Language: NOR | ENG

Arbeidsinkludering i sosialfaglig arbeid med ungdom

 • Varighet: Et semester
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Emnet er avlyst
 • Utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om arbeidsinkludering
 • Innføring i bakgrunnen for og innholdet i NAV-reformen
 • Andre velferdsreformer og tiltak

Om utdanningen

Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialt arbeid med intensjonen om å fremme ungdom og unge voksnes arbeidsinkludering. Emnet vil ta for seg bl.a. hva en helhetlig tilnærming til oppfølging av ungdom med sammensatte behov og et marginalisert forhold til arbeidslivet innebærer.  Forståelsen av inkluderings-, marginaliserings- og ekskluderingsprosesser vi vil bli vektlagt. For å fremme deltakelse, mestring og likeverd må inkluderingsarbeidet foregå i dialog med ungdom, representanter for arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner og andre sentrale samarbeidspartnere. Emnet vil legge vekt på perspektiver både knyttet til samfunnsutviklingen, arbeidsmarkedspolitikken og til ulike virkemidler på nasjonalt og lokalt nivå. Emnet vil ta opp hvordan tiltaksapparatet og samspillet med samarbeidspartnere organiseres og fungerer, og hvordan innovative prosesser og nye former for samhandling og tiltak kan skapes og utvikles. 

Emnet vil ha et særlig fokus på de faglige tilnærmingsmåtene som vektlegger ordinært arbeid som mål og middel i arbeidsinkludering («place-train»). I tillegg er det andre tilnærmingsmåter som er viktige innen det sosialfaglige arbeidet, som gruppebasert endringsarbeid, lokalsamfunnsarbeid og strategisk planleggings- og utviklingsarbeid. Muligheter og betingelser for ulike tilnærmingsmåter innen arbeidsinkluderingsfeltet vil bli tematisert og drøftet.

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her

Samlingsdatoer * med forbehold om endringer.

 • 1. samling: 5. og 6.februar 2020
 • 2.samling 11-13.mars 2020
 • 3.samling 21 og 22.april 2020 

 

I arbeidet for oppfølging av brukere med sammensatte behov er samspillet med aktører i arbeidslivet, helsevesenet og utdanningssystemet av avgjørende betydning. Emnet vil ta opp hvordan tiltaksapparatet og samspillet med samarbeidspartnere organiseres og fungerer, og hvordan innovative prosesser og nye former for samhandling og tiltak kan skapes og utvikles. 

Emnet vil ta opp hva som er kunnskapsgrunnlaget for tiltak og virkemidler når det gjelder arbeidsinkludering, og forholdet mellom forskningsbasert kunnskap, den praktiske erfaringsbaserte kunnskapen og brukererfaringer. Videre er det sentralt med en kritisk vurdering av organisering og mål- og resultatstyringssystemet i arbeids- og velferdsforvaltningen. Herunder også en vurdering av rammebetingelsene for skjønnsutøvelsen og mulighetene for individuelle tilpasninger ved helhetlig oppfølging av den enkelte. I hvilken utstrekning har de ansatte muligheter til å foreta sjølstendige valg, og hva er det normative og etiske grunnlaget for skjønnsutøvelsen? I den forbindelse vil det særlig legges vekt på arbeidet i NAV sett i relasjon til hovedmålene for NAV-reformen.

I tillegg til det individrettede arbeidet er det andre tilnærmingsmåter som er viktige innen det sosialfaglige arbeidet, som mer gruppebasert endringsarbeid, lokalsamfunnsarbeid og strategisk planleggings- og utviklingsarbeid. Muligheter og betingelser for ulike tilnærmingsmåter innen rammene for arbeids- og velferdsforvaltningen vil bli tematisert og drøftet i emnet.

Emner

Detaljert studiebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten 

 • har  inngående kunnskap om utdanning og arbeidsliv, arbeidsmarkedspolitikk og aktuelle tiltak for ungdom og unge voksne på nasjonalt og lokalt nivå.
 • har avansert kunnskap om hva som hemmer og fremmer ungdoms muligheter for inkludering og tilknytning til arbeidsliv og utdanning
 • kan analysere brukernes behov og har inngående forståelse for hvordan ulike faglige tilnærminger og arbeidsformer kan benyttes i arbeidsinkludering av ungdom og unge voksne med ulike behov

Ferdighet

Studenten

 • kan analysere hvordan politikk og strukturelle rammebetingelser påvirker sosialt arbeid innenfor arbeidsinkluderingsfeltet
 • kan analysere og reflektere over valg av ulike sosialfaglig tilnærmingsmåte med sikte på å fremme mestring, selvstendighet og arbeidsinkludering
 • kan kritisk analysere og utnytte muligheter som ligger i tverrprofesjonell samhandling og samarbeid med arbeidslivet

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i arbeidsinkludering til sjølstendige og kritiske analyser og praktisk gjennomføre arbeidsinkludering
 • kan bidra til organisasjonsmessig endring og innovasjon med sikte på arbeidsinkludering av ungdom og unge voksne

Opptakskrav

Opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap