• Studiested:
 • Varighet: 2/4
 • Organisering Heltid, Deltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Master i sosialfaglig arbeid tilbys med to ulike fordypninger
 • Beslutninger og tiltak i barnevernet
 • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne

Om utdanningen

Master i sosialfaglig arbeid tilbys med to ulike fordypninger. 

 • Beslutninger og tiltak i barnevernet 30 stp
 • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne. 30 stp

Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid utøves av profesjonelle yrkesutøvere i barnevernstjenesten på kommunalt nivå, i samarbeid med andre deler av det kommunale og statlige tjenesteapparatet. I dette emnet er fokus på barnevernstjenestens arbeid fra de mottar en bekymringsmelding om et barn, gjennomfører en barnevernsundersøkelse og iverksetter tiltak i forhold til barnet og familien. Både undersøkelses- og tiltaksarbeid gjøres i nært samarbeid med barn og deres familier, deres nettverk og andre samarbeidspartnere. 

Studiet egner seg for studenter med spesiell interesse for og/eller erfaring fra arbeid med eller for barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester, for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, lærere og førskolelærere.  


Praktisk informasjon

 • Studiet kan tas både på heltid og deltid.
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her

Master i sosialfaglig arbeid tilbys med to ulike fordypninger. 

 • Beslutninger og tiltak i barnevernet 30 stp
 • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne. 30 stp

Emner

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge med fordypning i miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid - Heltidsvarianten:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge med fordypning i miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid - Deltidsvarianten:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Aktuelle valgemner:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Heltidsstudiet = 30 sp. pr. semester. Deltidsstudiet = 15 sp. pr. semester.

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge med fordypning i beslutninger og tiltak i barnevernet - Heltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge med fordypning i beslutninger og tiltak i barnevernet - Deltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Aktuelle valgemner:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Læringsutbytte

Masterstudiet i sosialfaglig arbeid med barn og unge retter seg mot å videreutvikle sosialarbeideres kompetanse til å delta i forebyggende og behandlende arbeid med barn og unge (0-25 år). Spesielt fokus vil bli rettet mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre. Familiedynamikk og foreldreskap har stor betydning for barn og unges trivsel og utvikling, derfor vil familieperspektivet ha en sentral plass i emnet. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens sosiale virkelighet preget av migrasjon og pluralitet.

Studiet skal bidra til å utvikle helse- og sosialfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med barn, unge og deres familier, som er i vanskelige situasjoner. Det vil inkludere perspektiver om minoritetsposisjoner og kulturell variasjon. Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet og i forsknings- og utviklingsarbeidet skal ha en klar praksisforankring og relevans.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter fullført utdanning skal studenten:

 • ha inngående oversikt over relevante teoretisk perspektiver i studier av barn og unge
 • ha kjennskap til metodiske framgangsmåter for empirisk utforskning av ulike institusjonelle betingelser for barn og unges sosialisering, utvikling og deltakelse
 • beherske ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og sosialpolitiske intervensjoner og kunne analysere disse i lys av psykologiske, sosiale og kulturelle teorier.
 • kjenne til vitenskapens muligheter og begrensinger med en bevissthet om etiske aspekter ved forsking og fagutvikling i sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • analysere kunnskapsgrunnlaget i det profesjonelle arbeidet som utøves i praksisfeltet barn og unge.
 • formulere kunnskapsstatus innen et definert område
 • gjøre bruk av ulike data og litteraturkilder for analyse
 • anvende relevante metoder i forskings- og utviklingsarbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • forholde seg reflektert og kritisk til ulike informasjonskilder og debatter innen fagfeltet.

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • formidle et selvstendig arbeid og faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagfeltet til spesialister og allmenheten
 • anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på områder knyttet til sosialfaglig arbeid med barn og unge
 • vurdere problemstillinger knyttet til fag, yrkes og forskningsetikk

bidra til nytenkning og utviklingsprosjekter 

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid eller velferdsfag. Cand.Mag.grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, allmennlærer, førskolelærer, utdanning innen pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

I henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet er det faglige minstekravet karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det gis tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Les mer om søknad og opptak

Utveksling

Vurderer du å reise på utveksling?

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Astrid Halsa

Førsteamanuensis (Studieleder)

Opptakskontoret