Language: NOR | ENG

Master i kroppsøving og idrett

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker en helhetlig tilnærming til fysisk aktivitet
 • Du vil bidra til elever og utøveres robusthet og livskvalitet
 • Du vil tilrettelegge for læring og utvikling innen kroppsøving og idrett

Om utdanningen

Dette er studiet for deg som vil bidra til helhetlig utvikling og læring for elever og utøvere i kroppsøving og idrett, på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Etter fullført grad skal du evne å integrere teori og praksis med sikte på å tilrettelegge for læring og utvikling innen kroppsøving og idrett. Studiet har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på idrett og kroppsøving. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til fysisk aktivitet i kroppsøving og idrett, som bidrar til elever og utøveres fysiske, psykiske og sosiale robusthet og livskvalitet. Det overordnede målet med Master i kroppsøving og idrett er å utdanne høyt kvalifiserte kandidater med evne til kritisk refleksjon. 

I flere meldinger til Stortinget har ulike regjeringer lagt vekt på betydningen av fysisk aktivitet gjennom hele livsløpet. Grunnlaget for en fysisk aktiv livsstil legges i barne- og ungdomsårene. Kroppsøvingsfaget og idretten er de arenaene hvor flest barn og unge i Norge møter organisert fysisk aktivitet og læring. I styringsdokumenter for både kroppsøvingsfaget og idretten fokuseres det på at elever og utøveres utvikling og læring oppnås gjennom erfaring, opplevelse, mestring og samarbeid i fysisk aktivitet.

 

- Jeg blir mer konkurransedyktig i arbeidslivet

- Jeg blir mer konkurransedyktig i arbeidslivet

Helle Nyaas Grue kombinerer jobb som lærer og masterstudier etter fullført bachelorgrad ved studiested Elverum.  

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om kroppsøving og idrett i et samfunnsvitenskapelig perspektiv på individ-, gruppe- og samfunnsnivå (K1)
 • har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og prosesser tilpasset forskning og problemstillinger innen kroppsøving og idrett (K2)
 • kan anvende kunnskapen til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kroppsøvingsfaget og idrettens egenart og plass i samfunnet (K3)
 • kan anvende kunnskapen i endrings- og innovasjonsprosesser for å oppnå helhetlig tilnærming til læring og utvikling innen kroppsøving og idrett (K4)
 • har avansert innsikt i utvikling av praksisteori (K5)
 • har spesialisert innsikt i faglige og etiske problemstillinger i kroppsøving eller idrett (K6)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samt analysere empiriske data for å strukturere og formulere faglige resonnementer innen kroppsøving og idrett (F1)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger innenfor kroppsøving og idrett, samt anvende denne kunnskapen i praktisk og teoretisk problemløsning (F2)
 • kan bruke relevante forskningsbaserte metoder på en selvstendig måte for å legge til rette for endringsprosesser innen kroppsøving og idrett på individ-, gruppe- og samfunnsnivå (F3)
 • kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg, samt gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor valgt fordypning i kroppsøving eller idrett i tråd med gjeldende forskningsetiske normer (F4) 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere og forstå relevante fagetiske og forskningsetiske problemstillinger innen kroppsøving og idrett (G1)
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med en helhetlig tilnærming til læring og utvikling innen kroppsøving og idrett, alene og i fellesskap med andre (G2)
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske uttrykksformene innen kroppsøving og idrett (G3)
 • kan kritisk vurdere og diskutere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdene kroppsøving og idrett (G4)
 • kan bidra til nytenkning, og i endrings- og innovasjonsprosesser, i arbeidet med helhetlig tilnærming til læring og utvikling innen kroppsøvings- og idrettskontekster (G5)

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen kroppsøving, idrett eller folkehelse.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

 

Ved oversøkning blir søkerne rangert etter  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Studentene kan ta ett til to semestre som utvekslingsstudent i 3. og/eller 4. semester.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Internasjonalisering er en viktig del av en masterutdanning. Undervisningen i studiet vil i de fleste emner skje på norsk eller andre skandinaviske språk, men mye av pensumlitteraturen er engelskspråklig og hentet fra internasjonale tidsskrifter. Enkelte emner eller deler av emner vil undervises på engelsk.

Veien videre

Studiet kvalifiserer for stillinger innen idretts- og utdanningssektoren i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Du tilegner deg kompetanse i helhetlig tilnærming til læring og utvikling innen kroppsøving og idrett. Etter endt utdanning kan du bidra i endrings- og innovasjonsprosesser for eksempel i skolen, idretten, og offentlig forvaltning som for eksempel lærer, trener, leder, og rådgiver på ulike nivå.

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

For studenter uten lærerkompetanse gir studiet lektorkompetanse om de i tillegg tar Praktisk pedagogisk utdanning.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap