Language: NOR | ENG

Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge

 • Varighet: Et semester
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Våremne
 • Du vil lære om forebyggende arbeid overfor barn og familier
 • Du ønsker å få oversikt over forebygging på individ og institusjonsnivå
 • Emnet består av tre samlinger

Om utdanningen

Emnet er et bredt anlagt studium i forbyggende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet.

På makronivå rettes oppmerksomheten mot ulike typer marginalisering av barn og unge, som f. eks. fattigdom, ulike typer ”utenforskap”, og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv.

På mikronivå rettes oppmerksomheten spesielt mot ulike typer helsemessige og sosiale problemer som barn, unge og foreldre har. Kunnskap om problemskapende faktorer og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering, vil gi kunnskap om hva slags forebyggende innsatser som kan fremme deltakelse og hemme marginalisering.

Emnet gir en oversikt over ulike typer forebygging på samfunnsnivå, i institusjoner som familie, barnehage, skole, etc., og på individnivå. I denne sammenheng tas det også opp temaer knyttet til tidlig intervensjon.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 3442. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

Samlingsdatoer * med forbehold om endringer.

 • 1. samling: 9. og 10. januar 2020
 • 2. samling: 20. og 21. februar 2020
 • 3. samling: 16. og 17. april 2020

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap Etter fullført emne skal studenten ha:

 • avansert kunnskap om marginaliserende prosesser som har uheldige konsekvenser for barn og unges velferd
 • inngående kunnskap om begreper og teoretiske perspektiver innenfor forebyggingsfeltet 
 • oversikt over og innsikt i ulike typer forebygging og forebyggingsprogrammer
 • oversikt over fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • analysere teorier og metoder innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning
 • utvikle og faglig begrunne ulike forebyggingstiltak
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike forebyggingstiltak og programmer

 

Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger i sosialfaglig arbeid
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Opptakskrav

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap