Language: NOR | ENG

Spillavhengighet og problemskapende dataspilling

 • Annet studiested
 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist 1.november 2019

Om utdanningen

Opplæringsprogrammet passer for de som ønsker å lære mer om spilleavhengighet og problemskapende dataspilling:

 • De som kan oppdage spilleproblemer; ansatte i førstelinjetjeneste: Sosialtjenesten, helsesøstere, fastleger, lærere/rådgivere og ansatte i PP-tjenesten, bedriftshelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen, frivillige og private organisasjoner.
 • De skal ta i mot og iverksette tiltak og behandling; ansatte i spesialisthelsetjenesten, poliklinikker og institusjoner som tar i mot mennesker med avhengighetsproblematikk eller psykiske lidelser
 • De som skal følge opp etterpå; lærere/rådgivere og den kommunale førstelinje m.fl.

 Studiet er 2-delt:

Del A er et praktisk/teoretisk kurs over 12 uker med nettstøtte og to 2-dagers samlinger. Det vil være spesielt fokus på særtrekk ved problemskapende spilling og hvordan møte og hjelpe mennesker med spilleproblemer, og deres pårørende. Kurset starter med en 2-dagers samling, etterfulgt av en periode på 6-8 uker, hvor tilegnelse av kunnskap og ferdigheter skjer via en nettbasert læringsportal før det arrangeres en ny 2-dagers samling. I perioden mellom samlingene arbeider studentene på nettet - individuelt og gruppevis.

Nettkurset er svært brukervennlig og enkelt å arbeide i, og består av ulike pedagogiske virkemidler. Spesielt er det mange innslag av videoopptak med sentrale fagpersoner, spilleavhengige og pårørende. Del A avsluttes med en flervalgstest, og bestått test gir kursbevis.
Del B som består i å gjennomføre en prosjektoppgave. Gjennomført Del A og bestått Del B gir til sammen 15 studiepoeng som kan søkes innpasses i en mastergradsutdanning.

Opplæringsprogrammet er utviklet og gjennomføres med støtte fra Helsedirektoratet

 Søk her

 

Et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst)

 

 

Spilleproblematikk

 

Logo korusost

Administrative spørsmål
 Marianne Sveen
 Tlf. 61 28 83 21
 e-post: marianne.sveen@inn.no

Faglige spørsmål
 Hans-Jørgen Wallin Weihe, HiNN
 Tlf. 61 28 80 00
 e-post:  h-j.wallin.weihe@inn.no

 Øystein Bjørke Olsen, KoRus Øst   
 Tlf. 90 56 16 57
 e-post: oystein.olsen@sykehuset-innlandet.no

Praktisk informasjon

Kurset går over 12 uker med to samlinger à to dager.

Sted for samlingene:

Undervisningssamlingene er lagt til Gardermoen Airport hotel.

Datoer for samlingene i 2020:

1. samling: 21. - 22. Januar 2020

2. samling: 3. - 4. mars 2020

 

Kontaktperson ved KoRus Øst:

Prosjektleder KoRus Øst: Øystein Bjørke Olsen, E-post: oystein.olsen@sykehuset-innlandet.no, telefon: Tlf. 90 56 16 57

Læringsutbytte

Læringsmål/læringsutbytte for studiet

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om spill, spillmarkedet, regulerende tiltak og kan kritisk vurdere forholdet mellom spillemarkedet og konsekvenser for den enkelte spiller og hans/hennes pårørende
 • har kunnskap om mekanismer som forklarer prosessen mot avhengighet/problematisk spilleatferd.
 • har kunnskaper om tegn, symptomer og beskrivelser av avhengighet/problematisk spilleatferd. til spill, og kan vurdere disse i forhold til økonomiske, relasjonelle, psykologiske og samfunnspolitiske faktorer
 • har kunnskap om tiltak og behandlingsmåter for spilleavhengige/problematisk spilleatferd.
 • har kunnskap om nettverk og relasjoners betydning i rehabilitering av spilleavhengighet/problematisk spilleatferd.
 • har innsikt i økonomiske, sosiale, psykologiske og samfunnsmessige sammenhenger knyttet til spilleavhengighet/spilleproblemer
 • har innsikt i kulturelle sammenhenger knyttet til spilleavhengighet/spilleproblemer
 • har innsikt i betydningen av kjønn og alder for spilleavhengighet/spilleproblemer

Ferdighetsmål

Kandidaten

 • kan vurdere spilleavhengighets/problematisk spilleatferd omfang og karakter, og framvise en grunnleggende forståelse for holdninger som kan virke støttende for personer som vurderer endringer i eget liv
 • kan vurdere og iverksette tiltak og/eller henvise til relevante tiltak
 • kan støtte den avhengige/ den som har problematisk spilletferd i en bevisstgjøringsprosess som kan lede fram til ønskede endringer
 • kan sette spilleavhengighet inn i relasjonelle perspektiver

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan møte personer som beskriver avhengighet/ problematisk spilleatferd til spill og deres pårørende ved å kunne tilby støtte til å planlegge, analysere, gjennomføre og evaluere endringsfremmende tiltak

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning:

Utdanningen består av en del som er en grunninnføring i området spill, spilleavhengighet/ problematisk spilleatferd og tiltak inkludert endringsfremmede tiltak på individ og gruppenivå, og en del som består av en fordypningsoppgave ut fra selvvalgt problemstilling.

