Language: NOR | ENG

Bachelor i tannpleie

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker et allsidig og variert yrke
 • Du er opptatt av å bedre folks tannhelse
 • Du vil jobbe med mennesker

Om utdanningen

Som tannpleier får du en betydningsfull rolle i tannhelsetjenesten gjennom arbeid med barn, voksne og eldre både i og utenfor institusjon. 

Utdanningen gir deg kunnskap innen klinisk tannpleiefaglige og odontologiske fagområder. I tillegg lærer du om hva som påvirker befolkningens tannhelse og helse på individ- og samfunnsnivå.

Høgskolen har en velutstyrt øvingsklinikk hvor mye av undervisningen foregår. Studiet er bredt faglig sammensatt fordi kunnskap fra så vel tannpleiefag som naturvitenskap, samfunnsfag og humanistiske fag er viktige forutsetninger for å kunne utøve faglig god tannpleie.

Arthur studerer Bachelor i tannpleie ved studiested Elverum.

- Et yrke for alle som ønsker å jobbe med mennesker

Helt siden han var liten har Arthur Bærheim ønsket å studere tannpleie. Nå gjør han det ved studiested Elverum.

Praktisk informasjon

På dette studiet er det oppmøte på studiestedet hver uke.

Det vil være undervisning i ulike former, som for eksempel forelesninger, praktiske øvelser i øvingsavdelingen, gruppeoppgaver, veiledning og seminarer.

Det vil også være egenstudier i form av forberedelse til undervisning, skriving av mappeoppgaver, strømmede forelesninger som kan strømmes på nett og nettbaserte oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen tannpleievitenskapelige emner
 • har relevant kunnskap innen odontologiske, biomedisinske - og samfunnsvitenskapelige emner
 • har kunnskap om tannpleiefagets historie, tradisjon og egenart
 • har kunnskap om relevant forskning og utviklingsarbeid innen tannpleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og tannhelsetjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten
 • har kunnskap om nasjonale og globale helseutfordringer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utøve tannpleie basert på forskning, kunnskap, erfaring og faglig skjønn
 • kan ivareta pasientens behov for tannhelsetjeneste ved å vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere oral helse 
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan undervise og veilede pasienter og pårørende
 • kan fremme læring gjennom prosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i tannhelsetjenesten
 • kan beherske relevante instrumenter, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • kan knytte kunnskap om innovasjon og endringsprosesser opp mot ledelse av tannpleiefaget og tannpleieryrket
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan anvende resultater fra forskning og fagutviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utøve faglig forsvarlig tannpleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • kan møte pasienter og pårørende med innlevelse og ansvarlighet
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • kjenner til nytenkning og innovasjon innenfor tannhelsetjenestens fagområder
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i tannpleiefaget og tannhelsetjenesten
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • er bevisst tannpleieprofesjonens betydning i faglige og etiske diskusjoner i offentlige debatter om tannhelsehelsepolitiske spørsmål 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Har du lyst til å reise på utveksling og lære mer om helseutfordringer i andre land? Som student på Bachelor i tannpleie kan du reise til Indonesia i 4. semester for å gjennomføre fire ukers folkehelseprosjekt som en del av emne 4TAFO22 Folkehelse. Du vil tilbringe mesteparten av utvekslingsperioden på øya Sabang ved sykepleierskolen  Akademi Keperawatan Ibnu Sina (AKIS). Under prosjektet vil du jobbe tett sammen med indonesiske studenter. Dere vil ha felles forelesninger og drive med datainnsamling i indonesiske landsbyer. Dere vil også dra på besøk til sykehus og helsestasjoner i Aceh provinsen for å bli kjent med helsesystemet i Indonesia.

NB: Utveksling til Indonesia har tidlig søknadsfrist! Du søker ett år i forkant, dvs. innen 15. februar 1. studieår.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Praksis utgjør en stor og viktig del av studiet. I hvert semester er det praktiske øvelser i skolens øvingsklinikk. Fra og med 2. til og med 5.semester er det en praksisperiode hvert semester. Det vil si at studiet inneholder fire praksisperioder, som alle varer i seks uker. Praksisstudiene foregår i offentlige tannklinikker i et større geografisk område på Østlandet. I all hovedsak i Hedmark, Oppland og Akershus, men også andre fylker benyttes. Siden praksisen avvikles ved tannklinikker får du prøve deg ute i den virkelige jobbverdenen og får øve på realistiske situasjoner. I praksis er arbeidsukene 30 timer og det kreves minst 90 prosent oppmøte.

Studentene må påregne noe utgifter til reise- og boutgifter i praksis.

Informasjon om praksis

Veien videre

Som tannpleier kan du jobbe i offentlige og private virksomheter, eller du kan starte egen bedrift. Tannpleiere jobber med helsefremmende tannhelsearbeid rettet mot barnehager, skoler, arbeidsplasser og helseinstitusjoner. Tannpleiere har en sentral rolle på tannklinikker i å utøve klinisk tannpleie. I studiet får du kompetanse til å veilede og undervise om tannhelse til mennesker i alle aldre. 

Studiet gir grunnlag for å søke masterstudier og videreutdanninger innen fagfeltet i inn- og utland. På Høgskolen i Innlandet kan man fortsette på Master i Folkehelsevitenskap.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap