Language: NOR | ENG

Integrert karriereveiledning

 • Varighet: 1 semester
 • Samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige studieplasser for våren 2021

Om utdanningen

Den teknologiske utviklingen gir nye arenaer for interaksjon mellom mennesker, og dette skaper nye muligheter for karriereveiledning. Det er potensial for å utvide tilbudet av tjenester, fra å være avhengig av å møtes ansikt til ansikt kan man i dag også benytte digitale plattformer. Potensialet for å utvide og videreutvikle eksisterende tjenester ved å ta i bruk ny teknologi er stort, utviklingen åpner for å ta i bruk nye metoder for karriereveiledning som tidligere ikke har vært mulig. Ny teknologi gjør det også mulig å tenke annerledes rundt effektivitet og fleksibilitet i karriereveiledningstjenestene.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 3443. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Valgfritt emne på master i karriereveiledning/ Videreutdanningsemne i karriereveiledning på masternivå. Emnet er samlings- og nettbasertbasert, og gjennomføres på deltid over ett semester.

Samlingstidspunkter:

Datoer for samlinger våren 2021  er 27. og 28. januar og 26. og 27. mai. Den første samlingen vil bli digital, den andre samlingen planlegges med oppmøte, men vil kunne bli digital dersom det blir nødvendig. 

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan karriereveiledning tidligere har benyttet teknologi, og er i stand til å se mulighetene i ny teknologi og ta i bruk denne
 • kan analysere og benytte kunnskap fra eksisterende forskning og teori som omhandler integrert veiledning
 • kan analysere utfordringer og muligheter ved forskjellige formater og måter å veilede på, og tar selvstendige valg angående hvilket format som skal benyttes
 • kan analysere og drøfte de profesjonelle og etiske problemstillingene knyttet til forskjellige måter å praktisere veiledning på

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utvikle og benytte strategier for å integrere veiledning for å imøtekomme veisøkernes behov
 • kan ta ansvar for å designe og levere integrert karriereveiledning ved å benytte et bredt spekter av teknologi, metoder og teori
 • forstår og forholder seg til profesjonelle og etiske problemstillinger knyttet til integrert veiledning i arbeidet med veisøkere

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan kommunisere verdien av integrert veiledning
 • kan implementere integrert veiledning i sin praksis
 • har innsikt i integrert veiledning og kan bidra til utviklingen av kunnskap om feltet

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.grad, annen grad eller yrkesutdanning på minimum tre års omfang.

I tillegg stilles det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller innen relasjonsarbeid.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Nye former for karriereveiledning som kombinerer teknologi og menneskelig interaksjon på forskjellige måter er allerede i bruk. I norsk sammenheng er digital veiledning en fremtredende strategi, både innen nasjonal kompetansepolitikk og i utviklingen av offentlige arbeidsmarkedsrelaterte tjenester. Disse tjenestene kan beskrives som integrert veiledning (eng: blended guidance) ettersom de integrerer ansikt til ansikt, teknologi og nettbaserte elementer. Imidlertid er det per i dag mangel på godt utviklede modeller og teori for integrert veiledning. Det er også mangel på utdanningstilbud innen denne formen for karriereveiledning. Denne modulen vil gi innsikt i hva integrert veiledning er og kan være, samt strategier for hvordan integrere fysiske møter, teknologi og digitale plattformer i karriereveiledning. 

Hvis emnet gjennomføres som videreutdanning, vil det kunne inngå som et valgfritt emne i masterutdanningen i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap