Language: NOR | ENG

Bachelor i barnevern

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil lære mer om oppdragelse, omsorg, behandling og læring
 • Du er interessert i barn og unges totale livssituasjon
 • Du ønsker å jobbe med personer med ulike behov

Om utdanningen

Barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. For å jobbe i helse- og sosialsektoren må du ha interesse for å arbeide med mennesker med ulike behov, samt kompetanse slik at du kan bistå de som trenger hjelp og støtte.

Etter fullført bachelorgrad kan du for eksempel jobbe innenfor kommunale barnevernstjenester, barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer.

Studieplanen dekker føringer til profesjonskravene nedfelt i ”Rammeplan og forskrift for 3-årig barnevernpedagogutdanning”, fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005.

Rammeplanen er nasjonal og setter rammer og standarder for den enkelte utdanning. Rammeplanen har en generell og en studiespesifikk del. Den generelle delen gir pålegg om en felles innholdsdel for flere utdanninger innen helse- og sosialfag. 

Skikkethetsbrosjyren 2019

Dette lurer folk på om barnevern

Dette lurer folk på om barnevern

Vår studentambassadør Amanda startet på barnevernsstudier høsten 2019. Hun har fått mange henvendelser om studiet, og gir deg her svarene på de mest vanlige spørsmålene. 

Praktisk informasjon

Læringsutbytte

Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning (2019) beskriver hva alle som har fullført en barnevernspedagogutdanning, uavhengig av studiested, skal ha lært - innenfor hvert av følgende fire kompetanseområder:

 • Barnevernsfaglig kompetanse
 • Oppvekst og familieliv
 • Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste
 • Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

Retningslinjens læringsutbyttebeskrivelse er utformet slik at den dekker kvalifikasjonskravene til bachelornivå i kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, 1. syklus, og hvert kompetanseområde beskriver læringsutbyttet i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i tråd med kvalifikasjonsrammeverket.

Kompetanseområdene er gjennomgående i hele studieplanen og integrert i hvert emne. Den faglige progresjonen ivaretas gjennom kompetansebygging fra grunnleggende mot større grad av bredde og dybde i kompetanse innenfor kompetanseområdene, og fra generell mot spesialisert kompetanse.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Ved oppstart må studenter legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet, gir utdanningen deg mulighet til å søke om å gjennomføre 3. års praksis i utlandet i høstsemesteret, innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet. Studenter på BA i Barnevern har også mulighet til å delta i et prosjekt ved Manavodaya senteret i India (av ca. 1 måneds varighet) som gir innsikt i ‘people based development’. Et eventuelt opphold i India gjennomføres i 3. studieår i forbindelse med skriving av bacheloroppgaven.

Praksismuligheter vil variere fra år til år. Per i dag har høgskolen i innlandet etablert praksisavtaler for BBVP i Danmark og Palestina.

For mer informasjon om praksismuligeter i utlandet, ta kontakt med studieleder Marianne Kval, marianne.kval@inn.no 

 

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.

 

Økt utbytte av utdanningen

Et praksisopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

 

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere og arbeide på et annet språk, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist.

 

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på praksisutveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utenlandsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

 

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

 

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Praksis

Bachelor i barnevern har en praksisperiode i høstsemesteret i tredje studieår og den går over ca. seksten uker. Les mer om praksis her.

Veien videre

Barnevernpedagoger kan bygge på utdanningen med for eksempel:

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

Master i karriereveiledning

Disse studiene tilbys ved Høgskolen i innlandet, studiested Lillehammer. I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Barnevernpedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn og unges totale livssituasjon. Barnevernpedagoger arbeider for eksempel innenfor kommunale barneverntjenester, barneverninstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barnehager, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer m.m.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap