Language: NOR | ENG

Bachelor i sykepleie - Kongsvinger

 • Noen samlinger på Elverum
 • Varighet: 3
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil gi pleie til mennesker i samtlige aldersgrupper
 • Du får kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Du får tilgang på gode praksisplasser

Om utdanningen

Du lærer å gi pleie til mennesker i alle aldersgrupper med ulike former for helsesvikt og sykdommer. Gjennom utdanningen er det fokus på ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov, og kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid vektlegges.

Utdanningen består av like deler teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i øvingsavdeling. Der legges det til rette for å utvikle grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Høgskolen har tilgang på gode praksisplasser og har et godt samarbeid med praksisstedene. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

På dette studiet er det lagt opp til oppmøte på Høgskolesenteret på Kongsvinger hver uke. Det vil være undervisning i forskjellige former, som for eksempel fjernundervisning fra Elverum, praktiske øvelser i øvingsavdelingen, gruppeoppgaver, veiledning, seminar og læringsløype. Det vil også være egenstudier i form av forberedelse til undervisning, skriving av mappeoppgaver, streamede forelesninger og nettbaserte oppgaver. I enkelte tilfeller vil noe undervisning foregå i øvingsavdelingen i Elverum. 

Praksis

I løpet av studiet skal du gjennomføre 50 ukers varierte praksisstudier i sykehus og kommunehelsetjeneste. Deler av praksisstudiene kan tas i utlandet. Praksisperiodene innbefatter områder som spesialisthelsetjeneste innen medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og psykiatri, eldreomsorg og geriatri og hjemmesykepleie. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier. I praksis er arbeidsukene 30 timer og det kreves minst 90% oppmøte.

Mer informasjon om praksis

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorutdanning i sykepleie skal ha følgende totale læringsutbytte :

Kunnskaper:
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner
 • har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner
 • har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart
 • har kunnskap om forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten
 • har kunnskap om nasjonale og globale helseutfordringer

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan utøve sykepleie basert på kunnskap, forskning, erfaring og faglig skjønn
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie 
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan informere, undervise og veilede pasienter og pårørende
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • er en nytenkende og endringsdyktig sykepleier som tar ansvar for å lede eget fagområde
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan anvende resultater fra forskning og fagutviklingsarbeid

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • kjenner til nytenkning og innovasjon
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig (SUFAL, 2013)
 • er bevisst sykepleieprofesjonens betydning i faglige og etiske diskusjoner i offentlige debatter om helsepolitiske spørsmål 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

I tillegg må alle søkere dokumentere

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Hva med praksis i Namibia eller prosjektarbeid i Indonesia? Som sykepleierstudent hos oss får du mulighet til å søke om tilrettelagt utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere verden rundt. I 4. semester kan du ta praksis i  Namibia i 3 måneder eller skrive et folkehelseprosjekt i  Indonesia i 4 uker.

Du kan også reise til  Augustana University i USA for hele 5. semester! Er du mer interessert i kortere utvekslingsopphold, kan du søke om å ta deler av praksisstudiene dine i Norden.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et  utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som sykepleier vil du være i stand til å ta ansvar for at mennesker i ulik alder, med sammensatt helse- og sykdomssituasjon, får ivaretatt sine behov.

Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg videre, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesøster, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på Master i folkehelsevitenskap og Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer, også på tvers av helsetjenestetilbud.

Du kan jobbe i - og utenfor institusjoner, i offentlig og privat helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap