Dokumentasjon av helsehjelp

  • Varighet: 0,5 år
  • Samlingsbasert, Betalingsstudium
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking

Om utdanningen

Målgruppe

Helsepersonell som har dokumentasjonsplikt og som har ansvar for å veilede annet helsepersonell i dokumentasjon. Studiet retter seg mot deg som er ansatt i kommunehelsetjenesten. 

Hva blir du kvalifisert for?

Studiet har som hensikt å gi deg som ansatt i kommunehelsetjenesten kompetanse innenfor området dokumentasjon av helsehjelp, slik at du kan bidra til forbedring av dokumentasjon i praksis. Studiet vil kunne bidra til økt kompetanse i utviklingsarbeid på din egen arbeidsplass.

Utdanningen skal gi deg kunnskap som tilfredsstiller faglige, etiske og myndighetskrav på området. Det skal også føre til økt fokus på dokumentasjonens betydning for pasientsikkerhetsarbeid.

Det vil og kunne gi deg økt kompetanse i bruk av elektroniske verktøy. Høgskolen har tilgang til et av de mest brukte pasientjournalsystemene til øving for studenter. Praktiske oppgaver blir knyttet til systemet du bruker på jobb, eller du kan benytte Høgskolens system om du ønsker det. 

Praktisk informasjon

Studiet har en oppstartssamling og en samling underveis i studiet, ellers vil det bli brukt Høgskolens nettbaserte klasserom Fronter. Undervisning og læring vil skje gjennom videoforelesninger, arbeid med oppgaver og medstudentrespons. Det gis tilbud om veiledning

Studiet er et nettstudium med to samlinger på 1 dag og 0,5 dager

Det er knyttet obligatoriske arbeidskrav til studiet i form av innleveringsoppgaver. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen over 5 dager.

Emner

Emne

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

•             har kunnskap om hva som styrer og regulerer helsepersonells dokumentasjonsplikt

•             har oversikt over ulike måter å dokumentere på

•             har oversikt over viktige kunnskapsdatabaser

•             har kunnskap om hva som ligger i kunnskapsbasert praksis

•             har kunnskap om dokumentasjonsprosessen

•             har kunnskap om kvalitetsforbedringsarbeid i kommunehelsetjenesten

 

Ferdighet

Kandidaten:

•             kan forklare og begrunne viktigheten av faglig god dokumentasjon

•             viser etisk bevissthet og refleksjon i utøvelsen av dokumentasjon

•             kan vurdere kvaliteten på dokumentasjon på egen arbeidsplass

•             utarbeider faglig forsvarlige og kunnskapsbaserte tiltaksplaner /pleieplaner

•             viser forståelse for betydningen av å standardisere dokumentasjon

•             kan planlegge og gjennomføre undervisning i dokumentasjon på egen arbeidsplass

•             kan veilede egne kolleger i hvordan dokumentere

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

•             kan reflektere over og faglig argumentere for dokumentasjon av helsehjelp og dets betydning for pasientsikkerhet

•             har informasjonskompetanse og kan gjenfinne og anvende forskning i eget arbeid

•             har oversikt over kvalitetssikringsverktøy og kan vurdere hensiktsmessigheten av disse, samt synliggjøre hvordan de kan anvendes i ulike praksissituasjoner

•             har innsikt i hvilke faktorer som har betydning for å oppnå faglig god og forsvarlig dokumentasjon av helsehjelp, og kan være bidragsyter i utviklingen av dette på egen arbeidsplass

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende innen helse/sosialfag 

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

11500,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap