Language: NOR | ENG

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid

 • Varighet: 4 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du å øke din kunnskap og kompetanse innen trenerrollen? Da er dette studiet en unik mulighet for deg, i kombinasjon med trenerjobb eller utøverkarriere. Studiet er nettbasert, med én samling per semester.

Om utdanningen

Utdanningen retter seg mot personer som har spesifikk interesse for trenerrollen, som jobber som trener i dag, eller som i fremtiden ønsker å jobbe med prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten. Studiet er tilpasset de som ønsker å ta en ren trenerutdanning og ikke en generell idrettsutdanning.

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over fire år, og preges av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Dette gjør det spesielt egnet for trenere og/eller utøvere som ønsker å øke sin kunnskap og kompetanse innen trenerrollen, men ikke har anledning til å studere heltid, på studiestedet.  

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis, og utstyrer fremtidens trenere med både forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Studiet gir trenersertifisering i henhold til trenerløypa til Norges idrettsforbund.

Praktisk informasjon

Studiet krever at man er tilstede på samling én gang hvert semester. Samlingen er enten fysisk eller digital, og varierer i tidspunkt fra semester til semester. Annen undervisning gjennomføres digitalt. Grunnleggende datakunnskap og stor grad av selvstendighet kreves for gjennomføring av studiet. Tverrfaglighet og studentaktive læringsformer er viktige prinsipp for undervisningen og trenerpraksis har stor plass i studiet.

Praksis er gjennomgående i alle fire år av studiet og gjennomføres i en idrettsklubb i studentens lokalmiljø.

Avtale om gjennomføring av praksis i lokal klubb må vedlegges søknad om opptak til studiet.

Kontrakt som må lastes opp i søknaden:

Kontakt på bokmål

Kontrakt på nynorsk

Jobbmuligheter

Fullført studium gir en bred plattform for mange ulike jobber innen idretten og rett til tittelen bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen. Studiet gir ulik kvalifisering innenfor trenerløypa etter hvilken idrett man spesialiserer seg innenfor.

 Studiet kvalifiserer til:

 • Trener på ulike alders- og prestasjonsnivå i idretten

Andre karrieremuligheter kan være:

 • Trenerutvikler eller trenerveileder
 • Idrettskonsulent
 • Idrettspedagog
 • Koordinator, trener og sportssjef på programfag idrett / skoler med toppidrettsfag
 • Koordinator og veileder i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og særforbundene
 • Sportslig- og daglig leder

Enkelte av disse karrieremulighetene kan innebære at man må ta videre utdanning.

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre høgskoler og universiteter i inn og utland.

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer studiet for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse samt signert avtale om praksis med en klubb eller idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Søkerne blir rangert iht Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Med fullført årsstudium idrett eller tilsvarende kan kandidaten søke innpass direkte inn i 2. studieår. Studenter som har gjennomført trenerkurs vil normalt ikke få fritak fra emner og må fullføre studiet i sin helhet. Trenerutdanning med studiepoeng kan gi grunnlag for fritak fra enkelte emner ved søknad og vurderes i det enkelte tilfelle.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om organisering og ledelse, samt utfordringer og muligheter trenere og utøvere står ovenfor i lys av idrettshistoriske, - sosiologiske og -filosofiske perspektiver
 • har kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper, og kroppens oppbygging, utvikling og funksjon
 • kjenner idrettens regelverk og har kunnskap om bestemmelser, sportslig plan og grunnleggende idrettshistorie i valgt fordypningsidrett
 • har kunnskap om sin fordypningsidretts egenart og praksis
 • har kunnskap om læringsteorier, og barn og unges sosiale, kognitive, emosjonelle og psykologiske utvikling
 • har kunnskap om sosiale og psykologiske faktorer som påvirker trenere og utøveres deltagelse, utvikling og prestasjon i idretten
 • har bred kunnskap om grunnleggende forutsetninger for utøvelse av trenerrollen
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske temaer og kjenner til forskning- og utviklingsarbeid relatert til utøvelse av trenerrollen
 • kan oppdatere sin kunnskap innen idrettsfeltet gjennom å innhente, forstå og kritisk vurdere relevant litteratur 

 

Ferdighet

Kandidaten

 • kan håndtere kravene til trenerrollen på måter som sikrer egen helse og velferd
 • kan utvikle strategier og teknikker som gjør treneren i stand til å takle kompleksitet og usikkerhet i trenerrollen
 • kan organisere og lede seg selv, individer, grupper og lag på en slik måte at de handler i tråd med idrettens verdigrunnlag, retningslinjer og mål
 • kan legge til rette for en langsiktig og helhetlig utvikling av selvstendige utøvere i barne-, ungdoms- og toppidretten
 • kan legge til rette for at utøvere kan ha livslange bevegelsesaktive liv og sette de i stand til å håndtere overganger i idretten
 • kan vise vilje og evne til å skape velfungerende team, lede prosesser, kommunisere og samarbeide med utøvere, trenere, støtteapparat, klubb, foreldre og andre interessenter 
 • kan integrere fagkunnskap, idrettsspesifikk kunnskap og resultater fra forsknings og utviklingsarbeid for å optimalisere utvikling og prestasjon i sin fordypningsidrett
 • kan planlegge, gjennomføre, analysere, justere og evaluere trening som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i samsvar med idrettens etiske krav og retningslinjer, faglig kunnskap og forsknings- og utviklingsarbeid

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet egen treneridentitet og egen trenerfilosofi
 • har en analytisk og kritisk tilnærming til egen trenervirksomhet og kan anvende dette sammen med relevant fagkunnskap for å utvikle seg kontinuerlig som trener og person
 • har vilje og evne til omsorg, tar ansvar som rollemodell og kan skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse
 • har forståelse for sin rolle og påvirkningskraft som trener overfor utøvere, klubb og foreldre
 • har kompetanse til å ivareta et helhetlig menneskesyn i arbeidet med utøvere

Utenlandsopphold

Høgskolen i Innlandet søker å tilrettelegge for studieopphold i utlandet. Studiet har generelle samarbeidsavtaler om utveksling med et utvalg internasjonale universiteter.

Utveksling må inngå som en del av den faglige virksomheten og kan ha ulik varighet. Alle utenlandsopphold må godkjennes av høgskolen på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested hvis du har spørsmål.

Praksis

Trenerpraksis er relatert til studentens fordypningsidrett og er knyttet til de første nivåene i trenerløypa.

Praksis 1. studieår består av minimum 45 timer trenerpraksis, og er tilknyttet Trener 1.

Praksis 2. studieår består av minimum 90 timer trenerpraksis, og er tilknyttet Trener 2.

Praksis 3. og 4. studieår består av minimum 90 timer trenerpraksis, og er tilknyttet Trener 3.

Videre studiemuligheter

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på master i kroppsøving og idrettsfag, master i idrettsfysiologi og  master i folkehelsevitenskap

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Studenter som trener utendørs ved Terningen Arena.

Nytt fleksibelt trenerstudium ved Høgskolen i Innlandet

Fra høsten 2021 blir det mulig å ta en nett- og samlingsbasert trenerutdanning hos oss.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap