Language: NOR | ENG

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge

 • Varighet: 2 eller 4 år
 • Heltid, Deltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Tilbys med to ulike fordypninger
 • Du vil lære mer om beslutninger og tiltak i barnevernet
 • Fokus på miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid 

Om utdanningen

Master i sosialfaglig arbeid tilbys med to ulike fordypninger. 

 • Beslutninger og tiltak i barnevernet 30 stp
 • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne. 30 stp

Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid utøves av profesjonelle yrkesutøvere i barnevernstjenesten på kommunalt nivå, i samarbeid med andre deler av det kommunale og statlige tjenesteapparatet. I dette emnet er fokus på barnevernstjenestens arbeid fra de mottar en bekymringsmelding om et barn, gjennomfører en barnevernsundersøkelse og iverksetter tiltak opp mot barnet og familien. Både undersøkelses- og tiltaksarbeid gjøres i nært samarbeid med barn og deres familier, deres nettverk og andre samarbeidspartnere. 

Studiet egner seg for studenter med spesiell interesse for og/eller erfaring fra arbeid med eller for barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester, for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, lærere og førskolelærere.  

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

 • Studiet kan tas både på heltid og deltid.
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her

Master i sosialfaglig arbeid tilbys med to ulike fordypninger. 

 • Beslutninger og tiltak i barnevernet 30 stp
 • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne. 30 stp
 • Samlingsdager høsten 2019:
  • Beslutninger og tiltak i barnevernet
   • 1. samling: 26. - 28. august
   • 2. samling: 14. – 15. oktober
   • 3. samling: 2. – 3. desember
   • 4. samling: 16. - 17. januar
   • 5. samling: 5. - 6. mars
   • 6. samling: 22. - 24. april
  • Miljøarbeid og miljøterapi:
   • 1. samling: 26. - 27. – 28. august
   • 2. samling: 14. – 15. oktober
   • 3. samling: 2. – 3. desember
   • 4. samling: 16. - 17. januar
   • 5. samling: 5. - 6. mars
   • 6. samling: 22. - 24. april
  • Perspektiver på oppvekst, utvikling og sosialisering
   • 1. samling: 29. - 30. august
   • 2. samling: 9. – 11. oktober
   • 3. samling: 11. – 12. november
  • Vitenskapsteori og metode (1MAVITEN)
   • 1. samling: 2. - 4. september
   • 2. samling: 26. - 27. september
   • 3 samling: 21. - 22. oktober
   • 4. samling: 20. - 22. november

Emner

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge med fordypning i miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid

Heltidsvarianten:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Deltidsvarianten:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge med fordypning i beslutninger og tiltak i barnevernet

Heltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Deltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

.

Valgemner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Heltidsstudiet = 30 sp. pr. semester. Deltidsstudiet = 15 sp. pr. semester.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om relevante teoretisk perspektiver i studier av barn og unge
 • har inngående kunnskap om metodiske framgangsmåter for empirisk utforskning av ulike institusjonelle betingelser for barn og unges sosialisering, utvikling og deltakelse
 • kan anvende ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og sosialpolitiske intervensjoner
 • kan vurdere vitenskapens muligheter og begrensinger med en bevissthet om etiske aspekter ved forsking og fagutvikling i sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Ferdighet

Kandidaten

 • kan analysere kunnskapsgrunnlaget i det profesjonelle arbeidet som utøves i praksisfeltet barn og unge.
 • kan formulere kunnskapsstatus innen et definert område og gjøre bruk av ulike data og litteraturkilder for analyse
 • kan anvende relevante metoder i forskings- og utviklingsarbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • kan gjennomføre et systematisk forskningsarbeid og gi en klar muntlig og skriftlig akademisk framstilling av arbeidet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og debatter innen fagfeltet.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere et selvstendig arbeid og faglige problemstillinger til spesialister og allmenheten
 • kan anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på ulike områder knyttet til sosialfaglig arbeid med barn og unge og gjennomføre ulike typer prosjekter.
 • kan analysere problemstillinger knyttet til sosialfaglig yrkes- og forskningsetikk
 • kan bidra til nytenkning og utviklingsprosjekter knyttet til utsatte barn og unge og deres familier.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid eller velferdsfag. Cand.Mag.grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt.

I henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet er det faglige minstekravet karakter C av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Vurderer du å reise på utveksling?

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

Veien videre

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for opptak til videre studier på ph.d.-nivå.

Jobbmuligheter

Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe på ulike områder og på ulike nivåer i samfunnet. Det skal gi kunnskaper og ferdigheter til personer i ulike fagstillinger knyttet til sosialfaglig arbeid med barn, unge og unge-voksne, på lokalt, regionalt og sentralt nivå, eller som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd. 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap