Videreutdanning i barnevern

 • Varighet: 1 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om utdanningen

Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i Bærum og Oslo kommune. Målet er å styrke kompetanse i systematisk barnevernarbeid, øke faglig trygghet i daglige arbeidsoppgaver, samt øke kompetanse i analytisk, kritisk refleksjon rundt barnevernfaglige problemstillinger.

Studiet skal bidra til å utvikle barnevernfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med barn, unge og deres familier, som er i vanskelige situasjoner. Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet skal ha en klar praksisforankring og relevans.

Praktisk informasjon

 • Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 1 år. Undervisningen vil foregå i Kunnskapssenteret i Sandvika.
 • Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (HINN Lillehammer) gjennomfører studiet på oppdrag av Bærum kommune.

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført studie skal studenten:

 • Kunne vurdere og drøfte ulike fag-etiske aspekter ved barnevernfaglig utrednings-arbeid og tiltaksarbeid, samt forståelse for ulike etiske perspektiver knyttet til barnevernsarbeid
 • Kunne analysere oppdatert kunnskap om barns utvikling, konsekvenser av omsorgssvikt samt identifisere og vurdere valg av tiltak som fremmer utvikling.
 • Anvende oppdatert kunnskap om systematisk arbeid,herunder kunnskap om barnevernfaglig utrednings, tiltaks – og evalueringsarbeid.
 • Kunne drøfte og begrunne utøvelse av juridisk/faglig skjønn og argumentasjon, herunder kunne vise evner til å gå fra generell kunnskap til det spesielle/individuelle i den enkelte sak.

Ferdigheter:

Etter fullført studie skal studenten kunne

 • Analysere og kritisk reflektere over faglige, etiske og skjønnsmessige problemstillinger som er knyttet til barnevernsfaglig utredningsarbeid og tiltaksarbeid
 • Analysere kunnskapsgrunnlaget i det profesjonelle arbeidet som utøves i praksisfeltet
 • Forholde seg reflektert og kritisk til debatter innen fagfeltet
 • Ha kunnskap om kommunikasjon med ulike brukergrupper, herunder ferdigheter i profesjonelle samtaler med barn og voksne.
 • Forståelse av etnisitet og klasse har betydning for samhandling med brukerne av barneverntjenesten
 • Analysere empiriske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets teoretiske perspektiver og etikk
 • Analysere faglige utfordringer i profesjonelle relasjoner

Generell kompetanse

Studentene skal etter fullført studium ha tilegnet seg: 

 • Forståelse av egen profesjonsrolle, barnevernets plass i samfunnet og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Forståelse for, og kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til utførelsen av barnevernets oppdrag med fokus på evne til å utvise reflektert dømmekraft i ulike verdi- og konfliktspørsmål.
 • Kunnskap knyttet til tilpasning av metoder og intervensjoner til brukeren og situasjonen.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad i barnevern, sosionom eller vernepleie, og minimum 1 års arbeidserfaring som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste.
Andre 3-årige bachelor-utdanninger med relevant praksis kan gi opptak.

NB: Studiet er et oppdragsstudium og ikke åpent for søkere som ikke har fått godkjenning av Oslo eller Bærum kommune.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Fullført studium gir 30 studiepoeng og mulighet for å bygge disse studiepoengene inn i et masterstudium. Ved Avdeling for Pedagogikk og sosialfag vil bestått Videreutdanning i barnevern kunne gi innpass på 30 studiepoeng (full uttelling) i Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer samt 15 studiepoeng på Master i Psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap