Arbeidsinkludering i sosialfaglig arbeid med ungdom

 • Varighet: Et semester
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
 • Utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om arbeidsinkludering
 • Innføring i bakgrunnen for og innholdet i NAV-reformen
 • Andre velferdsreformer og tiltak

Om utdanningen

Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialt arbeid med intensjonen om å fremme ungdom og unge voksnes arbeidsinkludering. Emnet vil ta for seg bl.a. hva en helhetlig tilnærming til oppfølging av ungdom med sammensatte behov og et marginalisert forhold til arbeidslivet innebærer.  Forståelsen av inkluderings-, marginaliserings- og ekskluderingsprosesser vi vil bli vektlagt. For å fremme deltakelse, mestring og likeverd må inkluderingsarbeidet foregå i dialog med ungdom, representanter for arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner og andre sentrale samarbeidspartnere. Emnet vil legge vekt på perspektiver både knyttet til samfunnsutviklingen, arbeidsmarkedspolitikken og til ulike virkemidler på nasjonalt og lokalt nivå. Emnet vil ta opp hvordan tiltaksapparatet og samspillet med samarbeidspartnere organiseres og fungerer, og hvordan innovative prosesser og nye former for samhandling og tiltak kan skapes og utvikles. 

Emnet vil ha et særlig fokus på de faglige tilnærmingsmåtene som vektlegger ordinært arbeid som mål og middel i arbeidsinkludering («place-train»). I tillegg er det andre tilnærmingsmåter som er viktige innen det sosialfaglige arbeidet, som gruppebasert endringsarbeid, lokalsamfunnsarbeid og strategisk planleggings- og utviklingsarbeid. Muligheter og betingelser for ulike tilnærmingsmåter innen arbeidsinkluderingsfeltet vil bli tematisert og drøftet.

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her

Samlingsdatoer * med forbehold om endringer.

 • 1. samling: 14. og 15. januar
  - 14. januar kl: 10.15 - 16.00
  - 15. januar kl: 09.15 - 16.00

 

 • 2. samling: 4. og 5. mars
  - 4. mars kl: 10.15 - 16.00
  - 5 mars kl: 09.15 - 16.00

 

 • 3. samling: 8. og 9. april
  - 8. april kl: 10.15 - 16.00
  - 9. april kl: 09.15 - 16.00

 

 • Eksamen: hjemmeeksamen med innlevering 23. mai

 

 

I arbeidet for oppfølging av brukere med sammensatte behov er samspillet med aktører i arbeidslivet, helsevesenet og utdanningssystemet av avgjørende betydning. Emnet vil ta opp hvordan tiltaksapparatet og samspillet med samarbeidspartnere organiseres og fungerer, og hvordan innovative prosesser og nye former for samhandling og tiltak kan skapes og utvikles. 

Emnet vil ta opp hva som er kunnskapsgrunnlaget for tiltak og virkemidler når det gjelder arbeidsinkludering, og forholdet mellom forskningsbasert kunnskap, den praktiske erfaringsbaserte kunnskapen og brukererfaringer. Videre er det sentralt med en kritisk vurdering av organisering og mål- og resultatstyringssystemet i arbeids- og velferdsforvaltningen. Herunder også en vurdering av rammebetingelsene for skjønnsutøvelsen og mulighetene for individuelle tilpasninger ved helhetlig oppfølging av den enkelte. I hvilken utstrekning har de ansatte muligheter til å foreta sjølstendige valg, og hva er det normative og etiske grunnlaget for skjønnsutøvelsen? I den forbindelse vil det særlig legges vekt på arbeidet i NAV sett i relasjon til hovedmålene for NAV-reformen.

I tillegg til det individrettede arbeidet er det andre tilnærmingsmåter som er viktige innen det sosialfaglige arbeidet, som mer gruppebasert endringsarbeid, lokalsamfunnsarbeid og strategisk planleggings- og utviklingsarbeid. Muligheter og betingelser for ulike tilnærmingsmåter innen rammene for arbeids- og velferdsforvaltningen vil bli tematisert og drøftet i emnet.

Emner

Detaljert studiebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper:

Kandidaten

 • kan bakgrunnen for og hovedinnholdet i NAV-reformen og andre relevante reformer og tiltak
 • kan sentrale elementer i arbeidsmarkedspolitikken og tiltak og virkemidler på lokalt nivå
 • kan hovedelementene i sosialfaglig arbeid og arbeidsinkludering

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere utøvelsen av sosialfaglig arbeid med sikte på arbeidsinkludering overfor grupper med sammensatte behov
 • kan reflektere over innholdet i og betydningen av arbeidslinja i forhold til utøvelsen av det sosialfaglig arbeidet
 • kan vurdere kritisk organisering, handlingsrommet for yrkesutøvelsen og mål- og resultatstyring innen arbeids- og velferdsforvaltningen i relasjon til hovedmålene for forvaltningen og betingelsene for utøvelse av sosialfaglig arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til sjølstendige og kritiske analyser
 • kan bidra til organisasjonsmessig endring og innovasjon
 • har et reflektert forhold til sentrale elementer i utøvelsen av skjønn i behandlingen av personer som trenger oppfølging og veiledning for kvalifisering og mestring med sikte på arbeidsinkludering

Opptakskrav

Opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap