• Studiested:
  • Varighet: 2 år
  • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
  • Studiepoeng 60 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
  • Kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer
  • Kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø
  • En praksisnær, tverrfaglig videreutdanning

Om utdanningen

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø.

Målgruppen er fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor, f.eks. i barnehage, grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT, barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, NAV, flyktningetjenesten, arbeid i bolig med enslige mindreårige asylsøkere, frivillighetssentraler, politi og organisasjoner/frivillige lag.

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper, med relevante problemstillinger fra egen lokal praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Lillehammer og Elverum


Praktisk informasjon

Studiet består av 4 selvstendige emner, se forenklet studieplan under. Det er 3 studiesamlinger à 3 dager pr. semester.

Mellom samlingene kommer selvstudium og gruppearbeid. Praksis- og gruppeveiledning blir gitt gjennom hele studiet i tverrfaglige grupper, fortrinnsvis lokalt. Hvert emne avsluttes med eksamen.

Samlingsdatoer for kull 12 H-2018:

1. samling: 29/8 -31/8

2. samling: 17/10- 19/10

3. samling: 14/11-16/11

Samlingsdatoer for kull 12 V-2019:

4. samling: 9/1-11/1

5. samling: 3/4 -5/4

6. samling: 22/5 – 24/5

 Med forbehold om endringer.

Læringsutbytte

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i heim, barnehage, skole og nærmiljø.

Studiet kan inngå som del av masterstudier.

Opptakskrav

  • bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, helse og sosialfag, medisin, førskolelærer, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi (søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student), og
  • minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført grunnutdanning (deltidsstilling regnes om til heltid)
  • og tilsatt i minst 50 % stilling i arbeid direkte rettet mot barn og/eller ungdom under hele studietiden

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet og er kostnadsfritt for deltakerne med unntak av utgifter til litteratur, reise/oppholdskostnader i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap