Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid, Samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om utdanningen

 • Ønsker du å lære mer om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i behandling av psykiske problemer?
  fysisk aktivitet 3
 • Ønsker du å lære mer om hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet i behandling?

Økt fokus på helseeffekten av regelmessig fysisk aktivitet i et forebyggende- og helsefremmende perspektiv forsterker behovet for kunnskap, ferdighet og generell kompetanse om fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid. Behandlingstilbudet innen psykisk helsearbeid påvirkes av samfunnsutviklingen som igjen påvirker helsepersonells arbeidsform og arbeidsmetode.

Studiet bygger på en helhetlig behandlingstilnærming med fokus på en tilfriskningsprosess som ivaretar pasientens egne ressurser gjennom å tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag. Fysisk aktivitet fremmer pasientens egne krefter og bidrar til å skape kvalitet på relasjon og optimisme og tro på fremtiden. Målet er bedre livskvalitet gjennom økt egenkontroll og personlig ansvar i hverdagen.

 

I søknadsweb finner du studiet under betaling- og oppdragsstudier --> Betaling og oppdrag: fakultet for helse og sosialvitenskap 

Praktisk informasjon

 Studiet er et deltidsstudium som går over ett semester, med 3 samlinger à 3 dager. Samlingsdatoene for vår 2019 er 28.-30.januar, 18.-20.mars og 6.-8.mai.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale begreper som helse, fysisk aktivitet, livsstil og folkehelse
 • kjenner til effekten av fysisk aktivitet som behandlingsform, og forebyggende og helsefremmende tiltak i psykisk helsearbeid
 • kjenner til planer, meldinger og lovverk spesielt knyttet til fysisk aktivitet og psykisk helsearbeid
 • har kunnskap om sentrale motivasjonsstrategier knyttet til psykisk helse og fysisk aktivitet
 • kjenner til kroppens anatomi og fysiologi og har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet påvirker kroppens funksjon

 

Ferdighet

Kandidaten

 • kan anvende relevante veiledningsverktøy i endring av livsstil på individ - og gruppenivå
 • kan tilrettelegge varierte aktivitetsopplegg for personer med ulikt funksjonsnivå, interesser, behov og muligheter
 • kan anvende ulike motivasjonsstrategier og helsepedagogiske prinsipper i tilrettelegging av fysisk aktivitet

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan presentere sentralt fagstoff, er bevisst sin egen rolle og kan bidra til nytenkning
 • kan planlegge og gjennomføre tilrettelagt fysisk aktivitet på individ- og gruppenivå

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

15500,- i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?