Language: NOR | ENG

Bachelor i sykepleie - Tynset

 • Annet studiested Primært på Tynset med noen samlinger på Elverum
 • Varighet: 4
 • Deltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil gi pleie til mennesker i samtlige aldersgrupper
 • Du ønsker kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Du får tilgang til gode praksisplasser

Om utdanningen

Bachelor i sykepleie på deltid er en samlingsbasert og fleksibel utdanning. Det vil være samlinger både på Tynset studie- og høgskolesenter og på studiested Elverum. Forventet studieinnsats er på ca. 24 timer i uka. Det er viktig at du som student deltar på samlingene, da vi har fokus på en studentaktiv pedagogikk der du som student er en aktiv deltaker i læringsprosessen.  

Det brukes varierte undervisningsmetoder. Mellom samlingene er det mye selvstendig arbeid med blant annet nettforelesninger, obligatoriske oppgaver og tester. Studentene oppfordres til å danne egne studiegrupper.   

Det er fem praksisperioder i studiet, og kortere prosjektperioder i to teoretiske emner. Praksisperiodene er kun organisert i tidligere Hedmark fylke og for dette studiet primært innen Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os kommune.  

Studiet er i stor grad tilrettelagt for voksne studenter som er yrkesaktive og ønsker å ta en høyere utdanning kombinert med arbeid og hjem. Dette krever god struktur og disiplin i hverdagen og god dialog med arbeidsgiver. Studentene må kunne ha redusert stilling i studietiden og permisjon mens praktiske perioder pågår.

Les mer om tilbudet ved  Tynset studie- og høgskolesenter.

Praktisk informasjon

Bachelor i sykepleie på deltid er samlingsbasert og går over fire år. Studiet er basert på fleksible undervisningsmetoder, med samlinger som alternerer mellom Tynset studie- og høgskolesenter og studiested Elverum.

Mellom samlingene vil du jobbe med samskrivingsoppgaver, selvstudier, nettforelesninger og nettbaserte oppgaver. 

Studiet blir gjennomført på 75 prosent av fulltid, men alle praksisperioder vil være på fulltid. 

Samlingsdatoer vil bli lagt ut så snart de er klare.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorutdanning i sykepleie skal ha følgende totale læringsutbytte;

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Har bred kunnskap om kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende, medstudenter, veiledere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten
 • Har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Har kunnskap om hvordan man kan oppdaterer sin fagkunnskap
 • Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten
 • Kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • Kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • Kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • Kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelsen i et internasjonalt perspektiv
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter
 • Kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten
 • Har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå
 • Kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse og i tillegg må alle søkere dokumentere:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.

Søkere blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Hva med praksis i Namibia eller prosjektarbeid i Indonesia? Som sykepleierstudent hos oss får du mulighet til å søke om tilrettelagt utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere verden rundt. I 4. semester kan du ta praksis i  Namibia i tre måneder eller skrive et folkehelseprosjekt i  Indonesia i fire uker.

Du kan også reise til  Augustana University i USA for hele 5. semester! Er du mer interessert i kortere utvekslingsopphold, kan du søke om å ta deler av praksisstudiene dine i Norden.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et  utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

I løpet av studiet skal du gjennomføre 50 ukers varierte praksisstudier i sykehus og kommunehelsetjeneste. Deler av praksisstudiene kan tas i utlandet. Praksisperiodene innbefatter områder som spesialisthelsetjeneste innen medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og psykiatri, eldreomsorg og geriatri og hjemmesykepleie. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier. I praksis er arbeidsukene 30 timer og det kreves minst 90% oppmøte.

Mer informasjon om praksis

Veien videre

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som sykepleier vil du være i stand til å ta ansvar for at mennesker i ulik alder, med sammensatt helse- og sykdomssituasjon, får ivaretatt sine behov.

Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg videre, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesøster, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Med fullført Bachelor i sykepleie kan du søke direkte på Master i folkehelsevitenskap og Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer, også på tvers av helsetjenestetilbud.

Du kan jobbe i - og utenfor institusjoner, i offentlig og privat helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap