• Studiested:
 • Varighet: 2 år
 • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer
 • Kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø
 • En praksisnær, tverrfaglig videreutdanning

Om utdanningen

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø.

Målgruppen er fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor, f.eks. i barnehage, grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT, barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, NAV, flyktningetjenesten, arbeid i bolig med enslige mindreårige asylsøkere, frivillighetssentraler, politi og organisasjoner/frivillige lag.

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper, med relevante problemstillinger fra egen lokal praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Lillehammer og Elverum


Praktisk informasjon

Studiet består av 4 selvstendige emner, se forenklet studieplan under. Det er 3 studiesamlinger à 3 dager pr. semester.

Mellom samlingene kommer selvstudium og gruppearbeid. Praksis- og gruppeveiledning blir gitt gjennom hele studiet i tverrfaglige grupper, fortrinnsvis lokalt. Hvert emne avsluttes med eksamen.

Samlingsdatoer for kull 12 H-2018:

1. samling: 29/8 -31/8

2. samling: 17/10- 19/10

3. samling: 14/11-16/11

Samlingsdatoer for kull 12 V-2019:

4. samling: 9/1-11/1

5. samling: 3/4 -5/4

6. samling: 22/5 – 24/5

 Med forbehold om endringer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har bred kunnskap om barn og unges kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling
 • har bred kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer som grunnleggende vilkår for å fremme barn og ungdoms vekst og læring
 • har inngående kunnskap og forståelse for hvordan sosiale problemer, rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser i barns og ungdoms nære omgivelser påvirker barns og ungdoms utvikling
 • har inngående kunnskap om barns rettigheter og brukerperspektivet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere psykiske, fysiske, sosiale og miljømessige betingelser knyttet til det enkelte barn eller den enkelte ungdom som fremmer eller hemmer deres psykiske helse.
 • kan initiere, utvikle, gjennomføre og evaluere tverrfaglige forebyggende og helsefremmende arbeid sammen med barn/ unge og familier i risiko
 • involverer barn, unge og deres familier i endringsarbeidet
 • kan anvende lovverk og forskrifter som er relevant for samarbeid mellom samarbeidspartnere

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • bidrar til å styrke lokal kompetanse om barn og unges psykiske helse i et samlet sektoroverskridende og samordnet lokalt tilbud
 • kan analysere etiske problemstillinger i praksis
 • kan tilrettelegge for samarbeid, samordning og kunnskapsutvikling sammen med barn/ unge, deres private, frivillige og offentlige nettverk

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, (sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, barnevern, vernepleie, sosialt arbeid) pedagogikk (allmennlærer og barnehagelærer) politi eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis fra arbeid med barn / unge etter fullført Bachelorutdanning. Under studiet må studentene være i direkte arbeid med barn/unge i minimum 50% stilling.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Studentene søker opptak på individuelt grunnlag. Dersom det søkes om opptak for tverrfaglig/tverretatlig gruppe fra en kommune gis disse fortrinnsrett.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet og er kostnadsfritt for deltakerne med unntak av utgifter til litteratur, reise/oppholdskostnader i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap