Language: NOR | ENG

Videreutdanning i helsesykepleie

 • Varighet: 2 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Med dette samlingsbaserte studiet blir du helsesykepleier, og får en sentral rolle i arbeidet med å ta vare på deres helse.

Om utdanningen

Som helsesykepleier har man et særlig ansvar for barn og unge. Et mer helsefremmende samfunn skaper grunnlag for bedre oppvekstsvilkår, høyere kreativitet og innovasjon, og bidrar til positiv samfunnsbygging på en rekke andre områder. Det er derfor viktig å motivere og legge til rette for god helse tidlig.

Helsesykepleiere står sentralt i folkehelsearbeidet i norske kommuner. I 2019 ble tittelen endret fra helsesøster til helsesykepleier, og som helsesykepleier vil du være med å styrke det som bidrar til bedre helse, og jobbe med utfordringene som medfører helserisiko.

Undervisningen er samlingsbasert og består av fire emner. I tillegg til de fysiske samlingene på studiestedet vil det være studier i praksis. I praksisukene vil det være full uke. Det er mulig å kombinere studiet med arbeid. Det forventes at studentene er tilstede på studiestedet under samlingene.

I fjor var poenggrensen 40,97. Les om poengberegning her.

Studiet har 25 plasser.

Praktisk informasjon

Helsesykepleierstudiet omfatter fire emner lagt i hvert sitt semester. Hvert emne er avsluttende. I tillegg til campus- og nettundervisning omfatter studiet ti uker kommunal veiledet praksis (les mer under praksis.) Disse ukene er fordelt over de tre første emnene.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, autorisasjon som sykepleier og minst ett års arbeidserfaring som sykepleier i 100 % stilling.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon som sykepleier. Ett års praksis er tolv kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 24 måneders arbeidspraksis.

Ved oppstart må søkere legge frem gyldig politiattest.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger knyttet til helsesykepleiers folkehelsearbeid  
 • har inngående kunnskap om barn og unges psykiske, fysiske, seksuelle og psykososiale utvikling og helse
 • har kunnskap om urbefolkning, migranter, ulike minoriteter og kulturer
 • har kunnskap om ulike teorier og metoder knyttet til kommunikasjon, veiledning, samarbeid og samhandling
 • har kunnskap om ulike teorier og metoder knyttet til utviklingsarbeid og forskning
 • har kunnskap om ulike teorier og metoder knyttet til utviklingsarbeid og forskning kan oppdage, kartlegge og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i folkehelseområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan analysere, forholde seg kritisk og anvende teori, metoder og fortolkninger innenfor helsesykepleiers fagområde
 • kan planlegge, administrere og utvikle helsesykepleiertjenesten i overensstemmelse med lover, forskrifter, rammebetingelser og lokale forhold
 • kan delta aktivt i og påvirke kommunenes helseplanlegging, dokumentere skriftlig og formidle kunnskap om helseforhold i samfunnet
 • kan vurdere barn og unges fysiske og psykososiale utvikling og iverksette helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak
 • kan vurdere urbefolkningen, innvandrere og minoriteters særlige helsebehov, og arbeide kultursensitivt
 • kan vurdere internasjonale perspektiver relatert til helsesykepleiers arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre helsefremmende og sykdomsforebyggende folkehelsearbeid til barn, unge og deres familier på en faglig og etisk forsvarlig måte
 • kan reflektere og kritisk vurdere sykepleiefaglige verdier og identifisere etiske dilemma
 • kan initiere og delta i samarbeid og samhandling
 • kan utføre helsesykepleie med en kultursensitiv forståelse
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og strategier i folkehelsearbeid
 • kan initiere utvikling innen eget fagområde
 • kan aktivt videreutvikle sin personlige og faglige kompetanse som helsesykepleier

 

Praksis

Studier i praksis inneholder elementer fra alle emnene og tilsvarer totalt 15 studiepoeng. Studentene skal anvende teoretisk kunnskap om faktorer som fremmer/hemmer helse, videreutvikle sykepleien og få erfaring fra praktisk yrkesutøvelse. Det legges vekt på at studentene skal videreutvikle egne ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. Studentene veiledes av utdannet helsesykepleier.

Praksisukene fordeler seg over tre emner med en, fem og fire uker i første, andre og tredje emne og skal fortrinnsvis være i samme kommune.

For studentene innebærer dette en studieinnsats i praksis på ca. 400 timer, hvorav 300 timer tilstede i praksis (dvs. 30 timer per uke tilstede i praksis og ti timer til selvstudium).

Praksisstudiene er obligatoriske og det er studentenes ansvar å ha oversikt over eget fravær. Studentene må minimum være tilstede 90 prosent i praksis. Fravær utover dette medfører stryk.

Egen modul i Canvas; «Studier i praksis» beskriver innhold, krav, veiledning og vurdering.

Videre studiemuligheter

Med denne videreutdanningen blir du helsesykepleier, og du vil være sentral i arbeidet med å ta vare på barn og unges helse. Som helsesykepleier møter du barn, unge og deres familier, og har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak rettet mot individ, grupper og samfunnet.

Du kan arbeide på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, flyktninghelsetjenesten og med miljørettet smittevern/helsevern. 

Høgskolen i innlandet - studiested Lillehammer tilbyr  master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, hvor studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap