetjeneste, akuttmottak, AMK-sentraler og dialyseavdelinger. Kommunehelsetjenesten har også et økende behov for intensivsykepleiere, da stadig flere alvorlig syke med behov for avansert medisinsk behandling ønsker å bo i eget hjem.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap