Language: NOR | ENG

Videreutdanning i diabetes for vernepleiere

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist utvidet til 1.august 2020

Om utdanningen

Diabetes er et stadig økende problem, både blant barn og voksne. God behandling krever inngående kunnskap om sykdommen, og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å møte brukerens behov på ulike måter. Vernepleiere er oftere ute hos brukere, og veileder og støtter dem i arbeidet med å mestre egen hverdag. De bidrar til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne.

Vår utdanning tar utgangspunkt i vernepleierens oppgaver i forbindelse med å være bistandsyter til brukere med diabetes. Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot brukere med diabetes innen hjemmebaserte tjenester, psykiatri, skole, rusomsorg og eldreomsorg.

Opptakskrav

Studiets opptakskrav er fullført bachelor i vernepleie. Det stilles krav om ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7593. Studiet finner du under "Betaling og oppdrag: Fakultet for helse- og sosialvitenskap". Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert og har 4 samlinger à 2 dager over ett semester. Samlingene går i begynnelsen av hver måned (september, oktober, november og desember).

Opptakskrav

Studiets opptakskrav er autorisasjon som vernepleier. Det stilles krav om ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte for studenten er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.        

     Kunnskaper

Kandidaten

 • Har kunnskap om diabetes og diabetesrelaterte problemer
 • Har inngående kunnskap om medikamenter brukt i behandling av diabetes
 • Har kunnskap om forebygging og behandling av senkomplikasjoner ved diabetes
 • Har kunnskaper om kosthold og livsstilsendring som blodsukkerregulerende tiltak

      Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan sette i gang helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak
 • Behersker relevante metoder og teknikker i blodsukkerregulering
 • Kan dokumenterer selvstendige kliniske vurderinger av senkomplikasjoner
 • Kan arbeide kunnskapsbasert med helsefremming, forebygging og behandling av diabetes
 • Kan samhandle tverrfaglig med andre yrkesgrupper

     Generell kompetanse

 • Kan veilede og bistå diabetikere med ulike funksjonsvansker innen hjemmebaserte tjenester, psykiatri, skole og rusomsorg og deres pårørende om kosthold og livsstil
 • Kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig slik at det blir sammenheng på tvers av tjenester og tjenestenivåer
 • Kan anvende faglig kunnskap og iverksette individuelle tiltak
 • Kan anvende ny og oppdatert kunnskap innen diabetesbehandling i praksis

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

15900,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap