Mat og helse 1

 • Varighet: 1 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode løpende opptak til ledige studieplasser
 • Du er opptatt av kosthold hos barn og unge
 • Du ønsker å bidra til økt bevissthet om kosthold hos barn og unge
 • Du er lærer og ønsker å lære deg mer om kosthold

Om utdanningen

Sudiet skal gi deg kunnskaper og ferdigheter som gjør barn og unge i stand til å foreta bevisste valg med hensyn til helsefremmende og forebyggende kosthold, og gi dem forståelse for den kulturelle betydningen mat og måltider har for enkeltindivider og samfunn. Samiske mattradisjoner, måltidsskikker og tradisjonelle måter å utnytte matressurser fra naturen integreres i faget.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 3350. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Ved bestått studium har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om hovedpunkter i fagets historie og om innholdet i de mest sentrale styringsdokumentene som regulerer læringsarbeidet i mat og helse i grunnskolen
 • har kunnskap om hvordan didaktiske kategorier som mål, innhold, elevforutsetninger, rammebetingelser og vurdering inngår i planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes læringsarbeid i mat og helse
 • har kunnskap om hvordan de grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy har betydning for elevenes læring i faget på ulike trinn
 • har kunnskap om sentrale trekk ved utviklingen i norsk kosthold, bakgrunnen for og hovedinnholdet i norsk ernæringspolitikk og de nasjonale kostanbefalingene og næringsstoffanbefalingene
 • har kunnskap om de viktigste ernæringsutfordringene blant barn og unge og hvordan en gjennom engasjement hos elevene kan tilrettelegge for et helsefremmende kosthold
 • har kunnskap om matvaregruppene og ulike merkeordninger for mat
 • har kunnskap om begrepet trygg mat, hvordan trygg mat kan sikres i matvareproduksjonskjeden og hvordan skolen kan sikre trygg mat i sin drift
 • har kunnskap om ulike måltidstradisjoner i et flerkulturelt perspektiv
 • har kunnskap om hvordan bearbeiding av matvarer og sammensetning av maten påvirker den ernæringsmessige kvaliteten av måltidet

FERDIGHETER

Studenten

 • kan redegjøre for omsetningen av næringsstoffer og deres betydning for helsen, og kan kommunisere denne kunnskapen til de ulike aktørene i skolen
 • kan lede læringsarbeidet i mat og helse ved å differensiere og variere undervisningen, og ved å gjennomføre en læringsorientert vurderingspraksis
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, skapende evne og evne til å arbeide systematisk med faglige problemstillinger
 • kan planlegge og lage trygg og innbydende mat i tråd med de nasjonale kostanbefalingene
 • kan bruke mangfoldet i elevgruppen som ressurs og tilrettelegge for matlaging for elever med ulike behov
 • kan bruke digitale verktøy til å beregne næringsstoffinnhold og vurdere matens ernæringsmessige kvalitet
 • kan formidle smaksopplevelser ved hjelp av sensoriske uttrykk
 • kan være en god rollemodell for elevene i forhold til ulike kulturelle og sosiale måltidskontekster
 • kan finne fram til, lese og vurdere innholdet i vitenskapelige artikler og rapporter med relevans for faget mat og helse
 • kan omforme vitenskaplige funn til praktiske råd om kosthold
 • kan vurdere påstander om mat, ernæring og helse og vurdere ulike læremidlers relevans for faget
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere læringsarbeidet i mat og helse ut fra læreplanens intensjon og innhold
 • kan konkretisere og integrere mål i læreplanen i tverrfaglige emner
 • kan bruke fagspråk og veilede elevene i deres utvikling av fagspråk

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger og bidra til utvikling av en profesjonell lærerrolle
 • kan bidra til å skape et godt læringsmiljø og utvikle gode relasjoner til og mellom elever

Opptakskrav

Fullført minimum tre-årig lærerutdanning.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Informasjon om veien videre

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper