Language: NOR | ENG

Master i film- og fjernsynsvitenskap

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige studieplasser
 • Du ønsker økt teoretisk innsikt i film- og fjernsynets egenskaper
 • Du ønsker høy analytisk kompetanse innenfor området levende bilder
 • Du ønsker å forstå medienes sosiale, politiske og kulturelle betydning i samtid og fortid

Om utdanningen

Et masterstudium i film- og fjernsynsvitenskap gir bred teoretisk forståelse og høy analytisk kompetanse innenfor området levende bilder. Arbeidet med masteroppgaven er en mulighet til å gå i dybden av et område du er særlig opptatt av, og bidra til kunnskapsutvikling på høyt nivå.

Målet med studiet er å gi deg økt innsikt i film og fjernsynsteksters innholdsmessige egenskaper, samt medienes sosiale, politiske og kulturelle betydning i samtid og fortid. Gjennom masterstudiet skal du videreutvikle dine analytiske evner og få kunnskap om relevante teoretiske og metodiske innfallsvinkler på fagfeltet. Studiet legger også vekt på å utvikle en reflektert holdning til teori og metode.

Beliggenheten på Lillehammer gir en unik nærhet til den kunstneriske og praktiske utdanningen innen film og fjernsyn.

Første studieår består av fem obligatoriske emner. Det åpnes for at emnene kan erstattes med tilsvarende emner tatt ved andre læresteder, gjerne i utlandet. Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land. Til sammen skal disse emnene gjøre studentene i stand til å gjennomføre et større selvstendig studium, slik masteroppgaven er. Masterstudentene disponerer egen lesesal med for tiden 12 leseplasser. 

Andre studieår er viet masteroppgaven (60 sp). Masteroppgaven, som er et selvstendig skriftlig arbeid, står sentralt i studiet. Det blir gitt veiledning av faglærer.  Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i første semester i forbindelse med emnet i vitenskapsteori og metode, der studentene bla. skal utvikle prosjektbeskrivelse.

Fagmiljøet ved film- og fjernsyns-vitenskap er aktive innen forskning og er blant de beste på sitt felt i Norge. 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 6400. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Film- og fjernsynsvitenskap

FFV

 

Portrettbilde av Shaki Salah som studerte Master i film- og fjernsynsvitenskap ved HINN Lillehammer.

- Jeg trengte å utforske noe nytt

Shaki Salah fullførte våren 2018 Master i film- og fjernsynsvitenskap. – Dette studiet var akkurat det jeg var på utkikk etter.

Praktisk informasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har avansert kunnskap om medievitenskapelige fagtradisjoner, med særlig vekt på film- og fjernsynsvitenskapelige perspektiver.
 • Studenten har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor film- og fjernsynsvitenskapen, knyttet til selvvalgt tema for master oppgaven.
 • Studenten kan anvende fagkunnskap på nye områder på fagfeltet.
 • Studenten har utstrakt kjennskap til humanioras egenart og de humanistiske forskningstradisjonene.

 

Ferdigheter

 • Studenten kan planlegge, disponere og gjennomføre en argumenterende tekst av langt format (Masteroppgave).
 • Studenten kan reflektere kritisk over vitenskapsteoretiske problem som særlig angår humaniora, og formulere faglige resonnementer ut fra disse.
 • Studenten kan analysere og vurdere eksisterende teorier og metoder i medieforskningen, og bruke dette i selvstendig problemløsning.

Generell kompetanse

 • Studenten kan analysere metodiske og forskningsetiske problemstillinger i medieforskningen, og forholde seg til disse på et avansert nivå
 • Studenten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på stadig nye områder med henblikk på gjennomføringen av et avansert forskningsprosjekt (masteroppgave).
 • Studenten kan formidle sitt eget arbeid både muntlig og skriftlig.

Opptakskrav

Opptakskrav er en bachelorgrad eller annen tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minimum 80 studiepoeng innen film og fjernsyn. 

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det vil være mulighet for utenlandsopphold eller opphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge. Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator på ditt studiested for informasjon om hvilke universiteter som har avtaler som inkluderer ditt studieområde.

Veien videre

Videre studier

Masterstudiet gir mulighet for opptak til Ph.d.-program i audiovisuelle medier – Fellesgrad mellom NTNU og Høgskolen i Innlandet.

Jobbmuligheter

Masterstudiet kvalifiserer for jobber innenfor medie-, kultur- og informasjonssektoren og undervisningssektoren. Etter fullført masterstudium vil du ha muligheter for å søke undervisningsstillinger innenfor film- og mediefag. Utdanningen er også relevant for utøvende og administrative stillinger innen medie- og kulturområdet. I tillegg kan studiet gi grunnlag for forsknings- og undervisningsstillinger innen høyere utdanning.

Masterstudenter benyttes ofte i forbindelse med seminarundervisning på bachelornivå.