Language: NOR | ENG

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 • Varighet: 3 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Kommune-Norge har et stort behov for sykepleiefaglig kompetanse, og studiet gjør deg i stand til å håndtere utfordringer du vil møter her. Masteren passer både for nyutdannede og sykepleiere med arbeidserfaring.

Om utdanningen

Ønsker du å styrke din kliniske og utviklingsorienterte kompetanse? Samhandlingsreformen som ble innført i januar 2012 har økt kravene til hva kommunehelsetjenestene skal levere av tjenester. Dette har videre ført til økt behov for sykepleiefaglig kompetanse i kommunene. Med master i avansert klinisk allennsykepleie vil du være kvalifisert til å bidra til utvikling av fremtidsrettede helsetjenester.

Gjennom studiet tilegner du deg ferdigheter for å arbeide klinisk og personsentrert. Du får kunnskap om demografiske faktorer, og du utfordres til å se hvordan du kan bidra til å utvikle sykepleietjenesten i kommunen. Du blir god på å vurdere pasienter, pårørende og familien helhetlig. Du får også kunnskap om tverrfaglig samhandling til det beste for pasienten.

Studiet retter seg mot både mot deg som er nyutdannet sykepleier og deg som har arbeidserfaring som sykepleier. 

Vil du bidra til å håndtere fremtidige utfordringer i en kommunehelsetjeneste i endring - søk master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten.

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på masternivå. Les mer om ordningen her.

Med fullført utdanning kan du søke spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie. Les mer om dette her. 

Praktisk informasjon

Studiet går på deltid over tre år, og består av teoretiske og praktiske emner. I første studieår er det en åtte ukers veiledet praksisperiode som gjennomføres fleksibelt innenfor en periode på 12 uker. I andre studieår er det en fire ukers ikke veiledet praksis. 

Arbeid med masteroppgaven starter opp med prosjektplan allerede i høstsemesteret i tredje studieår (selv om masteroppgaven kun er oppført i vårsemesteret, tredje studieår i emnetabellen.)

Se forskrift om nasjonale retningslinjer for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie her.

Jobbmuligheter

Med master i avansert klinisk allmennsykepleie vil du kunne kvalifisere til nye, selvstendige og avanserte kliniske funksjoner spesielt innen kommunehelsetjenesten, i tråd med nasjonale føringer. 

Opptakskrav

Opptakskravet er en Bachelorgrad i sykepleie og autorisasjon som sykepleier. 

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om begreper, teorier og verdigrunnlag som utgjør et faglig grunnlag for forståelsen av den avanserte kliniske allmennsykepleiers rolle, funksjon og mandat i lys av sykepleie som vitenskap og profesjon, og i forhold til samfunnets behov 
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk som er relevant for videreutvikling av avansert klinisk allmennsykepleie 
 • har spesialisert innsikt i patofysiologi, sykdomslære, mikrobiologi og farmakologi for å utøve avansert klinisk allmennsykepleie og fremme pasientsikkerhet og trygge pasientforløp 
 • har inngående kunnskap om smitte, resistensutvikling og infeksjonsforebyggende tiltak 
 • har avansert kunnskap om bruk av teknologi og systematiske kliniske undersøkelsesmetoder og standardiserte vurderingsverktøy og kan gjennomføre en systematisk og dialogbasert kartlegging av pasientens helsehistorie 
 • har inngående kunnskap om veiledning, helsepedagogikk og forhold som påvirker helsekompetanse 
 • har avansert kunnskap om brukermedvirkning og personorientert sykepleie til voksne pasienter med akutte og langvarige helseproblemer, og deres pårørende
 • kan anvende kunnskap i endrings- og implementeringsarbeid innen kommunehelsetjenesten 
 • har inngående kunnskap om anvendelse av aktuelt lovverk, forskrifter og retningslinjer av betydning for akutte og langvarige helsebehov innen kommunehelsetjenesten 
 • har avansert kunnskap om hvordan levekår, sosioøkonomiske og kulturelle forhold påvirker helse, sykdom, behandling og sykepleie 
 • kan identifisere og analysere behov for helsefremmende, forebyggende og lindrende tiltak hos personer som er utsatt for helsesvikt eller er syke 
 • har inngående kunnskap om innvandrerbefolkningen, minoritets- og samers rettigheter og helsetilstand, og deres syn på helse, sykdom, behandling og pleie

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utføre kunnskapsbasert sykepleietjeneste utfra et helhetsperspektiv, utføre helsevurdering og iverksette avansert klinisk allmennsykepleie i medvirkning med pasient, pårørende og familien 
 • kan analysere og kritisk forholde seg til egen rolle som avansert klinisk allmennsykepleier og dra nytte av tverrfaglig kompetanse i sykepleiefaglig ledet team 
 • kan analysere og ta i bruk ulike kommunikasjonsmetoder og samarbeidsformer i møte med voksne pasienter med akutte og langvarige helseproblemer, og deres pårørende 
 • kan bruke relevante metoder for å gjennomføre helhetlig klinisk sykepleiefaglige undersøkelse av pasient for å identifisere pasientens helsetilstand og sykdomsrelaterte endringer (fysiologiske, psykologiske og psykososiale), iverksette medikamentell behandling og relevante sykepleie- og behandlingstiltak 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskap, ulike teorier og informasjonskilder, og anvende disse til faglige vurderinger og begrunnelser i kliniske pasientsituasjoner 
 • kan bruke relevante metoder for å støtte pasientens mestring og helsekompetanse 
 • kan analysere pasienters levevaner, ressurser, mestringsevne og sosiale situasjon 
 • kan bruke relevant kunnskap for å begrunne faglig forsvarlige prioriteringer av helsehjelp i lys av nytte, tilgjengelige ressurser og alvorlighetsgrad 
 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset utviklings- og/eller forskningsprosjekt i avansert klinisk allmennsykepleie, med hensiktsmessig vitenskapelig metode under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer 
 • kan ut fra etiske og personsentrerte perspektiver analysere pasientens behov for velferdsteknologi 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere betydningen av egen og den samlede sykepleietjenestens egenart, kompetanseområder og kompetanseutvikling, og anvende ulike former for kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre avansert klinisk allmennsykepleie med høy kvalitet i eget klinisk arbeid 
 • kan analysere og reflektere over egen rolle i tverrfaglig team, og vurdere den samlede tjenestens fagutøvelse
 • kan analysere kommunale system- og rammefaktorers innvirkning på helsetjenester og foreslå nødvendige endringer som ivaretar sykepleiefaglige verdier og utvikler kvalitet på tjenesten 
 • kan anvende sine kunnskaper til å lede og koordinere pasientrettede aktiviteter som bidrar til å sikre pasientmedvirkning, sammenhengende og trygge pasientforløp i egen enhet og på tvers av tjenestenivåer i kommunehelsetjenesten
 • kan designe et forskningsprosjekt, analysere og formidle egen og andres forskning innen sykepleie og tilgrensende fagområder, og delta i faglige og helsepolitiske diskusjoner som bidrar til innsikt i helsetjenesten 
 • kan anvende erfarings, – brukerkunnskaper og ferdigheter på faglige problemstillinger, som bidrar til endring, nytenkning og innovasjon i sykepleietjenesten 
 • kan identifisere, analysere og fremme etiske problemstillinger i kommunehelsetjenesten og forskningsetiske utfordringer i fagutvikling- og forskningsprosjekter
 • kan kommunisere kunnskap om faktorer som omhandler minoritets- og innvandrerbefolkningens helsetilstand 
 • kan anvende pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning av pasienter, pårørende og studenter for å styrke deres helsekompetanse og mestring

Utenlandsopphold

Det vil være mulighet for utveksling i 4. semester, knyttet til emnet Avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten. Det vil også være mulighet for utveksling i 6. semester, i forbindelse med skriving av masteroppgaven.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet må få det planlagte oppholdet godkjent av høgskolen på forhånd.

Ta kontakt med   internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Kliniske studier (praksis) er en sentral læringsform som foregår både i høgskolens øvingslokaler og ute i praksisfeltet. Det vil være en 8 ukers praksisperiode på våren i første studieår. Denne praksisperioden gjennomføres fleksibelt innenfor en periode på 12 uker, og i denne perioden skal du som student ut i en av kommunehelsetjenestens områder. Det kan være sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgsbolig, helsestasjon, legekontor, intermediær enhet, akuttenhet eller distriktspsykiatrisk senter.

I vårsemesteret i andre studieår vil det være 4 ukers ikke veiledet praksis, dvs. at du selv velger et relevant praksissted for avansert klinisk sykepleie. Praksisperioden kan gjennomføres nasjonalt eller i utlandet.

Praksisukene er på 40 timer, med 30 timers tilstedeværelse, i tillegg er det en studiedag i uka. Kliniske studier organiseres av høgskolen.

Videre studiemuligheter

Studiet kvalifiserer for videre doktorgradsstudier innen fagområdet både ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Portrettfoto Elin Prøitz Hornseth.

- Vi er pionerer for studiet

I 2015 gikk Elin rett ut i jobb som nyutdannet sykepleier. Da hun høsten 2020 fikk muligheten til å spesialisere seg på deltid kom hun tilbake til oss. 

Anders Sæter som studerer Master i avansert klinisk sykepleie ved Høgskolen i Innlandet.

- Det jeg lærer trenger vi i kommunen min

Som nyutdannet sykepleier fikk Anders raskt jobb. Ønsket om faglig påfyll førte han tilbake til Høgskolen i Innlandet. 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap