Language: NOR | ENG

Karriereveiledning – karrierekompetanse og karrierelæring

 • Varighet:
 • Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking

Om utdanningen

Karriereveiledning – karrierekompetanse og karrierelæring er et samlingsbasert studie som har et særlig faglig fokus på hvordan ulike karrierelæringsaktiviteter kan integreres som en del av et helhetlig tjenestetilbud. Et viktig siktemål med studiet er at det skal bidra til utvikling, læring og ny kunnskap, både for den enkelte veileder og for bedriftene veilederne arbeider i. Målet er å styrke og profesjonalisere karriereveiledningen som tilbys i arbeids- og inkluderingsbedrifter.

Studiet er direkte rettet mot studentenes arbeidshverdag og studentenes arbeidsplass er en viktig læringsarena. Det benyttes et bredt spekter av aktive og praktiske arbeidsformer.

Samarbeid

Dette studiet er et samarbeid med bransjeforeningen for Arbeid- og Inkluderingsbedriftene i NHO. Du kan lese mer om studiet på deres sider her.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert med 2 samlinger à 3 dager. Samlinger i 2020 er som følger:

 1. samling: 1. til 3. september
 2. samling: 11. til 13. november

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har kunnskap om ulike fagretninger og tradisjoner innen karriereveiledning, med et spesielt fokus på ulike karrierelæringsteorier
 • har kunnskap om hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning innrettet mot ulike overgangsfaser for voksne
 •  har kunnskap om og innsikt i hvordan veileders kommunikasjon og samhandling skaper betingelser for den andres endrings- og handlingskompetanse

Ferdigheter

Kandidaten

 • har evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • kan på selvstendig grunnlag planlegge, begrunne, gjennomføre, evaluere og utvikle ulike karriereveiledningsaktiviteter
 • kan anvende teorier og modeller til kritisk refleksjon over situasjoner og problemstillinger i koordineringen av karriereveiledningen i egen organisasjon

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning i utviklingen av karriereveiledningstjenester på egen arbeidsplass
 • har innsikt i og evne til selvrefleksjon over eget karriereteoretisk ståsted
 • har evne å se sin rolle som karriereveileder i en kulturell sammenheng og delta i et tverrfaglig samarbeid rundt karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap