Language: NOR | ENG

Bachelor i sykepleie - Deltid

 • Varighet: 4 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å arbeide med mennesker, vise omsorg og utgjøre en forskjell
 • Du verdsetter fleksibilitet og varierte undervisningsmetoder
 • Du vil ta en samlingsbasert utdanning som kan kombineres med jobb

Om utdanningen

Bachelor i sykepleie på deltid er en samlingsbasert utdanning, med forventet studieinnsats på ca. 24 timer i uka. Det er 4-6 samlinger per semester, på 3-4 dager. Samlingene inneholder obligatorisk oppmøte og det er viktig å du som student deltar på alle samlinger for å møte lærer og medstudenter. Det brukes varierte undervisningmetoder. Vi ønsker å legge opp til en viss fleksibilitet for studentene våre og derfor presenteres flere muligheter for å tilnærme seg pensum.

Mellom samlingene er det mye selvstendig arbeid med nettforelesninger, obligatoriske oppgaver og tester.

Praksis utgjør 50% av studie og tas på fulltid, det vil si 100% studieinnsats. Det er fem praksisperioder i studie, og kortere prosjektperioder i to teoretiske emner. Praksisperiodene er kun organisert i Hedmark fylke.

Flere av våre studenter som tar sykepleie deltid er voksne studenter som er yrkesaktive og har valgt å ta en høyere utdanning kombinert med arbeid og hjem. Dette krever god struktur og disiplin i hverdagen og god dialog med arbeidsgiver. Studentene må kunne ha redusert stilling i studietiden og permisjon mens praktiske perioder pågår.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Studiet tilbys også på heltid

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Portrettbilde av Sonja Fjelde og Ingrid Kilde utenfor HINN Elverum.

- Vi vil utgjøre en forskjell

Etter flere år i arbeidslivet valgte Sonja Fjeld og Ingrid Kilde å ta Bachelor i sykepleie, deltid. Det har de ikke angret på. 

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert og går over fire år. Studiet er basert på fleksible undervisningsmetoder, med to til fem samlinger hvert semester på studiested Elverum. På samlingene vil det fokuseres på praktiske ferdigheter, arbeid i grupper, veiledning, seminarer og forelesninger. Mellom samlingene vil du jobbe med samskrivingsoppgaver, selvstudier, nettforelesninger og nettbaserte oppgaver. 

Studiet blir gjennomført på 75% av fulltid, men alle praksisperioder vil være på fulltid. Fem av åtte semestre vil ha en praksisperiode.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorutdanning i sykepleie skal ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner
 • har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner
 • har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart
 • har kunnskap om forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten
 • har kunnskap om nasjonale og globale helseutfordringer

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utøve sykepleie basert på kunnskap, forskning, erfaring og faglig skjønn
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie 
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan informere, undervise og veilede pasienter og pårørende
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • er en nytenkende og endringsdyktig sykepleier som tar ansvar for å lede eget fagområde
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan anvende resultater fra forskning og fagutviklingsarbeid

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • kjenner til nytenkning og innovasjon
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig (SUFAL, 2013)
 • er bevisst sykepleieprofesjonens betydning i faglige og etiske diskusjoner i offentlige debatter om helsepolitiske spørsmål

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

I tillegg må alle søkere dokumentere

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Som en deltidsstudent kan du søke om å ta deler av praksisstudiene dine hos en av våre nordiske partnere gjennom Nordplus. Dette gjelder først og fremst praksis i hjemmesykepleie og praksis i psykisk helsearbeid.

Listen av aktuelle partnere kan du finne her. Vær oppmerksom på at antall plasser varierer fra år til år og er avhengig av hvor mange praksisplasser partnerne våre har i en gitt periode.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Praksis

I løpet av studiet skal du gjennomføre 50 ukers varierte praksisstudier i sykehus og kommunehelsetjeneste. Praksisperiodene innbefatter områder som spesialisthelsetjeneste innen medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid, eldreomsorg og geriatri og hjemmesykepleie, totalt fem perioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til, og refleksjon over praksisstudier. I praksis er arbeidsukene 30 timer og det kreves minst 90% oppmøte. Praksisstudiene gjennomføres i Hedmark fylke. Praksis utføres på heltid.

Informasjon om praksis

Veien videre

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som sykepleier vil du være i stand til å ta ansvar for at mennesker i ulik alder, med sammensatt helse- og sykdomssituasjon, får ivaretatt sine behov.

Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg videre, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesøster, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på Master i folkehelsevitenskap og Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer, også på tvers av helsetjenestetilbud.

Du kan jobbe i - og utenfor institusjoner, i offentlig og privat helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap