Language: NOR | ENG

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum)

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
 • Du ønsker bedre samarbeid og koordinering av tjenestene
 • Du ønsker et praksisnært studie

Om utdanningen

Utdanningen inngår i regjeringens mål om å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge. Studiet har fokus på barn og unges psykososiale behov, rus og tidlig intervensjon til risikoutsatte barn og unge, tverrfaglig samarbeid og tett kontakt og samhandling mellom høgskolene og de tjenestene som arbeider med barn og unge.

Formålet med utdanningen:
 • Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid.
 • Utdanningen skal utvikle ferdigheter i å identifisere og intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet.
 • Utdanningen skal også gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk.

Studiet fokuserer på barn og unge i alderen 0 – 23 år og berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, barn i skolealder, ungdom og unge voksne. Det er er praksisnært med veiledning knyttet til egen praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Elverum og  Lillehammer

 

Studenters arbeidsgivere kan ha mulighet til å søke om økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne videreutdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) søker Fylkesmannen om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og innovasjon. Fylkesmannen lokalt lyser ut denne tilskuddsordningen vinteren/tidlig på våren. Les mer om  https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd#s%C3%B8knadsbehandling

Målgruppe

Studiet retter seg spesielt mot ansatte som arbeider direkte mot barn og unge:

 • Barnehager
 • Skoler - fra grunnskolen til videregående opplæring
 • Helse og omsorgs(sosial) tjenester
 • Barnevern
 • Politi
 • Kultur og fritid

 

Praktisk informasjon

Det er 4 samlinger a 3 dager per semester.

Opptakskrav

 • bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, helse og sosialfag, medisin, førskolelærer, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi (søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student), og
 • minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført grunnutdanning (deltidsstilling regnes om til heltid)
 • og tilsatt i minst 50 % stilling i arbeid direkte rettet mot barn og/eller ungdom under hele studietiden

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

I følge Kravspesifikasjonen fra Helsedirektoratet (2012) skal videreutdanningen gi økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Utdanningen skal utvikle ferdigheter i å identifisere og intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet. Utdanningen skal også gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og unges psykiske helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk. Studiet fokuserer på barn og unge i alderen 0 – 23 år og berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, barn i skolealder, ungdom og unge voksne. Utdanningen skal ha fokus på 3 hovedområder:

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og unges behov
 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene
 • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

 

Kandidatene har etter fullført studium følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper:

 • Kan drøfte og anvende kunnskaper om barn og unges normale utvikling, forståelse for mangfold og risiko for skjevutvikling og utvikling av psykiske vansker og lidelser
 • Kan gjøre rede for kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Har kunnskaper om ulike perspektiver på psykisk helse, psykiske vansker og lidelser
 • Har inngående kunnskaper om, anerkjenner og gjør seg bruk av andre faggruppers kompetanse i et forpliktende samarbeid og koordinering
 • Har inngående kunnskaper om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og unges psykiske helse

 

Ferdigheter:

 • Kan etablere relasjoner med og gi omsorg til barn og unge med psykiske vansker og lidelser og deres familie og sosiale nettverk, med utgangspunkt i deres ressurser, ønsker og behov.
 • Kan intervenere i tidlig fase av problemutvikling
 • Kan systematisere og formidle teoretisk og erfaringsbasert kunnskap

 

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i og forståelse for barn og unges medvirkning til å styrke egne ressurser og muligheter til å mestre livets utfordringer
 • Har evne til å sette seg inn i opplevelser og konsekvenser av psykiske vansker og lidelser i den enkeltes og familiens liv
 • Har innsikt i og forståelse for å arbeide for sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud
 • Har evne til å anvende eget fags særegne bidrag på en innsiktsfull måte i psykososialt arbeid også i samarbeid med andre faggrupper
 • Kan begrunne sine verdier på likeverdighet og akseptasjon og viser respekt for det unike menneske
 • Har evne til kritisk og etisk refleksjon i psykososialt arbeid
 • Har trygghet til å mestre emosjonelle reaksjoner i relasjonsarbeid

Videre studiemuligheter

Høgskolen i innlandet (studiested Lillehammer) tilbyr  Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, hvor dette studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Utdanningen har fokus på 3 hovedområder:

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene
 • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap