Language: NOR | ENG

Bachelor i sosialt arbeid

  • Varighet: 3 år
  • Heltid
  • Studiepoeng 180 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
  • Du ønsker å jobbe med å løse sosiale problemer i samfunnet
  • Du vil få kompetanse i å bistå mennesker som lever i vanskelige livssituasjoner
  • Du er motivert for å løse utfordringer for familier og enkeltpersoner

Om utdanningen

For å jobbe som sosialarbeider må du ha interesse for å arbeide med sosiale problemer av ulike slag, samt ha bred kunnskap og kompetanse slik at du kan bistå de som trenger hjelp og støtte.

Målet med sosionomutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har kunnskap og kompetanse i å bistå mennesker som lever i vanskelige livssituasjoner. Studiet kvalifiserer for å arbeide med sosiale problemer på ulike nivåer i samfunnet, innenfor ulike fagfelt og med ulike målgrupper.

Utdanningen gir deg kunnskap og ferdigheter til å kunne forebygge og løse sosiale problemer for familier og enkeltpersoner.

Sosionomutdanningen er inndelt i til sammen sju emner. Studentene må gjennomføre emnene i den rekkefølgen de framkommer i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon med bakgrunn i forskrift om nasjonale retningslinjer for sosionomutdanningen.

Skikkethetsbrosjyren 2017

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Portrettbilde av Monica Kongsli som har tatt Bachelor i sosialt arbeid.

Hardt arbeid sikret drømmejobben

Med en Bachelor i sosialt arbeid sikret Monica Kongsli seg drømmejobben, samme sted hun hadde praksis. 

Praktisk informasjon

  • Studiet går på heltid
  • Undervisningen foregår på studiestedet
  • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter endt utdanning kan beskrives innenfor 3 områder; kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studentene har kunnskap om sosialt arbeid og sosionomenes fagområde, fagets historiske utvikling og plassering i dagens samfunn. De har bred kunnskap om sosialfaglige problemstillinger, teoretiske perspektiver, begreper og metoder innenfor fagområdet. Videre kjenner de til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sosialt arbeid, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studentene skal framskaffe, henvise til, og anvende teoretisk kunnskap og empiri på problemstillinger og faglige utfordringer i praktisk sosialt arbeid. De behersker metoder og yrkesrettede ferdigheter som kvalifiserer til å treffe beslutninger til brukernes beste. Videre kan de reflektere over egen og andres yrkesutøvelse, samt nyttiggjøre seg veiledning.  

Generell kompetanse

Studentene har innsikt i sentrale fag- og yrkesetiske problemstillinger og utfordringer i sosialt arbeid. I tråd med yrkesetiske krav og retningslinjer kan de planlegge, gjennomføre og evaluere ulike arbeidsoppgaver og prosjekter. Teori, faglige utfordringer og problemstillinger samt løsninger kan de formidle både skriftlig og muntlig. Studentene skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser, og de skal gjennom dialog og refleksjon med andre innen sosialt arbeid og tilgrensende fagområder kunne bidra til utvikling av god praksis. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse.

Ved oppstart må studenter legge fram gyldig politiattest.

Det kreves gyldig politiattest, jfr FOR 2007-01-31, Forskrift om opptak til høyere utdanning kap 6.

Det foretas også en skikkethetsvurdering som skal sikre at kandidater fra helse- og sosialfaglige utdanninger er i stand til å møte kravene til yrkesrollen. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Mer om dette her

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Bachelor i sosialt arbeid tilbyr derfor muligheten til å ta praksis i utlandet i andre studieår, innenfor godkjente avtaler. Det er egne prosedyrer for innsøking til praksis i utlandet.

Studenter på BA i Sosialt arbeid har også mulighet til å delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India (av ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet. Ansatte ved studiet er involverte i lærerutveksling og forskningsprosjekter med utdanningsinstitusjoner i andre land. 

Praksismuligheter vil variere fra år til år. Per i dag har høgskolen i innlandet etablert praksismuligheter for Bachelor i sosialt arbeid i Hellas, England, Danmark, Uganda og Palestina.

For mer informasjon om praksismuligeter i utlandet, ta kontakt med studieleder Hanne Glemmestad, hanne.glemmestad@hil.no

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et praksisopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere og arbeide på et annet språk, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på praksisutveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utenlandsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Praksis

Som student på studiet Bachelor i sosialt arbeid vil du oppleve at det er gjennomgående praksisnær undervisning, ferdighetstrening og prosjektarbeid. I første studieår er det en kort praksisperiode på 14 dager hvor studentene gjør seg kjent i ulike lavterskeltilbud gjennom besøk, gruppearbeid og framlegg.  Hovedpraksisen er på 4 måneder og utgjør hele 4. semester (våren 2. studieår). Gjennom denne praksisperioden gis studentene øvelse i praktisk sosialt arbeid. Praksis skal gi en forståelse for sammenhengen mellom forskning, teoretisk kunnskap og profesjonsfaglig praksis.

Fagavdelingen på høgskolen administrerer praksisarbeidet, og alle henvendelser om praksisplasser til virksomhetene skal komme fra praksisadministrasjonen. Høgskolen har kontakt med et bredt spekter av praksisplasser og virksomheter som er aktuelle for en sosionoms yrkesutøvelse. Vi kan nevne f.eks. NAV-kontorer, tiltaksbedrifter (arbeidsinkludering), barne- og ungdomsinstitusjoner, rus- og psykiatriinstitusjoner, barneverntjenesten, forebyggende arbeid, skoler, flyktning- og integreringsarbeid, sykehus og somatisk rehabilitering mv.

Praksisdelene av studiet er i sin helhet obligatoriske. Bachelor i sosialt arbeid har hovedsakelig praksisplasser i Hedmark og Oppland fylke, og det er høgskolen som er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Studentene må påregne pendling eller flytting, samt ekstrautgifter til reise og opphold på praksisplassen.

Som en del av internasjonaliseringen ved høgskolen, gis studentene mulighet for å gjennomføre praksis i utlandet etter bestemte kriterier.

Se også: https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/praksis-i-barnevern-sosialt-arbeid-og-vernepleieutdanningene

Veien videre

Videre studier

Sosionomer kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge og  Master i karriereveiledning

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Den vanlige yrkesbetegnelsen er sosionom. Sosionomers hovedarbeidsplass er i den kommunale sosial- og barneverntjenesten, NAV og øvrige helse- og omsorgstjenester i kommunen . Andre arbeidsplasser kan være institusjoner med ulike arbeidsområder, for eksempel rus, psykiatri, somatiske sykehus, personalforvaltning, frivillige organisasjoner osv.

 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap