Language: NOR | ENG

Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Vil du gi elever et positivt møte med kroppsøving og idrett? Studiet passer for deg som ønsker erfaring i ulike aktiviteter, og på sikt en aktiv arbeidshverdag.

Om utdanningen

Læreryrket er viktig og har stor betydning for enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Elever i norsk skole trenger dyktige lærere som vil inspirere og gi dem et positivt møte med kroppsøving og idrett. 

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir deg kompetanse til å arbeide med elevers utvikling og læring på en profesjonell måte. Studiet har tett kobling mellom teori og praksis, og byr på stor variasjon, kroppsutfoldelse og mulighet til å bryte egne barrierer. Du får erfaring i ulike aktiviteter og idretter, og får utvikle egne ferdigheter og din undervisningskompetanse innenfor disse.

Studiested Elverum har en sterk folkehelseprofil, nye og moderne fasiliteter, et godt studentmiljø og lang og god erfaring innen lærer- og kroppsøving/idrettsutdanning.

Praktisk informasjon

Undervisningen vil i hovedsak foregå på studiested Elverum, men praksis og deler av den praktiske undervisningen vil foregå utenfor studiestedet.

Studenter må påregne utgifter i forbindelse med ekskursjoner, praksis og undervisning. Det forventes at studenter kan stille med egnet utstyr i forhold til de krav undervisningen stiller.

Jobbmuligheter

Du kan med fullført grad jobbe som faglærer i kroppsøving og idrettsfag på alle nivåer i grunnskolen og i videregående skole. Med en bred innføring i fysisk aktivitet og idrett kan du som faglærer fremme glede, spenning og utfordring gjennom aktivitet, bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling hos elevene, samt øke forståelsen for betydningen av en aktiv livsstil.

Utdanningen gir deg også gode jobbmuligheter i andre sektorer der opplæring, formidling og forståelse av fysisk aktivitet står sentralt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og

 • minst 35 skolepoeng
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Søkerne blir rangert iht   Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kandidaten skal etter fullført faglærerutdanning ha følgende helhetlige læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i skolen og videre kompetanseutvikling.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har grunnleggende pedagogiske kunnskaper, faglig dybde i eget fagområde og inngående fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag
 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen
 • har bred kunnskap om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og vurdering
 • har kunnskap om individuell og skolebasert vurdering med vekt på utfordringene for vurderingsarbeidet i de praktiske og estetiske fagene
 • har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø og barne- og ungdomskultur, livsløpsutvikling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen og de praktiske og estetiske fagene, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, alene og i samarbeid med andre
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter
 • kan bruke ulike uttrykk, former og teknikker i utøvende og skapende aktiviteter, reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning samt vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske dimensjonene i alle fag og i skolen som helhet
 • kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn
 • kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av skolen
 • kan beherske norsk muntlig og skriftlig og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og sammen med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Utenlandsopphold

Høgskolen i Innlandet har flere samarbeidspartnere i utlandet med tilbud innen idrett og kroppsøving.

Hva med å ta et semester ved et studiested i Norden, Europa eller USA?

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i femte semester, forutsatt at man finner emner som oppfyller kravene rammeplanen setter. Alle utenlandsopphold må på forhånd godkjennes av Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Studiet har 70 dagers skolepraksis fordelt på ti dager første studieår og 30 dager på hvert av de to andre årene. Praksis gjennomføres i partnerskoler som Høgskolen i Innlandet har avtale med, og er i all hovedsak lokalisert i Hedmark.

Se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon om innholdet i praksis.

Lenke til informasjonsside om praksis.

Videre studiemuligheter

Studiet gir grunnlag for å søke masterstudier og videreutdanninger innen fagfeltet i inn- og utland. På Høgskolen i Innlandet kan man fortsette på master i Folkehelsevitenskap, master i kroppsøving og idrett  og master i tilpasset opplæring.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Tidligere student Ingvild Johansen på skitur.

- Et lærerikt og samfunnsnyttig studium

Ingvild M. Johansen valgte Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Nå jobber hun ved Elverum ungdomsskole. 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap