Language: NOR | ENG

Miljøarbeid og miljøterapi

 • Varighet: 1 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Om utdanningen

I dette emnet forstås miljøterapi som planlagt, tilrettelagt og systematiske bruk av miljøet slik at det kan ha en endrende eller terapeutisk effekt. Miljøarbeid med barn og unge viser til ulike former for omsorgsarbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid. Miljøarbeid og miljøterapi utøves av profesjonelle yrkesutøvere innenfor og utenfor institusjoner med den klare hensikt å gi omsorg, skape trygge relasjonelle bånd og stimulere til barn og unges selvstendighet og autonomi.  Miljøterapeutisk arbeid bygger på at ulike faglige tilnærminger brukes i ulike kontekster og overfor barn og unge. Det legges vekt på det vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlaget for å forstå sammenhengen mellom problemforståelse og faglig tilnærming. Emnet fokuserer på utsatte barn og unge der behovet for bistand omfatter psykiske og sosiale problemer så vel som fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser. Ulike typer problemer knyttet til barn og unges omsorgsbehov, på sentrale oppvekstarenaer vil bli problematisert i forhold til hvordan de kan forstås og forklares, og hvordan de kan møtes med ulike typer tiltak. 

Det vil bli lagt vekt på en helhetstenkning omkring barn og unge, noe som innebærer fokus både på materielle, relasjonelle, biologiske, sosiale, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for barns og unges velbefinnende, vekst og utvikling. Et særlig fokus vil rettes mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Sentrale tilnærminger innenfor miljøarbeid og miljøterapi vil bli problematisert, og dilemmaer og praksiserfaringer knyttet til rollen som miljøarbeider og miljøterapeut vil bli gjenstand for analytisk, etisk og kritisk refleksjon. Emnet skal videreutvikle studentenes samlede og helhetlige profesjonelle kompetanse og handlingskompetanse i miljøterapeutisk arbeid og miljøarbeid med barn og unge, både som enkeltpersoner og som praksisfellesskap på tvers av etater og enheter.

Informasjon til søkere

Praktisk informasjon

Videreutdanningen er organisert med 6 samlinger i løpet av studiet. Det vil være 3 samlinger på høsten og 3 på våren.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har selvstendig og vitenskapsbasert reflektert forståelse av det teoretiske og verdimessige grunnlaget for miljøarbeid/ miljøterapeutisk arbeid med barn og unge og hvilke føringer de legger for utøvelsen av miljøarbeid/miljøterapeutisk arbeid.
 • Har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver som belyser barn og unges utsatthet og inngående kjennskap til risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og forandringsprosesser som har betydning for barn og unges velferd og oppvekstsvilkår.
 • Har kjennskap til relevante juridiske bestemmelser og en særlig reflektert forståelse av profesjonsutøverens ansvar for ivareta barn og unges rettigheter innenfor ulike kontekster
 • Har kunnskap om betydninger av sosial klasse, etnisitet og kjønn i profesjonelt miljøarbeid med barn og unge.
 • Har avansert forståelse for hvordan organisatoriske og strukturelle forhold i ulike sektorer virker inn på og har betydning i miljøterapeutisk arbeid. 

Ferdighet

Studenten

 • Kan redegjøre for miljøarbeidets/ miljøterapiens historie og sentrale teorier innenfor fagfeltet og analysere hvordan faglige perspektiver og problemforståelse har betydning for valg av miljøterapeutisk tilnærming
 • Kan analysere og drøfte sentrale juridiske bestemmelser, organisatoriske rammebetingelser og etiske dilemma knyttet til fagområdet
 • Kan formidle kompetanse relatert til egen yrkespraksis, og kan bidra til fagutvikling gjennom reflekterte og teoretisk forankrede vurderinger

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Har etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og kompetanse i å reflektere over hvordan verdisyn, menneskesyn og kunnskapssyn gjenspeiles i praksis
 • Har en aktiv holdning til rettssikkerhet, maktkritikk, og barns og unges rettigheter og medvirkning
 • Forholder seg kritisk til ulike teoretiske perspektiv og anvender disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i muntlig og skriftlig form
 • Har entreprenørskapskompetanse og evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor områder som omhandler utsatte barn og unge.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid eller velferdsfag. Annen fullført høyere utdanning av minimum tre års omfang med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, utdanning innen pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør   Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap