Language: NOR | ENG

Bachelor i folkehelsearbeid

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

God helse er viktig for den enkelte og på samfunnsnivå. Dette studiet passer for deg som vil lære om helseutfordringer og livsstilsendring, og ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak.

Om utdanningen

Utdanningen er rettet mot deg som ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå.

Bachelorgraden gir grunnleggende kompetanse i tilrettelegging av fysisk aktivitet og kostholdsveiledning for ulike målgrupper som har behov for livsstilsendring. Gjennom studiet får du grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, helseutfordringer og epidemiologi, folkehelsepolitiske retningslinjer, psykologiske aspekter ved livsstilsendring og kommunikasjon.

Det legges opp til praksisperioder hvor du får anledning til å prøve ut de teoretiske kunnskapene gjennom praksisopphold ved relevante institusjoner. Eksempler på praksissteder er fylkeskommune, kommune, treningssenter, institutt, frisklivssentral og rehabiliteringsinstitusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Praktisk informasjon

Undervisningen vil i hovedsak foregå ved studiested Elverum, med unntak av enkelte fysiske aktiviteter, ekskursjoner, feltarbeid og praksis. Disse vil foregå i nærområdet til studiested Elverum, og på hensiktsmessige læringsarenaer med tilknytning til Innlandet. Noe reiseutgifter må påregnes i den forbindelse.

Du kan søke deg inn på bachelor i folkehelsearbeid via lokalt opptak om du har årsstudium i idrett, sosialpedagogikk eller mat, ernæring og helse.

Jobbmuligheter

Folkehelsearbeid er ikke lenger noe som er forbeholdt helsevesenet. Arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor er for eksempel opptatt av å forebygge livsstilssykdommer og veilede sine ansatte til en bedre helse. Du kan derfor jobbe med folkehelsearbeid både i offentlig og privat sektor som folkehelsekoordinator eller i ulike prosjektstillinger. Du kan også jobbe i frivillige organisasjoner og andre steder der kunnskap om helse og trivsel er etterspurt.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Studenter med fullført følgende årsstudier kan søke direkte inn på 2.studieår:

- Årsstudium i idrett

- Årsstudium i mat, ernæring og helse

- Årsstudium i sosialpedagogikk

- Årsstudium i friluftsliv

Søknad direkte inn på 2.studieår gjøres via Høgskolens lokale opptak. Følg denne lenken:  https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hinn

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om folkehelsens og folkehelsearbeidets historie, tradisjoner og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om faktorer som påvirker folkehelsen
 • har kjennskap til ulike former for folkehelsearbeid og på hvilke arenaer det praktiseres
 • har kunnskap om sentrale folkehelsepolitiske føringer og hvilke konsekvenser disse får for folkehelsearbeidet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor folkehelsevitenskapen og har kompetanse til å oppdatere sin egen kunnskap innenfor fagfeltet

Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid, samt ulike styringsdokumenter på praktiske og teoretiske problemstillinger i folkehelsearbeidet
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak for befolkningen eller ulike grupper av befolkningen
 • kan kommunisere helseanbefalingene til ulike grupper i befolkningen, og legge til rette for adferdsendring for å imøtekomme disse anbefalingen
 • kan på bakgrunn av ulike faglige utfordringer reflektere over egen praksis, og være i stand til å justere denne under veiledning
 • kan søke opp, vurdere, anvende og henvise til relevant forsknings-/utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff, samt kunne framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse 

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i folkehelsearbeidet
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre aktører innen folkehelsefeltet, og kan bidra til utvikling av tverrfaglig samarbeid og god praksis
 • kan bidra til endring av helsevaner hos grupper av befolkningen med risiko for utvikling av livsstilsykdom eller helseplager
 • har relevant yrkeserfaring gjennom praksisopphold på ulike arenaer 
 • kjenner til nytenkning innenfor folkehelseområdet og kan bidra i innovasjonsprosesser
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig, og kan gjennom faglige diskusjoner dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Utenlandsopphold

Høgskolen i Innlandet har flere samarbeidspartnere i utlandet med tilbud innen folkehelse. Hva med å ta et semester ved et studiested i Norden, USA eller Australia? Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i femte og eventuelt tredje semester, forutsatt at man finner emner som kan erstatte emner i tilsvarende semester hjemme. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Ta kontakt med   internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Det er fire praksisperioder i løpet av studiet.

I 2. semester er det tre ukers praksis i Skolefritidsordningen (SFO) med fokus på planlegging, tilrettelegging/ledelse og evaluering av helsefremmende opplegg blant barn og unge.

I 4. semester er det først en ukes observasjonspraksis ved frisklivssentral eller lignende, med fokus på samtalemetodikk og motivasjon i forbindelse med endring av livsstilsvaner. Deretter en ukes observasjonspraksis i kommune/fylkeskommune eller lignende med fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og på hvordan folkehelsepolitiske tiltak initieres, planlegges, gjennomføres og evalueres.

I 5.semester er det 15 dagers selvvalgt praksis i institusjoner som har fokus på tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv i helsefremmende arbeid.

I 6.semester skal studentene gjennomføre et åtte ukers metodisk prosjektarbeid i grupper som omhandler planlegging, gjennomføring og evaluering av aktuelle tiltak ved relevante institusjoner som har fokus på folkehelsearbeid.

Mer informasjon om praksis

Videre studiemuligheter

Bachelor i folkehelsearbeid gir grunnlag for opptak til masterstudier innenfor folkehelsefeltet ved universiteter og høgskoler i inn- og utland, deriblant master i folkehelsevitenskap og master i kroppsøving og idrett ved Høgskolen i Innlandet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Ting du kanskje lurer på før du starter på folkehelsearbeid

Ting du kanskje lurer på før du starter på folkehelsearbeid

Vår studentambassadør Reka tar bachelor i folkehelsearbeid. Hun blogger jevnlig om studenttilværelsen, og hvordan det er å studere ved studiested Elverum. 

Portrettfoto av Renate Bråtås.

- Et aktivt og interessant studium

I vår fullførte Renate bachelor i folkehelsearbeid. Nå har hun fått fast jobb rett utenfor Bergen.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap