Language: NOR | ENG

Bachelor i barnevern

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Barnevernsstudiet retter oppmerksomheten mot barn og unges livssituasjon. Ønsker du å jobbe med personer med ulike behov og lære mer om oppdragelse og omsorg, så kan dette være studiet for deg.

Om utdanningen

Barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. For å jobbe i helse- og sosialsektoren må du ha interesse for å arbeide med mennesker med ulike behov, samt kompetanse slik at du kan bistå de som trenger hjelp og støtte.

Etter fullført bachelorgrad kan du for eksempel jobbe innenfor kommunale barnevernstjenester, barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer.

Studieplanen dekker føringer til profesjonskravene nedfelt i nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning, som i forskrifts form definerer virkeområde og formål med utdanningen og beskriver en kandidats kompetanse ved fullført utdanning som barnevernspedagog.

Skikkethetsbrosjyren 2019

Praktisk informasjon

Jobbmuligheter

Barnevernpedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn og unges totale livssituasjon.

Som utdannet barnevernpedagog kan du for eksempel arbeide innenfor kommunale barneverntjenester, barneverninstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barnehager, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer m.m.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Ved oppstart må studentene legge fram gyldig politiattest.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning (2019) beskriver hva alle som har fullført en barnevernspedagogutdanning, uavhengig av studiested, skal ha lært - innenfor hvert av følgende fire kompetanseområder:

 • Barnevernsfaglig kompetanse
 • Oppvekst og familieliv
 • Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste
 • Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

Retningslinjens læringsutbyttebeskrivelse er utformet slik at den dekker kvalifikasjonskravene til bachelornivå i kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, 1. syklus, og hvert kompetanseområde beskriver læringsutbyttet i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i tråd med kvalifikasjonsrammeverket.

Kompetanseområdene er gjennomgående i hele studieplanen og integrert i hvert emne. Den faglige progresjonen ivaretas gjennom kompetansebygging fra grunnleggende mot større grad av bredde og dybde i kompetanse innenfor kompetanseområdene, og fra generell mot spesialisert kompetanse.

Sentrale kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjenspeiles i læringsutbytter innenfor emnene i utdanningen er:

Kunnskaper

Kandidaten 

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen, og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser
 • har bred kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, og relevant juridisk metode
 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, samt familie- og nettverksarbeid med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
 • har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barn og familiers rettigheter, deriblant samiske barns rett til eget språk og kultur
 • har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold og dets mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser
 • har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernsfaglig arbeid
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid i et samfunn preget av mangfold
 • har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet og om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling
 • har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid, og til innovasjonsprosesser

 Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende relevant lovverk, regelverk, veiledere, samt forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier
 • kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning
 • kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg, og anvende flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid
 • kan anvende relevante tiltak som bidrar til at unge vanskeligstilte inkluderes i arbeid, og reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og familier
 • kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep 
 • kan anvende faglig kunnskap om kulturelt mangfold og vise flerkulturell forståelse og kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen
 • kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning
 • kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter på en etisk og faglig forsvarlig måte, selvstendig og sammen med andre 
 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier, og i betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid
 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse
 • har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse
 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold

 

Utenlandsopphold

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet, gir utdanningen deg mulighet til å søke om å gjennomføre 3. års praksis i utlandet i høstsemesteret, innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet. Studenter på BA i Barnevern har også mulighet til å delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India (av ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Et eventuelt opphold i India gjennomføres i 3. studieår i forbindelse med skriving av bacheloroppgaven.

Praksismuligheter vil variere fra år til år. Per i dag har høgskolen i innlandet etablert praksisavtaler for BBVP i Danmark og Palestina.

For mer informasjon om praksismuligeter i utlandet, ta kontakt med studieleder Cathrine Grimsgaard, cathrine.grimsgaard@inn.no.

 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.

 

Økt utbytte av utdanningen

Et praksisopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

 

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere og arbeide på et annet språk, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist.

 

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på praksisutveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utenlandsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

 

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

 

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Praksis

Bachelor i barnevern har en praksisperiode i høstsemesteret i tredje studieår og den går over ca. seksten uker. Praksis er obligatorisk og det er høgskolen som skaffer praksisplasser. Les mer om praksis her.

Som praksisstudent må du påregne pendling eller flytting, samt ekstrautgifter til reise og opphold på praksisplassen.

Videre studiemuligheter

Barnevernpedagoger kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Disse studiene tilbys ved Høgskolen i innlandet, studiested Lillehammer. I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette lurer folk på om barnevern

Dette lurer folk på om barnevern

Vår studentambassadør Amanda startet på barnevernsstudier høsten 2019. Hun har fått mange henvendelser om studiet, og gir deg her svarene på de mest vanlige spørsmålene. 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap