Language: NOR | ENG

Bachelor i barnevern

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe med personer med ulike behov
 • Du vil lære mer om oppdragelse, omsorg, behandling og læring
 • Du er interessert i barn og unges totale livssituasjon

Om utdanningen

For å jobbe i helse- og sosialsektoren må du ha interesse for å arbeide med mennesker med ulike behov, samt kompetanse slik at du kan bistå de som trenger hjelp og støtte.

Barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og / eller behandling med fokus på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Barnevernspedagoger arbeider f.eks. innenfor kommunale barnevernstjenester, barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer.

Studieplanen dekker føringer til profesjonskravene nedfelt i ”Rammeplan og forskrift for 3-årig barnevernpedagogutdanning”, fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005.

Rammeplanen er nasjonal og setter rammer og standarder for den enkelte utdanning. Rammeplanen har en generell og en studiespesifikk del. Den generelle delen gir pålegg om en felles innholdsdel for flere utdanninger innen helse- og sosialfag. 

Skikkethetsbrosjyren 2017

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Fornøyde studenter

Bachelor i barnevern har over flere år gjort det veldig bra i Studiebarometeret, som er en nasjonal undersøkelse som årlig evaluerer studiekvaliteten på de enkelte studieprogrammene. Sjekk ut resultatene her. 

Se også innslag fra NRK Hedmark og Oppland/P3:

Amanda Westerheim.

Blogger om studiet

Vår studentambassadør Amanda startet på Bachelor i barnevern høsten 2019, og blogger om studenttilværelsen og livet som barnevernsstudent ved studiested Lillehammer. 

Praktisk informasjon

Læringsutbytte

Læringsutbytte for det samlede studiet

Ved fullført utdanning som barnevernpedagog skal en student ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Studenten har bred teoretisk og metodisk kunnskap om sosialpedagogisk arbeid med fokus på målgruppen barn og unge i utsatte livssituasjoner, og om hvordan samfunnsfaglige, juridiske, psykologiske og pedagogiske perspektiver har gyldighet for dette fagområdet
 • Studenten har bred kunnskap om etikk og etisk refleksjon som verktøy i skjønnsutøvelse
 • Studenten har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat og samfunnsmessige betingelser
 • Studenten kjenner til eksempler på aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområder som er relevant for målgruppen; barnevern, barn og unges psykiske helse, barn og unges kompetanseutvikling og deltakelse i samfunnet
 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor de aktuelle fagområdene
 • Studenten har kunnskap om barnevernets historie
 • Studenten har kunnskap om sosialpedagogikk som teoretisk perspektiv i en historisk og vitenskapsfilosofisk kontekst
 • Studenten har kunnskap om barndom og oppvekst i et historisk perspektiv med fokus på barn og unge i utsatte livssituasjoner

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende sin faglige kunnskap i praksis i møte med barn og unge i utsatte livssituasjoner
 • Studenten kan anvende og uttrykke sin faglige kunnskap gjennom handlinger, bedømmelser, vurderinger og skjønn
 • Studenten kan reflektere over egne handlinger, bedømmelser, vurderinger og skjønn på en systematisk måte
 • Studenten kan endre og justere praksis på bakgrunn av veiledning og refleksjoner over praksis
 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til begreper og perspektiver med faglig relevans og gyldighet for problemstillinger i praksisfeltet
 • Studenten behersker relevante metodiske tilnærminger for oppgaveløsing innen fagområdet
 • Studenten kan delta aktivt i praksisfellesskapet og inngå i relevante tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsrelasjoner

Generell kompetanse

 • Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og framviser holdninger og handlinger som samsvarer med yrkesetiske prinsipper
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver i fagfeltet på en selvstendig måte på nivå med en nybegynner i faget
 • Studenten kan være aktiv deltaker i praksisfellesskap i fagfeltet og inngå i relevante tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsrelasjoner
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom konkrete handlinger og intervensjoner
 • Studenten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom aktivt å ta del i fagkritisk refleksjon og fagutvikling innenfor fagområdet
 • Studenten kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser med gyldighet for sitt fagområde som kan bidra til utvikling av god praksis

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Ved oppstart må studenter legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet, gir utdanningen deg mulighet til å søke om å gjennomføre 3. års praksis i utlandet i høstsemesteret, innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet. Studenter på BA i Barnevern har også mulighet til å delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India (av ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Et eventuelt opphold i India gjennomføres i 3. studieår i forbindelse med skriving av bacheloroppgaven.

Praksismuligheter vil variere fra år til år. Per i dag har høgskolen i innlandet etablert praksisavtaler for BBVP i Danmark og Palestina.

For mer informasjon om praksismuligeter i utlandet, ta kontakt med studieleder Marianne Kval, marianne.kval@inn.no 

 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.

 

Økt utbytte av utdanningen

Et praksisopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

 

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere og arbeide på et annet språk, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist.

 

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på praksisutveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utenlandsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

 

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

 

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Praksis

Bachelor i barnevern har en praksisperiode i høstsemesteret i 3. studieår og den går over ca. 16 uker. Les mer om praksis her.

Veien videre

Videre studier
Barnevernpedagoger kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge

Master i karriereveiledning

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter
Barnevernpedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn og unges totale livssituasjon. Barnevernpedagoger arbeider for eksempel innenfor kommunale barneverntjenester, barneverninstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barnehager, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer m.m.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap