Language: NOR | ENG

Teori om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

  • Varighet: Høstsemesteret
  • Heltid
  • Studiepoeng 5 studiepoeng
  • Søknadsperiode 4. august 2019

Om forskerutdanningen

Ph.d.-kurset "Teori om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling" er et kurs for ph.d.-kandidater og personer med interesse i kompetanseutvikling knyttet til barn og ung. Kurset inngår som et obligatorisk emne i ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Kurset tar for seg teorier og sentrale begreper innenfor områdene barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Ulike forståelsesrammer for barndom og ungdom blir presentert. Det blir lagt vekt på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling innenfor og på tvers av kontekster, men hovedfokus rettes mot kunnskapsutviklingen knyttet til barn og unge.

Undervisningssamling: 

uke 36, 2. - 6. september

Opptak til kurset:
Søknad om opptak gjøres i  Søknadsweb.

Søknadsfrist er 4. august 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Praktisk informasjon

Undervisningen foregår i uke 36, 2. - 6. september 2019

Emner

Fullstendig kursbeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg avansert kunnskap og innsikt i teorier om barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. De skal også kunne vurdere og reflektere kritisk og med utgangspunkt i teoriene og de teoretiske perspektivene som presenteres.

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg disse akademiske ferdighetene:

  • Innsikt i sentrale teoretiske perspektiver for forståelsen av barns og unges deltagelse og kompetanseutvikling
  • Høy grad av refleksjon over eget teoretisk utgangspunkt for forsking på barns og unges deltagelse og kompetanseutvikling.
  • Evne til å uttrykke skriftlig og muntlig teoretiske perspektiver på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling knyttet til eget doktoravhandlingsarbeid.
  • Evne til å gi konstruktiv tilbakemelding på akademiske tekster.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført og bestått mastergrad på minimum 120 studiepoengs omfang. Ph.d.-kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program i Norge er kvalifisert for opptak.

Søkere tas opp etter følgende rangering:

1) Ph.d.-kandidater på studieprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

2) Andre ph.d.-kandidater

3) Eksterne søkere

Les mer om søknad og opptak

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap