Language: NOR | ENG

Bachelor i sykepleie - heltid

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar
 • Du får et allsidig yrke, med et stabilt og stort jobbmarked
 • Døråpner for mange varierte videreutdanninger

Om utdanningen

Du lærer å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med ulike former for helsesvikt og sykdommer. Gjennom utdanningen er det fokus på ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov, og kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid vektlegges.

Utdanningen består av like deler teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens høyteknologiske øvingsavdeling. Der legges det til rette for å utvikle grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Høgskolen har tilgang på relevante praksisplasser og har et godt samarbeid med praksisstedene. 

Studiet tilbys også på deltid.

Nye opptakskrav: Karakter 3 i norsk og matematikk

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Mer om studiet:

Nye opptakskrav: Karakter 3 i norsk og matematikk

Student i praksis

Sykepleierstudent Fredrik vil i løpet av studiet ha gjennomført 50 uker med praksis. 

- Gjennom praksisen blir vi kjent med oss selv, og finner vår identitet som sykepleier, mener han. 

Les hele intervjuet med Fredrik her. 

Studenter på utveksling:

Våren 2019 er studenter fra Bachelor i sykepleie på utveksling i Indonesia.  Deres reiseblogg kan du lese her 

Profilbilde av Julie Lian som går det tredje året på Bachelor i sykepleie.

- Vi blir godt forberedt til sykepleierrollen

Det mener sykepleierstudent Julie Lian. Hun har allerede før hun er ferdig utdannet tre relevante jobber ved Sykehuset Innlandet.  

Praktisk informasjon

På dette studiet er det lagt opp til oppmøte på studiested Elverum hver uke. Det vil være undervisning i forskjellige former, som for eksempel forelesninger, praktiske øvelser i øvingsavdelingen, gruppeoppgaver, veiledning, seminar og læringsløype. Det vil også være egenstudier i form av forberedelse til undervisning, skriving av mappeoppgaver, streamede forelesninger og nettbaserte oppgaver. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorutdanning i sykepleie skal ha følgende totale læringsutbytte :

Kunnskaper:
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner
 • har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner
 • har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart
 • har kunnskap om forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten
 • har kunnskap om nasjonale og globale helseutfordringer

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan utøve sykepleie basert på kunnskap, forskning, erfaring og faglig skjønn
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie 
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan informere, undervise og veilede pasienter og pårørende
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • er en nytenkende og endringsdyktig sykepleier som tar ansvar for å lede eget fagområde
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan anvende resultater fra forskning og fagutviklingsarbeid

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • kjenner til nytenkning og innovasjon
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig (SUFAL, 2013)
 • er bevisst sykepleieprofesjonens betydning i faglige og etiske diskusjoner i offentlige debatter om helsepolitiske spørsmål 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

I tillegg må alle søkere dokumentere

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Hva med praksis i Namibia eller prosjektarbeid i Indonesia? Som sykepleierstudent hos oss får du mulighet til å søke om tilrettelagt utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere verden rundt. I 4. semester kan du ta praksis i Namibia i 3 måneder eller skrive et folkehelseprosjekt i Indonesia i 4 uker.

Du kan også reise til Augustana University i USA for hele 5. semester! Er du mer interessert i kortere utvekslingsopphold, kan du søke om å ta deler av praksisstudiene dine i Norden.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et  utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

I løpet av studiet skal du gjennomføre 50 ukers varierte praksisstudier i sykehus og kommunehelsetjeneste. Deler av praksisstudiene kan tas i utlandet. Praksisperiodene innbefatter områder som spesialisthelsetjeneste innen medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid, eldreomsorg og geriatri og hjemmesykepleie, totalt fem perioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til, og refleksjon over praksisstudier. I praksis er arbeidsukene 30 timer og det kreves minst 90% oppmøte. Praksisstudiene gjennomføres i Hedmark fylke og deler av praksisstudiene kan tas i utlandet  som et utvekslingsopphold.

Informasjon om praksis

Veien videre

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som sykepleier vil du være i stand til å ta ansvar for at mennesker i ulik alder, med sammensatt helse- og sykdomssituasjon, får ivaretatt sine behov.

Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg videre, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesøster, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Med fullført Bachelor i sykepleie kan du søke direkte på Master i folkehelsevitenskap og Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer, også på tvers av helsetjenestetilbud.

Du kan jobbe i - og utenfor institusjoner, i offentlig og privat helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap