Language: NOR | ENG

Bachelor i vernepleie - deltid

 • Varighet: 4
 • Deltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Har ikke opptak i 2020
 • Vil jobbe med mennesker
 • Bistå mennesker med ulike funksjonsvansker
 • Rehabilitering og habiliteten

Om utdanningen

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet - ha spennende og varierte arbeidsoppgaver? Da kan vernepleierutdanningen være noe for deg!

Målet med vernepleierutdanningen

Målet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

Hva lærer du?

Med bachelor i vernepleie lærer du å tilrettelegge for brukermedvirkning og deltagelse i samfunnet for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Du blir kvalifisert til å medvirke til rehabilitering og habilitering med omsorg, opplæring, metodisk miljøarbeid og samfunnsarbeid som sentrale stikkord.

Vernepleie på deltid.

Bachelor i vernepleie- deltid går over 4 år, det vil si 75% studieprogresjon. Studiet er et fleksibelt deltidsstudium basert på samlinger. Det er ca 4 samlinger i semesteret som går over 3-5 dager. Samlingene vil foregå på Lillehammer. Høgskolen samarbeider med studiesentre i Hedmark og Oppland om mulig tilrettelegging for praksisstudier og gruppevirksomhet. Klientrettet praksis utgjør om lag 50 studiepoeng og fordeles over 3 praksisperioder.

Studentene må beregne å ha full permisjon fra eventuell egen jobb i praksisperiodene.

Studietilbudet gir mulighet for å kombinere arbeid og familie og studiet er i hovedsak innrettet mot personer som ønsker og har behov for å øke sin kompetanse i helse- og sosialfaglig arbeid.

Fornøyde studenter

Intervju med vernepleiestudenter

Intervju med vernepleiestudenter

Å velge studium er en stor beslutning. For å gi noen tips og råd i studievalget har vi snakket med Silje, Stig og Numan som studerer Bachelor i vernepleie. Dette er det første i en rekke intervjuer vi har valgt å kalle Studievalgserien.

Læringsutbytte

Vernepleierutdanningen på høgskolen i Innlandet har sterkt fokus på brukermedvirkning, mestring og deltakelse i eget liv for ethvert menneske. I tråd med det står samarbeidet med den/de vernepleieren møter, sentralt. I utdanningen vektlegges derfor å utdanne relasjonskompetente og faglig reflekterte vernepleiere.

Vernepleiefaglig kompetanse består av en kombinasjon av ulike fagområder fra både helse- og sosialfag; det gir et unikt utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid. Studiet vektlegger at studentene gjennom varierte arbeidsoppgaver skal tilegne seg en handlingsorientert tilnærming med faglig bredde og dybde og med et helhetlig syn på mennesket. Som vernepleier skal du være kvalifisert til å utføre pleie, metodisk miljøarbeid, opplæring, arbeide med rehabilitering og habilitering samt samfunnsarbeid til mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov.

Yrkesutøvelsen skal bygge på likeverd og respekt for enkeltmenneskets egenverd og integritet. Videre er solidaritet med utsatte grupper en sentral verdi i vernepleierutdanninga.

Studiet tas på deltid over 4 år. Bachelor i vernepleie er inndelt i til sammen 9 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de framkommer i fagplanen. Dette betyr at hvert emne må være avsluttet med bestått eksamen før man får avlegge eksamen på nytt emne. Det er ett unntak fra denne regelen. Det gjelder emne 4 (praksis 2) som kan påbegynnes og sluttføres selv om emne 3 ikke er bestått. Dette unntaket følger av at ny eksamen i emne 3 kommer etter at emne 4 (praksis 2) er gjennomført.

Læringsutbytte ved endt utdanning beskrives innenfor tre områder; kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap:

 • Kandidaten har kunnskap om helse, samfunnsforhold og politiske virkemidler som er av betydning for omsorg, rehabilitering og habilitering
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan utvikling og læring skjer, og hvordan tilrettelegge for disse prosessene
 • Kandidaten har kunnskap om ulike funksjonsvansker, psykiske lidelser, de vanligste somatiske sykdommer og konsekvenser av disse
 • Kandidaten har kunnskap om generelle forvaltningsmessige prinsipper og kjennskap til aktuelt lovverk for vernepleiefaglig arbeid 

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan møte andre mennesker med empati og respekt, kommunisere og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • Kandidaten kan utføre metodisk miljøarbeid med sikte på trivsel, mestring, deltakelse og inkludering
 • Kandidaten kan gi veiledning, grunnleggende pleie og omsorg til mennesker som har behov for omsorg/habiliterings/rehabiliteringstiltak
 • Kandidaten kan utøve forsvarlig medikamenthåndtering
 • Kandidaten kan utføre saksbehandling som bygger på forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk som ivaretar brukernes behov og rettigheter
 • Kandidaten kan dokumentere, kvalitetssikre og evaluere eget arbeid

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan ivareta brukernes interesser i fler- og tverrprofesjonelt samarbeid og legge til rette for brukermedvirkning
 • Kandidaten kan utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflekterende måte
 • Kandidaten har utviklet verdier, holdninger, relasjonelle ferdigheter og forståelse for betydningen av å fortsette denne utviklingen
 • Kandidaten har innsikt i innovasjonsprosesser og kan bidra til endring av rammebetingelser til beste for bruker/brukergrupper

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Studentene kan ta praksisstudier i utlandet innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet. Utenlandsopphold kan være aktuelt i praksisperioden i 3. studieår.

Veien videre

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse. Vernepleiere jobber i dag på en rekke arenaer, som for eksempel i tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, innen habilitering/rehabiliteringstjenester, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

 

Videre studier
Vernepleiere kan bygge på utdanningen med Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier eller Master i karriereveiledning. Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap