Language: NOR | ENG

Bachelor i sykepleie - Deltid

 • Varighet: 4 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Dette samlingsbaserte sykepleierstudiet passer for deg som vil kombinere jobb med studier. Du får varierte undervisningsmetoder og praksis i studieløpet. 

Om utdanningen

Med denne utdanningen får du anledning til å ta en bachelorgrad i sykepleie på deltid over fire år. Studiet er nett- og samlingsbasert, og samlingene er på studiested Elverum. 

Flere av våre studenter som tar sykepleie på deltid er voksne studenter som er yrkesaktive og har valgt å kombinere utdanning med arbeid og familie. Dette krever struktur og disiplin i hverdagen, og god dialog med arbeidsgiver. Det må påregnes redusert stilling i studietiden, og permisjon i praksisperiodene. 

Praktisk informasjon

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over fire år. Bachelor i sykepleie- deltid er basert på fleksible undervisningsmetoder, med digitale samlinger og fysiske samlinger på studiested Elverum i hvert semester.

På de digitale samlingene vil det være forelesninger, gruppearbeid og veiledning. På samlingene på studiested vil det være praktiske øvelser, veiledninger og gruppearbeid. Mellom samlingene vil du jobbe med skriftlige oppgaver, tester og selvstudier.

Studiet blir gjennomført med et gjennomsnitt på 75 prosent av fulltid, men alle praksisperiodene vil være på fulltid. Fem av åtte semestre vil ha en praksisperiode. Se emnebeskrivelsene for å hvilke semestre som har praksis. 

Jobbmuligheter

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som sykepleier vil du være i stand til å ta ansvar for at mennesker i ulik alder, med sammensatt helse- og sykdomssituasjon, får ivaretatt sine behov.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer, også på tvers av helsetjenestetilbud.

Du kan jobbe i - og utenfor institusjoner, i offentlig og privat helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse og i tillegg må alle søkere dokumentere:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.

Søkere blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført bachelorutdanning i sykepleie skal ha følgende totale læringsutbytte;

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Har bred kunnskap om kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende, medstudenter, veiledere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten
 • Har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Har kunnskap om hvordan man kan oppdaterer sin fagkunnskap
 • Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten
 • Kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • Kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • Kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • Kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelsen i et internasjonalt perspektiv
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter
 • Kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten
 • Har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå
 • Kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling

Utenlandsopphold

Som en deltidsstudent kan du søke om å ta deler av praksisstudiene dine hos en av våre nordiske partnere gjennom Nordplus. Dette gjelder først og fremst praksis i hjemmesykepleie og praksis i psykisk helsearbeid.

Listen over aktuelle partnere kan du finne  her. (vennligst velg «Studieprogram»: «Bachelor i sykepleie», «Avtale»: «Nordplus»). Vær oppmerksom på at antall plasser varierer fra år til år og er avhengig av hvor mange praksisplasser partnerne våre har i en gitt periode.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

I bachelor i sykepleie foregår mye av studiet ute i praksis. Totalt 50 uker vil være varierte praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Praksisperiodene omfatter områdene eldreomsorg og geriatri, medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og hjemmebasert omsorg. På studiestedet vil du drive ferdighetstrening i vår moderne og godt utstyrte øvingsavdeling, som et supplement til og en forberedelse til praksis. Inntil 10 uker av studiet benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til praksis og refleksjon over praksisstudier. 

Selv om studiet går på deltid vil praksisstudiene foregå på fulltid. Praksisperiodene vil være av ulik varighet, mellom 7 og 11 uker. Det er høgskolen som fordeler praksisplasser, og vi disponerer praksisplasser i gamle Hedmark fylke. Det må påregnes noe utgifter til reise i forbindelse med praktiske studier. 

Videre studiemuligheter

Som ferdigutdannet sykepleier kan du spesialisere deg videre, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesøster, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Portrettbilde av Sonja Fjelde og Ingrid Kilde utenfor HINN Elverum.

- Vi vil utgjøre en forskjell

Etter flere år i arbeidslivet valgte Sonja Fjeld og Ingrid Kilde å ta Bachelor i sykepleie, deltid. Det har de ikke angret på. 

Sykepleier øver på å sette kanyle

Krav om 3 i matematikk og norsk for å bli sykepleier

Søkere til sykepleieutdanningene må ha oppnådd karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk for å være kvalifiserte i årets studentopptak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap