Language: NOR | ENG

Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Vil du kombinere jobb med studier? Dette nett- og samlingsbaserte deltidsstudiet passer for deg som vil være med på å forme helse- og omsorgstilbudet til eldre.

Om utdanningen

Utdanningen er en tverrfaglig videreutdanning som bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning.

Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. Norsk eldreomsorg har behov for deg med gode fagkunnskaper og fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt, og gruppen syke gamle spesielt. 

Studiet har en erfaringsbasert profil som ivaretas ved hjelp av praktiske eksempler og studentenes erfaringskunnskap. Det legges vekt på at eksemplene belyses ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.

Videreutdanningen er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over to år. Hvert semester har to samlinger á to dager som foregår på studiested Elverum. Studiet kan kombineres med jobb. 

Praktisk informasjon

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over to år, med desentrale samlinger. Utdanningen kan kombineres med jobb. Det er ikke praksis i studiet. 

Nye studenter videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse, 2020/2021

For studieåret 2020/2021 foregår alle samlingene ved Terningen Arena i Elverum. Hvert semester har to samlinger á to dager. Mellom samlingene arrangeres 1-times nettmøter hver eller annenhver uke i tillegg til veiledningsmøter på nett x 4 hvert semester.

Følgende datoer er planlagt for studieåret 2020/2021 (vi tar forbehold på at endringer kan komme):

Samling 1: 25. og 26.august

Samling 2: 24. og 25. november

Samling 3: 9. og 10. februar

Samling 4: 11. og 12.mai

Nettmøter høstsemesteret, fra kl. 13 - 14: 1.9 -  15.9 -  22.9 – 29.9 -  6.10 -  20.10 – 27.10-  10.11

Veiledning i gruppe på følgende tirsdager i høstsemesteret: 8.9 - 13.10 - 3.11 – 1.12

Nettmøter vårsemesteret, fra kl. 13 -14: 5.1 - 19.1 – 26.1 -  23.2 – 2.3 - 9.3 - 23.3 – 27.4

Veiledning i gruppe på følgende tirsdager i vårsemesteret: 12.1 - 16.2 - 16.3 - 25.5

Student på studiested Elverum.

Jobbmuligheter

Avhengig av fagbakgrunn og fordypning vil du etter endt studium være kvalifisert til å arbeide med eldre mennesker med psykiske problemer. Studiet gir også kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid innen eldreomsorgen. Du kan arbeide både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Opptakskrav

Bachelor innen helse- og omsorgsfag samt minst 2 års relevant yrkespraksis på heltid etter fullført grunnutdanning. Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om eldres helse og mestring i eldre år
 • har inngående kunnskap og forståelse for hvordan ulike former for såbarhet, belastninger og sosiokulturelle faktorer kan påvirke psykisk helse hos eldre
 • har inngående kunnskap om gerontologi, og naturlig aldring
 • kan beskrive de spesielle utfordringene som knytter seg til medikamentell behandling av eldre
 • har grundig kunnskap om de meste brukte vitenskapelige metoder for datainnsamling og analyse innen kvalitativ og kvantitativ forskning

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan drive helsefremmende og forebyggende arbeid ved å vurdere og påvirke ulike faktorer som virker inn på eldres livssituasjon
 • kan iverksette rehabiliterende tiltak på person- og samfunnsplan,  i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • kan drøfte og anvende kunnskaper om gerontologi og geriatri i behandling, omsorg og veiledning av eldre og deres pårørende.
 • kan vurdere, og anvende ulike metoder og verktøy for utredning av geriatriske problemstillinger og psykiske lidelser hos eldre, herunder demens.
 • kan gjøre rede for,- og anvende ulike former for miljøbehandling i demensomsorgen
 • har evne til tverrfaglig samarbeid ved å anerkjenne og gjøre bruk av andre faggruppers kompetanse og frivillige medarbeidere på en hensiktsmessig og fleksibel måte
 • kan planlegge og dokumentere egen virksomhet
 • har avansert kompetanse i kildesøk, og kan kritisk vurdere og anvende forskningsresultater i arbeid med faglige problemstillinger

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har evne til å sette seg inn i det enkelte menneskets opplevelser og konsekvenser av sykdom i eldre år.
 • har forståelse og respekt for de eldres livserfaring og livssituasjon
 • har innsikt i, og forståelse for ulike perspektiver i møte med personer med demens og deres pårørende
 • har evne til kritisk og etisk refleksjon i arbeid med eldre mennesker
 • kan begrunne sine vurderinger og beslutninger på et rettslig og etisk holdbart grunnlag og være kritisk til egen yrkesrolle
 • kan analysere og handle i samsvar med de rammebetingelser og offentlige føringer som til en hver tid styrer helse- og sosialpersonells yrkesutøvelse
 • kan delta i utformingen av helsetjenestetilbud og omsorgstilbud til eldre ved å ivaretar forebygging, helsefremming, behandling og rehabilitering
 • kan tale eldres sak og påvirke i beslutningsprosesser i offentlig og privat sektor

Videre studiemuligheter

Fullført og bestått videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse gir grunnlag for å søke om å få godkjent 60 studiepoeng i master i psykisk helsearbeid. Les mer om masterprogrammet her. 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap