Language: NOR | ENG

Videreutdanning i helsesykepleie

 • Varighet: 2 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du er sykepleier, og ønsker å jobbe med barn og unge
 • Du ønsker å jobbe helsefremmende og sykdomsforebyggende
 • Du liker å drive veiledning og rådgivning

Om utdanningen

Fra 2019 endres tittel fra helsesøster til helsesykepleier. 

Helsesykepleiere står sentralt i folkehelsearbeidet i norske kommuner. Som helsesykepleier vil du være med å styrke det som bidrar til bedre helse og jobbe med utfordringene som medfører helserisiko.

Helsesykepleiere har et spesielt ansvar for barn og unge. Et mer helsefremmende samfunn skaper grunnlag for bedre oppvekstsvilkår, høyere kreativitet og innovasjon, og bidra til positiv samfunnsbygging på en rekke andre områder. Det er derfor viktig å motivere og legge til rette for god helse tidlig.

Undervisningen er samlingsbasert og består av fire emner. I tillegg til samlingene på Campus vil det være praksis ute i arbeidsfeltet. I praksisukene vil det være full arbeidsuke. Det er mulig å kombinere studiet med arbeid. Det forventes at studentene er tilstede på studiestedet under samlingene.

I 2018 var poenggrensen 43,5. Les om poengberegning her. Studiet har 25 plasser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert og hver samling varer normalt i fire dager. Det er vanligvis fire samlinger før jul og fire samlinger etter jul.

 

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • kan avansert sykepleie knyttet til folkehelsearbeid  
 • kan utøve helsesøstertjeneste ut i fra en forståelse av at det er ulike perspektiver på helse
 • kan vurdere barn og unges fysiske og psykososiale utvikling i et økologisk perspektiv og iverksette helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak
 • har kunnskap om ulike teorier og metoder knyttet til samarbeid og samhandling

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende ulike teorier og metoder knyttet til samarbeid og samhandling
 • kan planlegge, administrere og utvikle helsesøstertjenesten i overensstemmelse med lover, forskrifter, rammebetingelser og lokale forhold
 • kan delta i og påvirke helseplanlegging, dokumentere skriftlig og formidle kunnskap om helseforhold
 • kan sammenlikne, analysere og kritisere problemstillinger innen forskning og fagutvikling i eget fag

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over egne verdier og normer, sykepleiefaglige verdier og etiske dilemma og utføre helsefremmende og sykdomsforebyggende folkehelsearbeid til barn, unge og deres familier på en faglig og etisk forsvarlig måte
 • kan initiere og delta i samarbeid og samhandling
 • kan aktivt videreutvikle sin personlige og faglige kompetanse som helsesøster
 • kan være en aktiv formidler av folkehelse(strategi) i offentlig debatt

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst ett års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. Ett års praksis er 12 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 24 måneders arbeidspraksis.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Praksis

Praksisstudiene inneholder elementer fra alle emnene (hovedemner) og tilsvarer totalt 15 studiepoeng.  

Praksis er fordelt over tre perioder med en, to og sju uker og skal fortrinnsvis være i samme kommune gjennom alle perioder:

Første semester: 1 uke (Folkehelsearbeid)

Tredje semester: 2 uker (Kommunikasjon)

Fjerde semester: 7 uker (Kunnskapsbasert helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse)

 Praksisstudiene er på fulltid. Praksisplasser er i all hovedsak innenfor Hedmark og Oppland, men vi forsøker å tilrettelegge der det er behov. I utgangspunktet anbefaler vi ikke praksis i egen bosteds- eller arbeidskommune.

Veien videre

Med denne videreutdanningen blir du helsesykepleier, og du er sentral i arbeidet med å ta vare på barn og unges helse. Som helsesykepleier møter du barn, unge og deres familier, og har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak rettet mot individ, grupper og samfunnet.

 Du kan arbeide på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, flyktningehelsetjenesten og med miljørettet smittevern/helsevern. 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap