• Studiested:
 • Varighet: 2 år
 • Organisering Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Psykososialt arbeid med barn og unge
 • Erfaringsbasert mastergrad
 • Kan gi grunnlag for opptak til videre studier på ph.d-nivå

Om utdanningen

Master i psykososialt arbeid med barn og unge er en erfaringsbasert mastergrad, og bygger på studiet Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (60 stp). Masterstudiet er delt inn i to deler. Del 1 består av Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid på 60 studiepoeng. Del 2 er masterpåbyggingen og består av to obligatoriske masteremner og avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng. Påbygging utgjør til sammen 60 studiepoeng. Opptak på masterpåbygging forutsetter fullført og bestått Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid.

Første studieår tas emnet Vitenskapsteori og metode (15 stp) i høstsemesteret og emnet Kommunikasjon i profesjonelle kontekster i vårsemesteret. Andres studieår skrives masteroppgaven. 

I masteroppgaven skal studentene fordype seg i et selvvalgt tema. Her er det lagt opp til flere seminar som knyttes til studentenes arbeid med prosjektskissen samt et 80 % seminar i sluttfasen av arbeidet. Det er obligatorisk med veiledning på masteroppgaven.

Det er et overordnet læringsmål at deltakerne etter endt utdanning skal kunne initiere og gjennomføre forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge og familier i krise.

Masterstudiet egner seg for studenter med grunnutdanning som retter seg mot, og som har erfaringsbakgrunn fra arbeid med /for barn og unge i offentlig, privat og frivillig sektor, for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere, førskolelærere, kulturarbeidere og politi.

Fornøyde studenter

Studentene på master i psykososialt arbeid med barn og unge er veldig fornøyde studenter. 

Se her for resultater fra den store studiekvalitetsundersøkelsen - Studiebarometeret.


Praktisk informasjon

 • Studiet kan kun gjennomføres på deltid
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her
 • Samlingsdager høsten 2018 (Vitenskapsteori og forskningsmetode):
  • Samling 1: 3. - 5. september (studiestart)
  • Samling 2: 27. – 28. september
  • Samling 3: 22. – 23. oktober
  • Samling 4: 14. – 16. november

Læringsutbytte

Masterstudiet i psykososialt arbeid med barn og unge skal formidle og utvikle kunnskap om barn og unges psykososiale utvikling i et helsefremmende perspektiv. Kunnskap om hva som fremmer god psykososial utvikling for barn og unge står sentralt. Det legges vekt på kunnskap om tiltak som kan styrke barn og unges familier og sosiale nettverk.

Spørsmål knyttet til psykososial utvikling hos sped- og småbarn og deres familier, barn i skolealder, ungdom og unge voksne i alderen 0- 23 år, tas opp på en vitenskapelig reflektert måte. Kunnskap om tverrfaglig samarbeid og koordinering av ulike tjenester for barn og unge og deres familier vektlegges.

Praksis er premissleverandør for utdanningens forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet og i studiets forsknings- og utviklingsarbeid skal ha en klar praksisforankring og relevans.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om tverrfaglig psykososialt arbeid med barn, unge og deres familier
 • har kunnskap om hva som kan styrke barn og unges egne ressurser og mestringsmuligheter
 • har kunnskap om familiens og nærmiljøets støttende funksjoner for barn og unges psykiske helse og psykososiale utvikling
 • har kjennskap til metodiske framgangsmåter for empirisk utforskning av vilkår for barn og unges mestring, deltakelse og psykososiale utvikling
 • behersker ulike analytiske perspektiver på psykososialt arbeid og intervensjoner i forhold til barn og unge i praksisfeltet, og kan analysere disse i lys av psykologiske, sosiale og/eller kulturelle teorier.
 • kjenner til vitenskapens muligheter og begrensinger, og har bevissthet om etiske aspekter ved forsking og fagutvikling innen fagfeltet psykososialt arbeid med barn og unge.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan identifisere og styrke mestringsfaktorer og trivselskapende tiltak hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid.
 • kan identifisere psykososiale belastningsfaktorer i oppvekstmiljø og kunne intervenere overfor disse
 • kan analysere kunnskapsgrunnlaget bak profesjonelt psykososialt arbeid med barn og unge i praksisfeltet
 • kan gjøre bruk av ulike data og litteraturkilder for analyse
 • kan anvende relevante metoder i forskings- og utviklingsarbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • kan forholde seg reflektert og kritisk til debatter og fagprogrammer innen fagfeltet, egen og andres forskning, samt ulike informasjonskilder

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan formidle et selvstendig arbeid innen fagfeltet med faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner rettet mot spesialister og allmenheten
 • kan anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på områder knyttet til psykososialt arbeid med barn og unge
 • kan vurdere problemstillinger knyttet til fag-, yrkes- og forskningsetikk
 • kan bidra til utvikling og nyskaping på fagfeltet

Opptakskrav

Opptakskravet er videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 60 sp i tillegg til bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, helse- og sosialfag, medisin, førskolelærer, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi.

Det faglige minstekravet for direkte opptak til andre året på masterstudiet er karakter C av vektet gjennomsnittskarakter fra videreutdanningen. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Søker må i tillegg ha minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn eller ungdom etter fullført grunnutdanning.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 240 studiepoeng.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Vurderer du å reise på utveksling?

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap