Bachelor i Sport Management

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å kombinere idrett, organisasjon og ledelse
 • Du vil delta på praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten
 • Du er interessert i administrasjon og arrangementledelse

Om utdanningen

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse kan Bachelor i Sport Management ved Høgskolen i Innlandet være et godt utdanningsalternativ for deg.

Lillehammer-regionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både eliten og mosjonister, med blant annet OL (Vinter OL i 1994 og Ungdoms OL i 2016), ulike World Cup arrangementer og Birkebeinerarrangementene. De populære arrangementene gir store ringvirkninger lokalt, og betyr mye for regionens kvaliteter, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Bachelor i Sport Management gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett, frivillighet, arrangement og kommunikasjonsrelaterte fag som sosial kommunikasjon, medierelasjoner, sponsing og markedsføring.

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes analytiske ferdigheter, i tillegg til praktiske ferdigheter

Fornøyde studenter

Bachelor i Sport Management gjorde det veldig bra i den store nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen - Studiebarometeret. Se her hvor fornøyde studentene er med studiet

Bachelor i Sport Management

Tar to bachelorgrader samtidig

Gyda Nordhagen studerer Bachelor i Sport Management og Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser på Lillehammer. I tillegg blogger hun om studenttilværelsen generelt, og hvordan hun klarer å kombinere det å studere to bachelorgrader samtidig. 

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her

Læringsutbytte

 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper

Kandidaten

 • har nødvendig kunnskap innen organisasjon og ledelse, samt en forståelse av idrettens og idrettsarrangementers samfunnsmessige betydning
 • har innsikt i hva som gjør et arrangement vellykket for utøvere, for frivillige og for publikum
 • har god innsikt i organisering og ledelse av arrangement, herunder fagområder som kommunikasjon, økonomi, logistikk, sikkerhet, ledelse av frivillige med mer.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formidle kunnskap om og bidra med faglige innspill knyttet til gjennomføring av arrangement.
 • kan formulere relevante faglige problemstillinger, og delta i faglige og offentlige diskusjoner knyttet til idrettsadministrasjon og idrettsarrangement med kunnskapsbaserte argumenter
 • kan foreta selvstendige og grundige analyser av arrangement – både forberedelser, gjennomføring og evaluering.
 • har kjennskap til faglig relevante samfunnsfaglige metoder og analyseverktøy, og kan gjennomføre ulike typer undersøkelser knyttet til relevante problemstillinger.
 • kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dette i ulike arbeidsoppgaver

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver knyttet til arrangement og arrangementsledelse
 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet
 • kan samarbeide om praktiske oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding gjennomførte arrangement, komme med innspill til forbedringer og reflektere over egen og andres innsats i forbindelse med gjennomføring av arrangement.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser 2017

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

For Sport Management studenter er det tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  

Det er tilrettelagt for at du kan reise på utveksling i fjerde semester. 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten. I forbindelse med studieemnet Arrangementsledelse i studiets andre år skal studentene gjennomføre ulike arbeidsoppgaver i tilknytning til idrettsarrangementer.

 • Observasjonspraksis som en del av emnet SPM1001
 • Praksis som frivillig i emnet MLT2001
 • Praksis med ledelse av frivillige i SPM2001
 • Mulighet for å velge praksis hele 5.semester (alternativt andre emner eller utenlandsopphold)
 • I tillegg så forsøker studiet å bruke en prakademisk tilnærming i flest mulig emner

Veien videre

Videre studier

Du kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Master i Innovasjon 

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

 • Ledelse og organisering av store arrangement
 • Jobbe med sponsorprogram og profilering
 • Ledelse og utvikling av anlegg og idrettsdestinasjoner
 • Ulike stillinger innen virksomheter knyttet til sport og idrett
 • Frivillige organisasjoner
 • Offentlig sektor: Idrettskonsulenter, anleggsansvarlige, etc.