Studiet består av følgende seks temaer: 

 • Spillemarkedet: Omhandler spill i historisk og utviklingsmessig perspektiv og om politikken frem til dagens situasjon i Norge. Med bakgrunn i norske undersøkelser gis en oversikt over hvem som spiller og de mest brukte spilleinnretningene. Iverksatte tiltak for å redusere skadeomfang diskuteres. Historiske linjer ved pengespill og spilleindustrien vil også bli berørt. Hvem som rekrutteres som spillere og hva slags spillere de blir vil være et fokus i tillegg til myndighetenes regulering, kompetansebygging på første og andre linje, samt selvhjelp og andre tiltak.
 • Gaming og dataspill: Omhandler utviklingen av dataspill/gaming og nettbaserte pengespill. Med bakgrunn i norske undersøkelser gis en oversikt over hvem som spiller, hvordan det spilles og i noen av de mest brukte spillene. Mulige koblinger til vold, problematisk atferd og avviksproblematikk diskuteres spesielt. Faktorer som kjønn, alder og kultur fokuseres. Hvem som rekrutteres som spillere og hva slags spillere de blir vil være et fokus i tillegg til myndighetenes regulering, kompetansebygging på første og andre linje, samt selvhjelp og andre tiltak. 
 • Spillet: Intensjonen er å finne mekanismer i spillesituasjoner som kan forklare hvorfor folk blir ”fanget”. Mekanismene finnes delvis i de ytre situasjonene og delvis hos den enkelte spiller. Temaet fokusere også på prosessen mot spilleavhengighet/spilleproblemer og hva som forstås med spilleavhengighet/spilleproblemer. Sentrale begreper om tolkning av spillesituasjoner og mekanismer som opperettholder spilling diskuteres. Etter gjentatte gode erfaringer i spillesituasjoner, kan avhengighet/problematisk spilleatferd etableres.Sårbarhetsfaktorer, kjennetegn, diagnosekriterier og mulige stadier i spilleavhengighet diskuteres.
 • De første møtene med mennesker med spilleproblemer/problemskapende dataspill: Tar utgangspunkt i personlig opplevde skadevirkninger av pengespilleproblemer, slik som dårlig selvrespekt og skam. Å tro på spilling som et bevisst valg versus automatisert situasjonsstyring, har holdnings- og tiltaksmessige konsekvenser. Ulike endringsfaser og kartleggingsmetoder, samt ulikheter avhengig av spillerens alder, kjønn og etnisitet diskuteres. Roller hos hjelpere diskuteres. Det presenterer noen vanlige kartleggingsinstrumenter som er egnet i førstelinjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.
 • Videre tiltak og behandling: Fokus på ulike behandlingstilbud som kan tilbys personer med spilleproblemer. Ulike behandlingssettinger / behandlingsarenaer presenteres. Kognitive mestringsorienterte metoder for bevisstgjøring av situasjoner prioriteres. Det gis også et innblikk i økonomisk rådgivning i ulike former som kan tilbys spillere.
 • Nettverk og relasjoner: Temaet handler spesielt om pårørendes betydning. Hvordan oppleves innspill fra pårørende og den som er under rehabilitering? Pårørendes behov for hjelp og evne til å hjelpe seg selv diskuteres. Begrepet folkemakt er sentralt, dvs. hva pårørende og spilleavhengige/ de som har problematisk spilleatferd kan gjøre for å møte problemet både innad i familien og utad i form av nettverkstiltak og samfunnspolitisk arbeid.

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning på høgskolenivå.

Studenter som ikke ønsker å avlegge eksamen, eller som ikke oppfyller opptakskravene kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Det er et avsluttende studium. 

Mer informasjon

Pris

12 uker nettstøttet kurs inkl. 2 samlinger på Gardermoen, kr. 1500,- pr pers. (Små endringer kan komme) Prisen inkluderer 1 overnatting på hotellet pr samling, inkl. 1 frokost, 2 lunsj og 1 middag. I prisen inngår også noe litteratur i kurset. Evt. tilknytningsdøgn på hotellet må dekkes av den enkelte. Eksamen koster kr. 2500,- pr person og inkluderer veiledning fra fagperson samt sensur og eksamensadministrasjon. Øvrig kostnader til litteratur og skolemateriell kommer i tillegg. i tillegg til semesteravgift