Language: NOR | ENG

Bachelor i vernepleie

 • Varighet: 3
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil bistå mennesker med ulike funksjonsvansker
 • Du ønsker å jobbe med rehabilitering, habilitering og miljøarbeid
 • Bred kompetanse som gir deg mange jobbmuligheter

 

Om utdanningen

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet? Da kan vernepleierutdanningen være noe for deg!

Målet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker. Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

Med Bachelor i vernepleie lærer du å tilrettelegge for brukermedvirkning og deltagelse i samfunnet for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Du blir kvalifisert til å medvirke til rehabilitering og habilitering med omsorg, opplæring, metodisk miljøarbeid og samfunnsarbeid som sentrale stikkord.

Bachelor i vernepleie er inndelt i til sammen ni emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de framkommer i studieplanen.

Skikkethetsbrosjyren 2017

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Intervju med vernepleiestudenter

Intervju med vernepleiestudenter

Å velge studium er en stor beslutning. For å gi noen tips og råd i studievalget har vi snakket med Silje, Stig og Numan som studerer Bachelor i vernepleie. Dette er det første i en rekke intervjuer vi har valgt å kalle Studievalgserien.

Praktisk informasjon

Læringsutbytte

Vernepleierutdanningen på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer har sterkt fokus på brukermedvirkning, mestring og deltakelse i eget liv for ethvert menneske. Det er dermed viktig at vernepleieren er god til å samarbeide, til å se muligheter og kunne handle og samhandle innen ulike områder av yrkesutøvelsen. I utdanningen vektlegges derfor å utdanne relasjonskompetente, fleksible, faglig reflekterte og endringskompetente vernepleiere.

Vernepleiefaglig kompetanse består av en kombinasjon av ulike fagområder fra både helse- og sosialfag; det gir et godt utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid. Studiet vektlegger at studentene skal tilegne seg en handlingsorientert kompetanse med syn på mennesket som aktivt og medvirkende. Som vernepleier skal du være kvalifisert til å utføre pleie, rehabilitering og habilitering med omsorg, opplæring, metodisk miljøarbeid og samfunnsarbeid som sentrale stikkord.

Yrkesutøvelsen skal bygge på likeverd og respekt for enkeltmenneskets egenverd og integritet. Videre er solidaritet med utsatte grupper en sentral verdi i vernepleierutdanninga.

Læringsutbytte ved endt utdanning beskrives innenfor tre områder; kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap:

 • Kandidaten har kunnskap om helse, samfunnsforhold og politiske virkemidler som er av betydning for omsorg, rehabilitering og habilitering
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan utvikling og læring skjer, og hvordan tilrettelegge for disse prosessene
 • Kandidaten har kunnskap om ulike funksjonsvansker, psykiske lidelser, de vanligste somatiske sykdommer og konsekvenser av disse
 • Kandidaten har kunnskap om generelle forvaltningsmessige prinsipper og kjennskap til aktuelt lovverk for vernepleiefaglig arbeid 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan møte andre mennesker med empati og respekt, kommunisere og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • Kandidaten kan utføre metodisk miljøarbeid med sikte på trivsel, mestring, deltakelse og inkludering
 • Kandidaten kan gi veiledning, grunnleggende pleie og omsorg til mennesker som har behov for omsorg/habiliterings/rehabiliteringstiltak
 • Kandidaten kan utøve forsvarlig medikamenthåndtering
 • Kandidaten kan utføre saksbehandling som bygger på forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk som ivaretar brukernes behov og rettigheter
 • Kandidaten kan dokumentere, kvalitetssikre og evaluere eget arbeid

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan ivareta brukernes interesser i fler- og tverrprofesjonelt samarbeid og legge til rette for brukermedvirkning
 • Kandidaten kan utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflekterende måte
 • Kandidaten har utviklet verdier, holdninger, relasjonelle ferdigheter og forståelse for betydningen av å fortsette denne utviklingen
 • Kandidaten har innsikt i innovasjonsprosesser og kan bidra til endring av rammebetingelser til beste for bruker/brukergrupper

Organisering

Bachelor i vernepleie er inndelt i tilsammen 9 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølge de framkommer i fagplanen. Dette betyr at hvert emne må være avsluttet med bestått eksamen før man får avlegge eksamen på nytt emne. Det er tre unntak fra denne regelen. Det gjelder emne 2 (praksis 1), emne 4 (praksis 2) og emne 7 (praksis 3) som kan påbegynnes og avsluttes selv om det forutgående emnet ikke er bestått. Dette gjelder kun der studenten har gått opp til eksamen i forutgående emne, men ikke bestått emnet. Unntakene følger av at resultatet av ny eksamen er klart først da mye av neste emne er gjennomført.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Ved oppstart må studenter legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. BA i Vernepleie tilbyr derfor muligheten til å ta praksis i utlandet i tredje studieår, innenfor godkjente avtaler. Studenter på BA i Vernepleie har også mulighet til å delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India (av ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet.

Praksismuligheter vil variere fra år til år. Per i dag har høgskolen i innlandet etablert praksismuligheter for BA i Vernepleie i Danmark, Sverige, Uganda og på Island.

For mer informasjon om praksismuligeter i utlandet, ta kontakt med studieleder Kristin Gardli, kristin.gardli@inn.no

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et praksisopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere og arbeide på et annet språk, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på praksisutveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utenlandsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Praksis

Læring gjennom praksis vektlegges i utdanningen. Det er innslag av læring i praksis gjennom alle tre årene av utdanningen, og det legges til rette for anvendelse av teori i praksis. Studentene har tilgang til et stort antall ulike praksissteder. Det må påregnes merkostnader til reise og opphold i forbindelse med praksisperiodene. Vernepleieutdanningen har også avtaler med flere land om praksisopphold slik at praksis i utlandet er mulig for 3. årsstudenter.

Se også:  https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/praksis-i-barnevern-sosialt-arbeid-og-vernepleieutdanningene

Veien videre

Videre studier

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge

ved Høgskolen i Innlandet - studiested Lillehammer

Master i karriereveiledning

ved Høgskolen i Innlandet - studiested Lillehammer

Studiet kvalifiserer også for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse. Vernepleieren arbeider i dag på en rekke arenaer som f.eks. innen tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, habilitering/rehabilitering, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap