Language: NOR | ENG

Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv

 • Varighet: 0,5 år
 • Betalingsstudium , Nettbasert
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet er fulltegnet vår 2021

Om utdanningen

I et klasserom med 25 elever er det anslått at det i gjennomsnitt er 4-5 elever som lever med eller har opplevd alvorlige belastninger, slik som for eksempel vold, overgrep, mishandling og omsorgssvikt. Mange av disse forteller aldri om det de lever i, fordi de mangler ord for å fortelle om det de utsettes for, fordi de ikke vet at det de opplever ikke er greit eller fordi de er redd for konsekvensene dersom de forteller om hemmeligheter i familien. 

Disse barna har økt risiko for å utvikle psykiske vansker. Vi vet at barn og unge som utsettes for vold og overgrep kan få store fysiske og psykiske skader, som for en del kan fortsette langt inn i voksen alder. Med utgangspunkt i nevrobiologi har vi kunnskap om hvilke konsekvenser slike oppvekstbetingelser kan ha for læring og utvikling. Mange av barna strever med å tilpasse seg skole- og barnehagehverdagen, og mangler ferdigheter de har behov for. Å bli møtt av voksne med en traumesensitiv tilnærming vil være viktig for læring og utvikling.
Pedagoger, assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobber med de mest sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, i skole, SFO, barnehage eller boliger. Dette gjør behovet for kompetanse særlig stort.
Hensikten med studiet er å gi de som jobber med barn og unge mer kunnskap og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær og vil ha fokus på både økt forståelse og handlingskompetanse.

Studiet skal gå i vårsemesteret 2021, og vil ha relativt kort søknadsfrist. 

Ønsker du informasjon om studiet neste gang det tilbys?

Studiet er fulltegnet vår 2021, men vi planlegger ny oppstart vår 2022. Dersom du ønsker å motta informasjon når det åpnes for søking kan du fylle inn navn og epost i dette nettskjemaet: 

https://nettskjema.no/a/relasjoneroglaering 

Praktisk informasjon

Datoer for digitale samlinger vårsemesteret 2021:

Onsdag 3. februar (18-21)

Onsdag 24. februar (18-21)

Onsdag 17. mars (18-21)

Onsdag 7. april (18-21)

Onsdag 28 april (18-21)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kjennskap til hvordan traumer og større belastninger påvirker barn og unges utvikling og læringsmuligheter
 • Har kjennskap til om grunnleggende vilkår for å jobbe traumesensitivt i skole og barnehage
 • Har kjennskap til relasjonens betydning i møte med barn som strever

Ferdighet

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for traumesensitivt arbeid i skole og barnehage
 • kan reflektere over eget arbeid i møte med barn og unge, og deres pårørende
 • kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne holdninger og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger i arbeidet med barn og unge
 • kan forstå barn og unges mestringsstrategier ut i fra et traumeperspektiv
 • kan forstå og anerkjenne egne reaksjoner i møte med barn som strever

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Hva koster det?

6600,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap