Language: NOR | ENG

Integrert karriereveiledning

 • Varighet: 1 semester
 • Samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Om utdanningen

Den teknologiske utviklingen gir nye arenaer for interaksjon mellom mennesker, og dette skaper nye muligheter for karriereveiledning. Det er potensial for å utvide tilbudet av tjenester, fra å være avhengig av å møtes ansikt til ansikt kan man i dag også benytte digitale plattformer. Potensialet for å utvide og videreutvikle eksisterende tjenester ved å ta i bruk ny teknologi er stort, utviklingen åpner for å ta i bruk nye metoder for karriereveiledning som tidligere ikke har vært mulig. Ny teknologi gjør det også mulig å tenke annerledes rundt effektivitet og fleksibilitet i karriereveiledningstjenestene.

Praktisk informasjon

Valgfritt emne på master i karriereveiledning/ Videreutdanningsemne i karriereveiledning på masternivå. Emnet er samlings- og nettbasertbasert, og gjennomføres på deltid over ett semester.

Samlingstidspunkter:

Datoer for samlinger våren 2020  er 22. og 23. januar og 6. og 7. mai.

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan karriereveiledning tidligere har benyttet teknologi, og er i stand til å se mulighetene i ny teknologi og ta i bruk denne
 • kan analysere og benytte kunnskap fra eksisterende forskning og teori som omhandler integrert veiledning
 • kan analysere utfordringer og muligheter ved forskjellige formater og måter å veilede på, og tar selvstendige valg angående hvilket format som skal benyttes
 • kan analysere og drøfte de profesjonelle og etiske problemstillingene knyttet til forskjellige måter å praktisere veiledning på

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utvikle og benytte strategier for å integrere veiledning for å imøtekomme veisøkernes behov
 • kan ta ansvar for å designe og levere integrert karriereveiledning ved å benytte et bredt spekter av teknologi, metoder og teori
 • forstår og forholder seg til profesjonelle og etiske problemstillinger knyttet til integrert veiledning i arbeidet med veisøkere

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan kommunisere verdien av integrert veiledning
 • kan implementere integrert veiledning i sin praksis
 • har innsikt i integrert veiledning og kan bidra til utviklingen av kunnskap om feltet

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.grad, annen grad eller yrkesutdanning på minimum tre års omfang.

I tillegg stilles det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller innen relasjonsarbeid.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Nye former for karriereveiledning som kombinerer teknologi og menneskelig interaksjon på forskjellige måter er allerede i bruk. I norsk sammenheng er digital veiledning en fremtredende strategi, både innen nasjonal kompetansepolitikk og i utviklingen av offentlige arbeidsmarkedsrelaterte tjenester. Disse tjenestene kan beskrives som integrert veiledning (eng: blended guidance) ettersom de integrerer ansikt til ansikt, teknologi og nettbaserte elementer. Imidlertid er det per i dag mangel på godt utviklede modeller og teori for integrert veiledning. Det er også mangel på utdanningstilbud innen denne formen for karriereveiledning. Denne modulen vil gi innsikt i hva integrert veiledning er og kan være, samt strategier for hvordan integrere fysiske møter, teknologi og digitale plattformer i karriereveiledning. 

Hvis emnet gjennomføres som videreutdanning, vil det kunne inngå som et valgfritt emne i masterutdanningen i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap