Videreutdanning i helhetlig oppfølging - fra kriser og traumer til mestring og muligheter

  • Varighet: 1 år
  • Deltid, Betalingsstudium
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1.juni 2019

Om utdanningen

  • du jobber med kriser og traumer eller ønsker å gjøre det
  • du ønsker en utdannelse ved siden av jobben din
  • du ønsker å lære mer om oppfølging av kriser og traumer

Studiet er rettet mot personer som jobber med eller ønsker å jobbe med oppfølging av mennesker - enkeltindivider eller grupper - som er i kriser og/eller traumer. Studiet er delt i tre emner som tar for seg kriser og traumer, relasjons- og kommunikasjonskompetanse og systematisk helhetlig oppfølging og intervensjon. Utdanningen kvalifiserer til å kunne lede oppfølgings- og behandlingsplan, organisere tverrfaglig samarbeid og fremgang basert på individets forutsetninger og kunnskapsbasert praksis innenfor traumefeltet.

Disse emnene inngår i studiet:

Kriser og traumer, 10 studiepoeng (Generell teori og empiri som omhandler kriser og traumer, Komplekse traumer, Psykiske lidelser og psykososiale følgetilstander blant personer utsatt for kriser og traumer, Kulturell sensitivitet og kulturformuleringsintervjuet, Eksistensielt perspektiv, Sekundær traumatisering)

Relasjons- og kommunikasjonskompetanse, 10 studiepoeng (Samhandlings- og relasjonsteori, Mestring og kommunikasjons-teorier, Egenopplevelse av ulike samhandlingsrelasjoner og egen kommunikasjon, Sårbarhetsfaktorer, Gruppedynamiske prosesser og ledelse av tverrfaglige team, Relasjon i tilknytning til makt/avmakt)

Systematisk helhetlig oppfølging og intervensjon, 10 studiepoeng (Systematisk kartlegging og oppfølging, Helhetlige prinsipper for god behandling, Reell brukermedvirkning i et helhetlig perspektiv, Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid)

 

Hvordan søker jeg? 

I søknadsweb finner du studiet under boksen "Betaling- og oppdragsstudier" --> "Betaling og oppdrag: fakultet for helse og sosialvitenskap". I nedtrekksmenyen der finner du studiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. I tillegg stilles det krav om minimum 1 års relevant yrkespraksis.

 

Kontaktperson for studiet:

Grethe Emilie Roer: gretheemilie.roer@friskstiftelsen.no

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert over tre semestre (evt ett semester dersom du kun ønsker ett enkeltemne), med totalt 6 samlinger à 2-3 dager. Planlagt oppstart er høsten 2019.

Dette studiet består av tre emner. Det er mulig å kun ta ett enkeltemne (med forbehold om nok deltakere).

Mer informasjon

Pris

Hele studiet: 37.000,- (30 sp) (Ønsker du å ta et enkeltemne(10 sp) koster det 12.750,- pr.emne) i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap