Language: NOR | ENG

Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å utvikle din kliniske kompetanse
 • Du vil være med å forme en kommunehelsetjeneste i endring
 • Du har eller vil ha en interessant jobb i kommunehelsetjenesten

Om utdanningen

Ønsker du å styrke din kliniske og utviklingsorienterte kompetanse? Samhandlingsreformen som ble innført i januar 2012 har økt kravene til hva kommunehelsetjenestene skal levere av tjenester. Dette har videre ført til økt behov for sykepleiefaglig kompetanse i kommunene. Med Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten vil du være kvalifisert til å bidra til utvikling av fremtidsrettede helsetjenester.

Gjennom studiet tilegner du deg ferdigheter for å arbeide klinisk og personsentrert. Du får økt kunnskap om demografiske faktorer, og du utfordres til å se hvordan du kan bidra til å utvikle sykepleietjenesten i kommunen. Du blir god på å vurdere pasienter, pårørende og familien helhetlig. Du får også kunnskap om tverrfaglig samhandling til beste for pasienten.

Studiet retter seg mot både mot deg som er nyutdannet sykepleier og deg som har arbeidserfaring som sykepleier. 

Bidra til å håndtere fremtidige utfordringer i en kommunehelsetjeneste i endring - søk Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten.

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på masternivå. Les mer om denne ordningen her. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Aktivitetsbilde av Sigrid Søvde som tar Master i avansert klinisk sykepleie ved HINN Elverum.

- Studiet er ein døropnar

Sigrid Ahlin Søvde så på Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten som ein spanande moglegheit.

Praktisk informasjon

Studiet går på fulltid over to år, og består av teoretiske og praktiske emner. Det er en sju ukers praksisperiode i 1.studieår.

 

Emner

Master i avansert klinisk sykepleie innen kommunehelsetjenesten

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om begreper og teorier som utgjør et faglig grunnlag for forståelse, vurdering og anvendelse av sykepleie som fag, profesjon og vitenskap (K1)
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk som er relevant for videreutvikling av avansert klinisk sykepleie (K2)
 • har spesialisert innsikt i patofysiologi, sykdomslære og farmakologi for å utøve avansert klinisk sykepleie (K3)
 • har avansert kunnskap om personorientert sykepleie til voksne pasienter med akutte og langvarige helseproblemer, og dere pårørende (K4)
 • kan anvende kunnskap i endrings- og implementeringsarbeid innen kommunehelsetjenesten (K5)
 • har inngående kunnskap om anvendelse av aktuelt lovverk, forskrifter og retningslinjer av betydning for akutte og langvarige helsebehov innen kommunehelsetjenesten (K6)
 • kan identifisere og analysere behov for helsefremmende og forebyggende tiltak hos personer som er friske, utsatte for helsesvikt eller syke (K7)
 • kan analysere sykepleiens mandat i lys av verdigrunnlag og samfunnets behov (K8)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til å utvikle en kunnskapsbasert sykepleietjeneste (F1)
 • kan kritisk analysere egen rolle som avansert klinisk sykepleier og dra nytte av tverrfaglig kompetanse i sykepleiefaglig ledet team (F2)
 • kan analysere og ta i bruk ulike kommunikasjonsmetoder og samarbeidsformer i møte med voksne pasienter med akutte og langvarige helseproblemer, og deres pårørende (F3)
 • kan ut fra etiske og personsentrerte perspektiver analysere pasientens behov for velferdsteknologi (F4)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier og informasjonskilder, og anvende disse til faglige vurderinger og begrunnelser i kliniske pasientsituasjoner (F5)
 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset utviklings- og/eller forskningsprosjekt i avansert klinisk sykepleie, med hensiktsmessig vitenskapelig metode under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer (F6)
 • kan utfra et helhetsperspektiv utføre helsevurdering og iverksette avansert klinisk sykepleie i medvirkning med pasient, pårørende og familien (F7) 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan syntetisere ulike former for kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre avansert klinisk sykepleie i kliniske pasientsituasjoner (G1)
 • kan lede og koordinere pasientrettede aktiviteter som bidrar til å sikre sammenhengende og trygge pasientforløp i egen enhet og på tvers av tjenestenivåer i kommunehelsetjenesten (G2)
 • kan kritisk reflektere over, vurdere og utvikle egen rolle i tverrfaglig team, og vurdere den samlede tjenestens fagutøvelse (G3)
 • kan analysere betydningen av egen og den samlede sykepleietjenestens kompetanseutvikling for å sikre høy kvalitet på eget klinisk arbeid (G4)
 • kan analysere kommunale rammefaktorers innvirkning på helsetjenester og foreslå nødvendige endringer som ivaretar sykepleiefaglige verdier og utvikler kvalitet på tjenesten (G5)
 • kan analysere og formidle egen og andres forskning innen sykepleie og tilgrensende fagområder, og delta i faglige og helsepolitiske diskusjoner som bidrar til innsikt i helsetjenesten (G6)
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på faglige problemstillinger, som bidrar til endring, nytenkning og innovasjon i sykepleietjenesten (G7)
 • kan identifisere, analysere og fremme etiske problemstillinger i kommunehelsetjenesten og forskningsetiske utfordringer i et forskningsprosjekt (G8)

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie og autorisasjon som sykepleier. 

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser rangeres søkerne i henhold til bestemmelser i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Praksis

Kliniske studier (praksis) er en sentral læringsform som foregår både i høgskolens øvingslokaler og ute i praksisfeltet. Det vil være en sju ukers sammenhengende praksisperiode på våren i 1.studieår der du som student skal ut i en av kommunehelsetjenestens områder. Det kan være sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgsbolig, helsestasjon, legekontor, intermediær enhet, akuttenhet eller distriktspsykiatrisk senter.

Praksisukene er på 30 timer, i tillegg er det en studiedag i uka. De kliniske studier organiseres av høgskolen.

Veien videre

En kandidat med Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten vil med sin kompetanse kvalifisere for nye, selvstendige og avanserte kliniske funksjoner innen kommunehelsetjenesten, i tråd med nasjonale føringer. 

Studiet kvalifiserer for videre doktorgradsstudier innen fagområdet både ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap