Language: NOR | ENG

Master i psykisk helsearbeid

Master i psykisk helsearbeid
 • Varighet: 4 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Master i psykisk helsearbeid

Ønsker du en faglig fordypning for å kunne arbeide med psykisk helse? Deltidsstudiet er rettet mot helse- og sosialarbeidere som vil ha praktisk kompetanse og kunnskap om relevante forskningsmetoder.

Om utdanningen

Master i psykisk helsearbeid gir teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og sykdom.

Studiets erfaringsbaserte karakter ivaretas ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges. Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer. Det er ti ukers praksis (30t/uke) fordelt på de to første årene, seks uker klinisk praksis første år og fire uker prosjektpraksis andre år. Praksis tilrettelegges ut fra tidligere praksis og kunnskapsnivå.

De to første studieårene (60 studiepoeng) tilsvarer videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Praktisk informasjon

Mulighet for opptak direkte til tredje studieår

Det er mulig å søke direkte opptak til tredje studieår gjennom Lokalt opptak.

Opptakskrav ved opptak direkte til tredje studieår:

Søkere som har fullført og bestått videreutdanning i psykiatrisk sykepleie/psykisk helsearbeid kan søke om direkte opptak til 3. studieår (jf. Opptakskrav/innpassing 3. studieår). Søkere med bestått videreutdanning i Psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Innlandet i 2018 eller senere er direkte kvalifisert. De som har eldre videreutdanning i psykisk helsearbeid må ta et 10 studiepoengs forkurs i vitenskapelig metode i forkant av studiet. Det kan søkes om innpass dersom man kan dokumentere tilsvarende kompetanse fra tidligere. 

Søkere med bestått videreutdanning i Eldreomsorg med vekt på psykisk helse og Rus, avhengighet og psykisk helse fra Høgskolen i Innlandet i 2017 eller senere er også direkte kvalifisert.

Ved innpassing av andre videreutdanninger kan det også stilles krav om 10 studiepoengs forkurs i vitenskapelig metode i forkant av studiet.

Jobbmuligheter

Utdanningen er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker en faglig fordypning innen psykisk helsearbeid. Etter fullført studium har du kompetanse til å inneha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever særlig kunnskap om samspillet mellom somatiske og psykiske lidelser. Master i psykisk helsearbeid kan også gi en plattform for lederroller, undervisning eller forskning innen dette fagområdet. 

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning innen helse- og omsorgsfag eller pedagogiske fag, og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført Master i psykisk helsearbeid har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om hvordan psykiske problemer og lidelser kan oppstå ut fra ulike perspektiver og i konteksten med det samfunn og kultur mennesket er en del av
 • har inngående kunnskap om begreper, teorier, modeller og metoder i utøvelse av psykisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om kommunikasjon, samhandling og relasjons- og omsorgsorientert psykisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske aspekter og forskningsmetodiske tilnærminger med relevans for psykisk helsearbeid
 • har inngående kunnskap om handlings- og brukerorientert forskning og evaluering

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende og videreutvikle kunnskap innenfor eksisterende og nye fagområder i utøvelse av psykisk helsearbeid
 • kan formidle fagområdets kjernekunnskap muntlig og skriftlig, og kan delta i fagkritiske og sosialpolitiske diskusjoner
 • kan anvende relevante metoder i forskning og utviklingsarbeid med særling vekt på praksisnær kunnskapsdannelse   

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere kritisk relevante faglige og etiske problemstillinger innen psykisk helsearbeid
 • kan bidra til innovasjon og gjennomføre selvstendige fag- og utviklingsarbeid med brukerinvolvering i psykisk helsearbeid
 • kan analysere og kritisk drøfte behov og prioriteringer innen kunnskapsutvikling, sosialpolitikk og fagutvikling
 • kan gi undervisning og veiledning innen psykisk helsearbeid
 • kan være brukernes talsperson for å ivareta deres rettigheter
 • kan formidle egen forsknings- og utviklingsarbeid på en faglig presis måte

Utenlandsopphold

Har du lyst til å få et innblikk i hvordan de jobber med psykiatri i andre land og hvordan de bruker de ressursene de har? Hva med å ta praksis i utlandet? Under studiet i psykisk helsearbeid har du mulighet til å ta seks ukers praksis i 2. semester ved høgskolens samarbeidspartnere i Indonesia og Namibia.

I Indonesia vil du bo og jobbe i Banda Aceh og ta praksis ved psykiatrisk sykehus Rumah Sakit Jiwa. Du vil ikke kun få arbeidserfaring helt utenom det vanlige, men vil også dele kunnskapen din med indonesiske kolleger. 

I Namibia vil du jobbe i landets hovedstad, Windhoek, og ha praksis ved psykiatrisk avdeling på Katutura State Hospital eller Central Hospital.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

I første studieår inngår totalt ti ukers praksisstudier. Disse fordeles slik: To ukers prosjektpraksis relatert til en problemstilling med betydning for psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet – og åtte ukers veiledet klinisk praksis.

Informasjon om praksis 

Videre studiemuligheter

Mastergrad kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Anne-Kathrine Kroken.

Et studium som er godt tilrettelagt for folk i jobb

Etter 26 år i arbeidslivet vendte Anne-Kathrine Kroken tilbake til skolebenken. Valget falt på master i psykisk helsearbeid.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap