• Studiested:
 • Varighet: 4 år
 • Organisering Deltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å arbeide med psykisk helse
 • Du ønsker økt teoretisk og praktisk kompetanse
 • Du ønsker kunnskap om relevante forskningsmetoder

Om utdanningen

Master i psykisk helsearbeid gir teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og sykdom.

Studiets erfaringsbaserte karakter ivaretas ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges. Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer. Det er 10 uker praksis (30t/uke) fordelt på de to første årene, 6 uker klinisk praksis første år og 4 uker prosjektpraksis andre år. Praksis tilrettelegges ut fra tidligere praksis og kunnskapsnivå.

De to første studieårene (60 studiepoeng) tilsvarer videreutdanning i psykisk helsearbeid.

- Stor variasjon i undervisningsopplegget

roser-laererne-og-det-faglige-innholdet_large

Liv Holstad Vestby tar en Master i psykisk helsearbeid ved HINN Elverum. - Studiet har vært en god kombinasjon av alt fra lesing, forelesing, seminar og gruppearbeid. Det har vært stor variasjon i opplegget og det har vært bra.

Les hele intervjuet med Liv her. 

Mulighet for opptak direkte til tredje studieår:

Det er mulig å søke direkte opptak til tredje studieår gjennom Lokalt opptak.

Opptakskrav ved opptak direkte til tredje studieår:

Søkere som har fullført og bestått videreutdanning i psykiatrisk sykepleie/psykisk helsearbeid kan søke om direkte opptak til 3. studieår (jf. Opptakskrav/innpassing 3. studieår). Søkere med bestått videreutdanning i Psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Innlandet i 2018 eller senere er direkte kvalifisert. De som har eldre videreutdanning i psykisk helsearbeid må ta et 10 studiepoengs forkurs i vitenskapelig metode i forkant av studiet.Det kan søkes om innpass dersom man kan dokumentere tilsvarende kompetanse fra tidligere. 

Søkere med bestått videreutdanning i Eldreomsorg med vekt på psykisk helse og Rus, avhengighet og psykisk helse fra Høgskolen i Innlandet i 2017 eller senere er også direkte kvalifisert

Ved innpassing av andre videreutdanninger kan det også stilles krav om 10 studiepoengs forkurs i vitenskapelig metode i forkant av studiet.


Læringsutbytte

En kandidat med fullført Master i psykisk helsearbeid har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om hvordan psykiske problemer og lidelser kan oppstå ut fra ulike perspektiver og i konteksten med det samfunn og kultur mennesket er en del av
 • har inngående kunnskap om begreper, teorier, modeller og metoder i utøvelse av psykisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om kommunikasjon, samhandling og relasjons- og omsorgsorientert psykisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske aspekter og forskningsmetodiske tilnærminger med relevans for psykisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om handlings- og brukerorientert forskning og evaluering

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende og videreutvikle kunnskap innenfor eksisterende og nye fagområder i utøvelse av psykisk helsearbeid
 • kan formidle fagområdets kjernekunnskap muntlig og skriftlig, og kan delta i fagkritiske og sosialpolitiske diskusjoner
 • kan anvende relevante metoder i forskning og utviklingsarbeid med særling vekt på praksisnær kunnskapsdannelse   

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere kritisk relevante faglige og etiske problemstillinger innen psykisk helsearbeid
 • kan bidra til innovasjon og gjennomføre selvstendige fag- og utviklingsarbeid med brukerinvolvering i psykisk helsearbeid
 • kan analysere og kritisk drøfte behov og prioriteringer innen kunnskapsutvikling, sosialpolitikk og fagutvikling
 • kan gi undervisning og veiledning innen psykisk helsearbeid
 • kan være brukernes talsperson for å ivareta deres rettigheter
 • kan formidle egen forsknings- og utviklingsarbeid på en faglig presis måte

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helse- og omsorgsfag, pedagogiske fag, samt 2 års relevant erfaring etter endt grunnutdanning. For søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang gjøres det en individuell vurdering.

Søkere som har fullført og bestått videreutdanning i psykiatrisk sykepleie/psykisk helsearbeid kan søke om direkte opptak til 3. studieår (jf. Opptakskrav/innpassing 3. studieår). Søkere med bestått videreutdanning i Psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Innlandet i 2018 eller senere er direkte kvalifisert. Søkere med bestått videreutdanning i Eldreomsorg med vekt på psykisk helse eller Rus, avhengighet og psykisk helse fra Høgskolen i Innlandet i 2017 eller senere er også direkte kvalifisert. De som ikke er direkte kvalifisert må ta et 10 studiepoengs forkurs i vitenskapelig metode i forkant av studiet. Det kan også her søkes om innpass dersom man kan dokumentere tilsvarende kompetanse fra tidligere. Ved innpassing av andre videreutdanninger kan det også stilles krav om 10 studiepoengs forkurs i vitenskapelig metode i forkant av studiet.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Utenlandsopphold i første studieår (praksisperiode). Det gjelder for eksempel Litauen, Danmark og Indonesia.

Mari går på videreutdanning i psykiskhelsearbeid, hun skriver blogg fra utvekslingen sin i Namibia. Master i psykiskhelsearbeid følger samme løp som videreutdanningen, og kan derfor reise på samme utveksling.

Les bloggen til Mari her.

Praksis

Praksis

I første studieår inngår totalt ti ukers praksisstudier. Disse fordeles slik: To ukers prosjektpraksis relatert til en problemstilling med betydning for psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet – og åtte ukers veiledet klinisk praksis.

Informasjon om praksis 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap