Language: NOR | ENG

Krise- og traumeforståelse

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Løpende opptak

Om utdanningen

 • du jobber med kriser og traumer eller ønsker å gjøre det
 • du ønsker en utdannelse ved siden av jobben din
 • du ønsker å lære mer om oppfølging av kriser og traumer

Studiet er rettet mot personer som jobber med eller ønsker å jobbe med oppfølging av mennesker - enkeltindivider eller grupper - som er i kriser og/eller traumer. Studiet er delt i tre emner som tar for seg kriser og traumer, relasjons- og kommunikasjonskompetanse og systematisk helhetlig oppfølging og intervensjon. Utdanningen kvalifiserer til å kunne lede oppfølgings- og behandlingsplan, organisere tverrfaglig samarbeid og fremgang basert på individets forutsetninger og kunnskapsbasert praksis innenfor traumefeltet.

Disse emnene inngår i studiet:

Kriser og traumer, 10 studiepoeng (Generell teori og empiri som omhandler kriser og traumer, Komplekse traumer, Psykiske lidelser og psykososiale følgetilstander blant personer utsatt for kriser og traumer, Kulturell sensitivitet og kulturformuleringsintervjuet, Eksistensielt perspektiv, Sekundær traumatisering)

Relasjons- og kommunikasjonskompetanse, 10 studiepoeng (Relasjons- og kommunikasjonsteorier. Utarbeide personlige utviklingsmål og egen «verktøykasse» knyttet til krevende relasjons- og kommunikasjonssituasjoner. Ferdighetstrening.)

Systematisk helhetlig oppfølging og intervensjon, 10 studiepoeng (Systematisk kartlegging og oppfølging, Helhetlige prinsipper for god behandling, Reell brukermedvirkning i et helhetlig perspektiv, Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid)

 

Hvordan søker jeg? 

I søknadsweb finner du studiet under boksen "Betaling- og oppdragsstudier" --> "Betaling og oppdrag: fakultet for helse og sosialvitenskap". I nedtrekksmenyen der finner du studiet.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7575. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. I tillegg stilles det krav om minimum 1 års relevant yrkespraksis.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert over to semestre (evt ett semester dersom du kun ønsker ett enkeltemne), med totalt 6(2) samlinger à 2-3 dager. 

Dette studiet består av tre emner. Det er mulig å kun ta ett enkeltemne (emne 1 høst 2020, emne 2 vår 2021, med forbehold om nok deltakere).

Samlingsdatoer:

Emne 1

 • Samling 1:           7. - 9. september 2020
 • Samling 2:           13. - 14. oktober 2020

Emne 2

 • Samling 1:           18. – 20. januar 2021
 • Samling 2:           15. – 16. februar 2021

Emne 3

 • Samling 1:           14. – 16. april 2021
 • Samling 2:           10.- 11. mai 2021            

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten 

 • har kunnskap om mestringsteorier og -strategier med vekt på muligheter og bedring
 • har kunnskap om epidemiologi og risikofaktorer ved kriser og traumer har kunnskap om den enkeltes reaksjoner ved kriser og traumer
 • har kunnskap om å identifisere behovet for helhetlig oppfølging av kriser og traumer både for personen det rammer, pårørende og det sosiale nettverk
 • kjenner til hvordan det arbeides med evidensbasert helhetlig oppfølging av personer med bistandsbehov grunnet psykiske utfordringer

 

Ferdigheter:

Kandidaten 

 • kan reflektere over sentrale traume- og mestringsteorier og utfordringer innen krise- og traumebearbeidelse
 • kan bidra til å gjennomføre krise- og traumebearbeidelse i et helhetlig perspektiv overfor både individ og gruppe
 • kan finne, vurdere og informere om helsefremmende tverrfaglige og tverretatlige tilbud
 • kan hjelpe bruker til å sette mål som fremmer personlig vekst knyttet til verdier, kompetanse og ressurser
 • kan følge opp enkeltindivider og grupper og evaluere resultater med tilgjengelige instrumenter

 

Generell kompetanse:

Kandidaten 

 • kan planlegge og gjennomføre helhetlig oppfølging med særlig fokus på refleksjon over egen praksis og hvordan man forholder seg til personer i krise
 • har innsikt i vurderinger av den enkeltes behov for helhetlig oppfølgning
 • kan samhandle proaktivt med lokale bistandsaktører for å sikre den enkeltes progresjon ut fra en helhetlig og tverrfaglig modell
 • kan bidra til å sette mål i et tverrfaglig samarbeid med fokus på den enkeltes mestring og muligheter ut fra en helhetlig tilnærming

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. I tillegg stilles det krav om minimum 1 års relevant yrkespraksis.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Hele studiet: 37.000,- (30 sp) (Ønsker du å ta et enkeltemne(10 sp) koster det 12.950,- pr.emne) i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap