Language: NOR | ENG

Mat og helse 1

  • Varighet: 1 år
  • Deltid
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
  • Du er opptatt av kosthold hos barn og unge
  • Du ønsker å bidra til økt bevissthet om kosthold hos barn og unge
  • Du er lærer og ønsker å lære deg mer om kosthold

Om utdanningen

Sudiet skal gi deg kunnskaper og ferdigheter som gjør barn og unge i stand til å foreta bevisste valg med hensyn til helsefremmende og forebyggende kosthold, og gi dem forståelse for den kulturelle betydningen mat og måltider har for enkeltindivider og samfunn. Samiske mattradisjoner, måltidsskikker og tradisjonelle måter å utnytte matressurser fra naturen integreres i faget.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Ved bestått studium har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

-har kunnskap om fagets historie og har bred kunnskap om sentrale styringsdokumenter for faget

-har kunnskap om matvarer og deres betydning i norsk kosthold

-har kunnskap om ulike bearbeidingsmåter og matteknologiske prosesser

-har kunnskap om kjøkkenhygiene

-har kunnskap om kulturelle variasjoner i mat og måltider

-har kunnskap om viktige kostholdsutfordringer blant barn og unge og hvordan skolen kan tilrettelegge for et helsefremmende kosthold

-har kunnskap om hvordan didaktiske modeller kan anvendes i planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes læringsarbeid i mat og helse

Ferdigheter:

Kandidaten

-kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i mat og helse med fokus på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og elevers ulike behov og grunngi faglige og didaktiske valg

-kan anvende ulike matlagingsmetoder til å lage mat med fokus på helse, kulturelt mangfold og bærekraftig forbruk

-kan lage trygg mat, og redusere matsvinn og smitte gjennom mat

-kan bruke digitale verktøy og medier i undervisningen

-kan kritisk vurdere kostholdsinformasjon og undervisningsmateriell opp mot eksisterende forskning

-kan bruke fagbegreper og finne fram til, anvende og vurdere forskningsbasert kunnskap med relevans for faget mat og helse

Generell kompetanse:

Kandidaten

-kan se faget mat og helse i et tids- og samfunnsmessig perspektiv og forstå hvordan faget kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse

-kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i mat og helse og har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger

-kan anvende faget mat og helse som læringsmiljø og danningsarena

Opptakskrav

Fullført minimum to-årig lærerutdanning.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Informasjon om veien videre

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper