Language: NOR | ENG

Årsstudium i idrett - Elverum

  • Varighet: 1 år
  • Heltid
  • Studiepoeng 60 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
  • Du liker å drive med idrett og ønsker relevant praksis i studieløpet
  • Du vil jobbe med tilrettelegging av idrett og aktiviteter for ulike grupper
  • Du ønsker å ta et årsstudium som åpner dørene for mange beslektede studier

Om utdanningen

Idrett er en viktig del av både lokal, nasjonal og internasjonal kultur og samfunnsliv. Årsstudium i idrett gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap om det å være i fysisk aktivitet, og passer for deg som liker å være fysisk aktiv og som kan tenke deg en utdanning innenfor fagområdet.

Det er stor variasjon i fagsammensetning, og tett kobling mellom teori og praksis. Basistrening, svømming og orientering er idretter som blir vektlagt. I tillegg vil studentene få kjennskap til andre idrettsaktiviteter. Innen de teoretiske emnene vektlegges treningslære, fysiologi, ernæring, bevegelseslæring, pedagogikk og folkehelse.

Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan ulike bevegelsesløsninger og trening påvirker mennesker, og hvordan du kan tilrettelegge for fysisk aktivitet. Du lærer også om samfunnsmessige forhold knyttet til idrett og annen fysisk aktivitet. Du vil under studiet ha minimum 45 timers praksis i en SFO-avdeling på en av i barneskolene i Elverum kommune.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Ingrid Reiten tok Årsstudium i idrett ved studiested Elverum.

Gikk videre fra årsstudium til bachelor

For Ingrid var det naturlig å ta fatt på Årsstudium i idrett. Det ga mersmak, så hun fortsatte på Bachelor i folkehelsearbeid.

Praktisk informasjon

Enkelte deler av studiet krever at studentene selv har utstyr for å kunne delta, for eksempel ski eller skøyter.

Det må påregnes noe utgifter til transport til praksissted eller steder hvor aktiviteter i undervisningen skal foregå.

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Kandidaten

- har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innenfor idrettsfeltet

- har kunnskap om hvilken plass idrett og fysisk aktivitet har i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten

- kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til lek, fysisk aktivitet og idrett

- kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

- kan finne fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

- kan beherske et utvalg faglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer relevante for idrettsopplæring

 

 

Generell kompetanse

Kandidaten

- har innsikt i relevante moralske og etiske problemstillinger knyttet til idrettsfeltet

- kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver knyttet til lek, fysisk aktivitet og idrett, alene og som deltager i en gruppe, i samsvar med barneidrettsbestemmelsene.

- kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for læring og prestasjonsutvikling

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Praksis

45 timers praksis ved en SFO-avdeling i barneskolen inngår i studieløpet. 

Veien videre

Årsstudium i idrett gir en grunnleggende trenerkompetanse i flere idretter, og du kan jobbe med idrett og aktiviteter i offentlig, privat og frivillig sektor.

Studentene skal kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre varierte aktiviteter knyttet til lek, fysisk aktivitet og idrett, alene og som deltaker i en gruppe. I studiet blir forståelse av mennesket i bevegelse, fra ulike utgangspunkt og perspektiver, vektlagt. 

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året i Bachelor i idrettsvitenskapBachelor i folkehelsearbeid, Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen. For innpass andre året i  Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan årsstudium idrett gi grunnlag for opptak gjennom  lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet. Dette kan du lese mer om her. Hvis du har veiledet og vurdert praksis fra årsstudiet, kan du bruke det som ett år i en fri bachelorgrad, eller i kombinasjon med andre studier. 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap