Language: NOR | ENG

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Lillehammer)

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer
 • Kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø
 • En praksisnær, tverrfaglig videreutdanning

Om utdanningen

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø.

Målgruppen er fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor, f.eks. i barnehage, grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT, barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, NAV, flyktningetjenesten, arbeid i bolig med enslige mindreårige asylsøkere, frivillighetssentraler, politi og organisasjoner/frivillige lag.

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper, med relevante problemstillinger fra egen lokal praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Lillehammer og Elverum

 

Studenters arbeidsgivere kan ha mulighet til å søke om økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne videreutdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) søker Fylkesmannen om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og innovasjon. Fylkesmannen lokalt lyser ut denne tilskuddsordningen vinteren/tidlig på våren. Les mer om https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd#s%C3%B8knadsbehandling

 Studiet ligger under betaling- og oppdragsstudier, Fakultet for Helse og sosialvitenskap høst 2021. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet består av 4 selvstendige emner, se forenklet studieplan under. Det er 3 studiesamlinger à 3 dager pr. semester.

Mellom samlingene kommer selvstudium og gruppearbeid. Praksis- og gruppeveiledning blir gitt gjennom hele studiet i tverrfaglige grupper. Hvert emne avsluttes med eksamen.

Samlingsdatoer for kull 14:

 

HØST 2021

Samling Uke Dato
*1 35 1., 2., 3. september
*2 42 20., 21., 22. oktober
*3 46 17., 18., 19. november

 

VÅR 2022

Samling Uke Dato
*4 1 5., 6., 7. januar
*5 12 23., 24., 25. mars
*6 20 18., 19., 20. mai

* Med forbehold om endringer. 

Samlingsdatoer for høst 2022 og vår 2023 er ikke klare. 

 

 

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, (sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, barnevern, vernepleie, sosialt arbeid) pedagogikk (allmennlærer og barnehagelærer) politi eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis fra arbeid med barn / unge etter fullført Bachelorutdanning. Under studiet må studentene være i direkte arbeid med barn/unge i minimum 50% stilling.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Studentene søker opptak på individuelt grunnlag. Dersom det søkes om opptak for tverrfaglig/tverretatlig gruppe fra en kommune gis disse fortrinnsrett.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere hva som hemmer og fremmer samarbeid og koordinering av tjenester til barn og ung
 • har avansert kunnskap om barn og unges kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling
 • har inngående kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer som grunnleggende vilkår for å fremme barn og ungdoms vekst og læring
 • har inngående kunnskap og forståelse for hvordan sosiale problemer, rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser i barns og ungdoms nære omgivelser påvirker barns og      ungdoms utvikling
 • har inngående kunnskap om barns rettigheter og brukerperspektivet 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • analysere forhold som påvirker barn og unges psykiske helse (psykiske, fysiske, sosiale og miljømessige betingelser)
 • initiere, utvikle, gjennomføre og evaluere tverrfaglige forebyggende og helsefremmende arbeid sammen med barn/ unge og familier i risiko
 • involvere barn, unge og deres familier i endringsarbeidet
 • anvende lovverk og forskrifter som er relevant for samarbeid mellom samarbeidspartnere 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra til å styrke lokal kompetanse om barn og unges psykiske helse i et samlet sektoroverskridende og samordnet lokalt tilbud
 • analysere etiske problemstillinger i praksis
 • tilrettelegge for samarbeid, samordning og kunnskapsutvikling sammen med barn/ unge, deres private, frivillige og offentlige nettverk

Emner

Emnetabell Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Studiepoeng År 1 År 2

Videre studiemuligheter

Høgskolen i Innlandet - studiested Lillehammer tilbyr Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, hvor studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Hva koster det?

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet og er kostnadsfritt for deltakerne med unntak av utgifter til litteratur, reise/oppholdskostnader i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap