Language: NOR | ENG

Psykisk helse og utvikling hos barn og unge

 • Varighet: 0,5 år
 • Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode Fulltegnet

Om utdanningen

God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, utdanning og inn i livet som ung voksen. Helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse er derfor et viktig satsingsområde. Arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse må foregå der barn og unge befinner seg, og de som jobber med barn og unge blir derfor viktige for å bygge psykisk helse hos denne målgruppa.

Assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobbe mer det mest sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, som assistenter på skole, SFO, barnehage eller boliger. Dette gjør at behovet for kompetanse på dette fagområdet er særlig stort.

Hensikten med studiet er å gi de som jobber med barn og unge mer kunnskap og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær.

Fulltegnet høst 2020

Studiet er populært og er nå fulltegnet for høst 2020. Det er ikke lenger mulig å søke studiet dette semesteret.

Praktisk informasjon

Utdanningen har oppstart i august og vil gjennomføres som en nett- og samlingsbasert utdanning med fem digitale samlinger på ettermiddag/kveldstid. I tillegg til dette kommer nettbaserte forelesninger og arbeidsoppgaver mellom samlingene. De digitale samlingene vil bli gjennomført på ettermiddagen på følgende onsdager: 16.09, 30.09, 21.10, 04.11 og 08.11. Klokkeslett må vi komme tilbake til. Vi benytter oss av Zoom og Canvas som plattform for undervisning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kjennskap til barn og unges kognitive, sosiale, motorisk og emosjonelle utvikling
 • Har kjennskap til om grunnleggende vilkår for å fremme barn og unges vekst og læring
 • Har kjennskap til hvordan sosiale problemer, fattigdom, rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser i barns og unges nære omgivelser påvirker barns og unges utvikling

Ferdighet

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for livsmestring for barn og unge
 • kan reflektere over eget arbeid i møte med barn og unge og deres pårørende
 • kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne holdninger og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger i arbeidet med barn og unge
 • kan forstå barn og unges mestringsstrategier ut i fra et helhetsbilde

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper