Language: NOR | ENG

Bachelor i sykepleie - Deltid

 • Varighet: 4 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å arbeide med mennesker, vise omsorg og utgjøre en forskjell
 • Du vil ta en samlingsbasert utdanning som kan kombineres med jobb
 • Du verdsetter fleksibilitet og varierte undervisningsmetoder

Om utdanningen

Bachelor i sykepleie på deltid er en samlingsbasert utdanning, med forventet studieinnsats på ca. 24 timer i uka. Det er 4-6 samlinger per semester, på 3-4 dager. Samlingene har obligatorisk oppmøte,  og det er viktig at du som student deltar på alle samlinger for å møte lærer og medstudenter. Det brukes varierte undervisningmetoder. Vi ønsker å legge opp til en viss fleksibilitet for studentene våre og derfor presenteres flere muligheter for å tilnærme seg pensum.

Mellom samlingene er det mye selvstendig arbeid med blant annet nettforelesninger, obligatoriske oppgaver og tester.

Praksis utgjør 50 prosent av studiet og tas på fulltid, det vil si 100 prosent studieinnsats. Det er fem praksisperioder i studiet, og kortere prosjektperioder i to teoretiske emner. Praksisperiodene er kun organisert i tidligere Hedmark fylke.

Flere av våre studenter som tar sykepleie deltid er voksne studenter som er yrkesaktive og har valgt å ta en høyere utdanning kombinert med arbeid og hjem. Dette krever god struktur og disiplin i hverdagen og god dialog med arbeidsgiver. Studentene må kunne ha redusert stilling i studietiden og permisjon mens praktiske perioder pågår.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Studiet tilbys også på heltid

 

Portrettbilde av Sonja Fjelde og Ingrid Kilde utenfor HINN Elverum.

- Vi vil utgjøre en forskjell

Etter flere år i arbeidslivet valgte Sonja Fjeld og Ingrid Kilde å ta Bachelor i sykepleie, deltid. Det har de ikke angret på. 

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert og går over fire år. Bachelor i sykepleie - Deltid er basert på fleksible undervisningsmetoder, med to til fem samlinger hvert semester på studiested Elverum. På samlingene vil det fokuseres på praktiske ferdigheter, arbeid i grupper, veiledning, seminarer og forelesninger. Mellom samlingene vil du jobbe med samskrivingsoppgaver, selvstudier, nettforelesninger og nettbaserte oppgaver. 

Studiet blir gjennomført på 75 prosent av fulltid, men alle praksisperioder vil være på fulltid. Fem av åtte semestre vil ha en praksisperiode.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorutdanning i sykepleie skal ha følgende totale læringsutbytte;

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Har bred kunnskap om kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende, medstudenter, veiledere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten
 • Har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Har kunnskap om hvordan man kan oppdaterer sin fagkunnskap
 • Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten
 • Kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • Kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • Kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • Kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelsen i et internasjonalt perspektiv
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter
 • Kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten
 • Har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå
 • Kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse og i tillegg må alle søkere dokumentere:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.

Søkere blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Som en deltidsstudent kan du søke om å ta deler av praksisstudiene dine hos en av våre nordiske partnere gjennom Nordplus. Dette gjelder først og fremst praksis i hjemmesykepleie og praksis i psykisk helsearbeid.

Listen over aktuelle partnere kan du finne  her. (vennligst velg «Studieprogram»: «Bachelor i sykepleie», «Avtale»: «Nordplus»). Vær oppmerksom på at antall plasser varierer fra år til år og er avhengig av hvor mange praksisplasser partnerne våre har i en gitt periode.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Praksis

I løpet av studiet skal du gjennomføre 50 ukers varierte praksisstudier i sykehus og kommunehelsetjeneste. Praksisperiodene innbefatter områder som spesialisthelsetjeneste innen medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid, eldreomsorg og geriatri og hjemmesykepleie, totalt fem perioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til, og refleksjon over praksisstudier. I praksis er arbeidsukene 30 timer og det kreves minst 90% oppmøte. Praksisstudiene gjennomføres i tidligere Hedmark fylke. Praksis utføres på heltid.

Informasjon om praksis

Veien videre

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som sykepleier vil du være i stand til å ta ansvar for at mennesker i ulik alder, med sammensatt helse- og sykdomssituasjon, får ivaretatt sine behov.

Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg videre, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesøster, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Med fullført Bachelor i sykepleie kan du søke direkte på Master i folkehelsevitenskap og Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer, også på tvers av helsetjenestetilbud.

Du kan jobbe i - og utenfor institusjoner, i offentlig og privat helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap