Videreutdanning i helhetlig oppfølging - fra kriser og traumer til mestring og muligheter - Emne 1

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode Løpende opptak frem til studiestart i august

Om utdanningen

 • du jobber med kriser og traumer eller ønsker å gjøre det
 • du ønsker en utdannelse ved siden av jobben din
 • du ønsker å lære mer om oppfølging av kriser og traumer

Studiet er rettet mot personer som jobber med eller ønsker å jobbe med oppfølging av kriser og traumer. Studiet er delt i tre emner som tar for seg kriser og traumer, relasjons- og kommunikasjonskompetanse og systematisk helhetlig oppfølging og intervensjon. Utdanningen kvalifiserer til å kunne lede oppfølgings- og behandlingsplan, organisere tverrfaglig samarbeid og fremgang basert på individets forutsetninger og kunnskapsbasert praksis innenfor traumefeltet. Evne å analysere hvilke teoretiske/faglige valg som er til personens beste i henhold til formelle og tverrfaglige mål, og personens individuelle mål. Ferdigheter i å organisere, og følge opp fagfolk.

Høsten 2018 tilbyr vi emne 1: Kriser og traumer (10 studiepoeng). Det vil vurderes igangsetting av emne 2 og 3 etter oppstart av emne 1 med antall deltakere og hvor mange som ønsker å bygge på emne 2/3.

 

I søknadsweb finner du studiet under betaling- og oppdragsstudier --> Betaling og oppdrag: fakultet for helse og sosialvitenskap

Målgruppe

Personer som jobber med eller ønsker å jobbe med helhetlig oppfølging av kriser og eller traumer.
Helse- og sosialsektoren
Politi
Personer som jobber med kriseberedskap
Utdanningssektoren

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert over to semestre med totalt 6 samlinger à 2-3 dager ca en gang pr måned. Første og andre samling er 21.-23.august og 9.-10.oktober. De øvrige datoene blir publisert senere.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om mestringsteorier og -strategier med vekt på muligheter og bedring
 • har kunnskap om epidemiologi og risikofaktorer ved kriser og traumer
 • har innsikt i den enkeltes reaksjoner ved kriser og traumer
 • har inngående kunnskap om å identifisere behovet for helhetlig oppfølging av kriser og traumer både for personen det rammer, pårørende og det sosiale nettverk
 • har kunnskap om å drive evidensbasert helhetlig oppfølging av personer med bistandsbehov grunnet psykiske utfordringer.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere og reflektere over sentrale traume- og mestringsteorier og utfordringer innen krise- og traumebearbeidelse
 • kan gjennomføre krise- og traumebearbeidelse i et helhetlig perspektiv overfor både individ og gruppe
 • kan veilede og informere om helsefremmende tverrfaglige og tverretatlige tilbud
 • kan hjelpe bruker til å sette mål som fremmer personlig vekst knyttet til verdier, kompetanse og ressurser
 • kan systematisk følge opp enkeltindivider og grupper og evaluere resultater med tilgjengelige instrumenter

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 

 • kan anvende helhetlig oppfølging med særlig fokus på refleksjon over egen praksis og hvordan man forholder seg til personer i krise
 • kan vurdere den enkeltes behov for helhetlig oppfølgning
 • kan samhandle proaktivt med lokale bistandsaktører for å sikre den enkeltes progresjon ut fra en helhetlig og tverrfaglig modell
 • har evne til å sette mål i et tverrfaglig samarbeid  med fokus på den enkeltes mestring og muligheter ut fra en helhetlig tilnærming

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende utdanning av minimum 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, beredskap, lederutdanning eller tilsvarende utdanninger. Det stilles også krav om minimum 1 års relevant yrkespraksis.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

11750,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap