Language: NOR | ENG

Bachelor i vernepleie

 • Varighet: 3
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du på utkikk etter en praksisintensiv utdanning? Vernepleierstudiet passer for deg som vil utgjøre en forskjell og jobbe for å sikre god livskvalitet for mennesker med funksjonsvansker.

Om utdanningen

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet? Da kan vernepleierutdanningen være noe for deg!

Målet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker. Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

Som vernepleier vil du ha kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Bachelor i vernepleie er inndelt i til sammen sju emner, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

Vernepleiestudiet ved Høgskolen i Innlandet er en praksisintensiv utdanning hvor studenter og ansatte involverer brukere, tjenester og fagfeltet til samarbeid.

Første studieår følger en uke-struktur med to til tre dager på skolen og to dager på et praksissted i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Hamar, Østre Toten eller Vestre Toten. 

 

Praktisk informasjon

 • Studiet tilbys som heltidsstudium over tre år, og studieåret strekker seg over 40 uker
 • Utdanningen gjennomføres i høgskolens lokaler på studiested Lillehammer, med innslag av fleksible undervisningsformer og kombinert med gjennomgående studier i praksisfeltet
 • Første studieår følger en uke-struktur med to til tre dager på skolen og to dager på et praksissted i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Hamar, Østre Toten eller Vestre Toten. Se «arbeids- og undervisningsformer» i  emnebeskrivelsen.   
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

 

Jobbmuligheter

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse. Vernepleieren arbeider i dag på en rekke arenaer som for eksempel innen tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, habilitering/rehabilitering, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Ved oppstart skal studenter legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

I henhold til Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning 01.07.19 § 3 skal en kandidat med fullført kvalifikasjon ha tilegnet seg læringsutbytter innenfor 5 kompetanseområder:

 1. Profesjon, etikk og samarbeid
 2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 3. Helsefremming og helsehjelp
 4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
 5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid
 • har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
 • har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
 • har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet
 • har kunnskap om funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid
 • kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
 • kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen).

 

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn.
 • har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov  
 • Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser
 • kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

 

Emner

Bachelor i vernepleie: struktur/emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Som bachelorstudent i vernepleie har du mulighet til utveksling/prosjektarbeid i utlandet i tredje studieår. Du kan for eksempel delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India ( ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

For mer informasjon, se studieplanen eller finn mer informasjon om utveksling  her.

Praksis

Læring gjennom praksis vektlegges i utdanningen.

 • Første studieår følger en uke-struktur med to til tre dager på skolen og to dager på et praksissted i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Hamar, Østre Toten eller Vestre Toten. Se «arbeids- og undervisningsformer» i  emnebeskrivelsen
 • Enkelte perioder vil studentene kun være på skolen eller kun i praksisfeltet
 • Skolen har avtaler med praksisfeltet i hele Innlandet, og har ansvar for tildelingen av praksisplasser 
 • Det må påregnes merkostnader til reise og opphold i forbindelse med praksis-studiene

Se også:  https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/praksis-i-barnevern-sosialt-arbeid-og-vernepleieutdanningene

Videre studiemuligheter

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Studiet kvalifiserer også for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
- Jeg er godt fornøyd med studievalget

- Jeg er godt fornøyd med studievalget

Allsidig og lærerikt med mange muligheter etter fullført grad. Slik beskrives Bachelor i vernepleie av Jørgen Andreas Aurvåg.   

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap