Bachelor i TV-teknikk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe med produksjon av TV
 • Prosjekter og utplassering i TV-bransjen gir deg praktisk kompetanse
 • Velg fordypning – foto, lyd, klipp, postproduksjon

Om utdanningen

Studenter ved Bachelorprogrammet i TV-teknikk (TV- og dokumentarproduksjon) kombinerer kreativt talent, tekniske ferdigheter og en nysgjerrighet på verden rundt seg til å skape audiovisuelle produksjoner i team med andre.

Studiet gir både flerfunksjonell kompetanse og fordypningsmuligheter. Alle studentene lærer seg basisferdigheter innenfor både foto, lyd, klipp og postproduksjon for å kunne ivareta flerfunksjonelle medieproduksjonsoppgaver. Samtidig legger utdanningen vekt på å utvikle studentenes kreative og tekniske spisskompetanse innenfor ett av disse feltene. Fordypning gis i form av egne emner og dessuten i forbindelse med studiets mange produksjonsforløp.

Dokumentarfilmen har en spesiell plass i utdanningen, men studentene skal også skape programmer i andre sjangre, blant annet reportasjer og VB-innslag til nyheter og debatt, dokumentarserier eller andre énkamerakonsepter. Studentene vil ha dedikerte ansvarsområder i disse produksjonene, og vil som regel jobbe sammen med et kreativt team ledet av en regissør. 

En rekke av utdanningens produksjoner selges og vises hos de største mediehusene i Norge, blant annet NRK, TV2, VG og Aftenposten. Andre produksjoner vises ved filmfestivaler. Utdanningen kvalifiserer til arbeid i teknisk-kreative fagfunksjoner innenfor dokumentarfilm, nyhetsproduksjon, dokumentarserier, reality og annen faktabasert programproduksjon for TV og andre visningsplattformer.

Utdanningen er organisert som en vekselvirkning mellom studieprogramspesifikk undervisning og ferdighetstrening gjennom en rekke mindre øvelser og større produksjoner. Utdanningen åpner for at enkelte produksjoner kan bli til i samarbeid med eksterne aktører, for eksempel TV-kanaler, andre organisasjoner eller internasjonale utdanningsinstitusjoner. Dette vil i så fall fremgå av emnebeskrivelse og/eller undervisningsplan.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Lyst til å jobbe i TV-bransjen?

Ta TV-utdanning!

Studenten: TV-teknikk

Studenten: TV-teknikk

Frida K. Egeland går fordypningen flerkamera-teknikk og spesialiserer seg innen foto- og kranoperatør. TV-Teknikk linjen har nemlig tre fordypninger og en rekke spesialiseringer, både innenfor enkamera, flerkamera og postproduksjon.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet

Emner

Emneoversikt TV- og dokumentarproduksjon - Enkamera (Alle emner er obligatoriske)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Emneoversikt TV- og dokumentarproduksjon - Flerkamera (Alle emner er obligatoriske)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Kandidaten 

 • Har bred kunnskap om roller, oppgaver og arbeidsflyt i énkameraproduksjoner innenfor fagområdene foto, lyd, klipp og postproduksjon
 • Har inngående kunnskap om arbeidsoppgaver, ansvar, arbeidsmetodikk og rutiner i valgt fordypning, henholdsvis foto, lyd, klipp eller postproduksjon
 • Har kjennskap til sentrale opptaks- og redigeringsverktøy i profesjonell énkameraproduksjon
 • Har spesialisert og oppdatert teknisk kunnskap om utstyr og/eller programvare i valgt fordypning, henholdsvis foto, lyd, klipp eller postproduksjon
 • Har inngående kunnskap om nøkkelbegreper, teknisk teori og faglige sammenhenger i valgt fordypning, henholdsvis foto, lyd, klipp eller         postproduksjon
 • Har kunnskap om hvordan ulike produksjonsteknologier anvendes som fortellerverktøy i profesjonell énkameraproduksjon
 • Har inngående kunnskap om estetiske og tekniske konvensjoner i valgt fordypning, henholdsvis foto, lyd, klipp eller postproduksjon
 • Har god kunnskap om praktiske og etiske problemstillinger i det produksjonstekniske fagfeltet
 • Har kunnskap om audiovisuell historiefortelling og dramaturgi på tvers av ulike programformer og sjangre i faktabasert TV- og filmproduksjon
 • Har kunnskap om ulike produksjonsformater og tekniske integrasjonsmuligheter dem i mellom
 • Har kunnskap om rapport- og refleksjonsskriving

 

Ferdigheter  

Kandidaten 

 • Kan anvende avansert, profesjonelt utstyr og foreta estetiske og praktiske valg i ulike produksjonssituasjoner på en slik måte at arbeidet tjener en planlagt visjon
 • Kan gjennomføre et reflektert, selvstendig og profesjonelt arbeid innenfor sitt fagområde, og levere i henhold til bransjens tekniske standarder og skiftende kvalitetskrav
 • Kan kombinere faglig teori, metode og praksis med personlige erfaringer og  visjoner i teknisk og kreativt arbeid med film- og programproduksjon
 • Forstår sin rolle i et produksjonsteam, og bidrar aktivt med sin kompetanse og  ferdigheter i forarbeid, under opptak og i etterarbeid samt under ferdigstilling
 • Kan identifisere faglige utfordringer av praktisk, estetisk og etisk art, og ha et bevisst forhold til disse i arbeidet med ulike produksjoner
 • Kan holde seg oppdatert omkring utviklingstendenser innenfor norsk og  internasjonal dokumentarfilmproduksjon og faktabasert TV, og anvende eller         utfordre disse i eget arbeid
 • Har allsidig kompetanse og behersker enkle produksjonsoppgaver innenfor både foto, lyd, klipp og postproduksjon
 • Kan skrive rapporter og gjennomføre et akademisk arbeid med utgangspunkt i problemstillinger fra eget fagområde

 

Generell kompetanse  

Kandidaten 

 • Kan arbeide i ulike konstellasjoner av kreative team, bidra konstruktivt til faglige diskusjoner men samtidig forholde seg lojalt til beslutninger i teamet
 • Kan etablere seg som en dyktig, aktiv og reflektert fagperson
 • Kan gi faglig begrunnede refleksjoner omkring eget og medstudenters virke
 • Kan utveksle faglige synspunkt og delta i diskusjoner med profesjonelle aktører i fagfeltet
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser i eget fagområde

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse, og opptaksprøve.

Opptaksprøve:

Innen 20. april må du gå inn på samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-teknikk (209 264):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp (enkameraproduksjon) eller flerkamerateknikk.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Du laster opp dokumentasjon i søknaden

Tilleggsinformasjon: Foto/ Lyd/ Klipp og flerkamerateknikk. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student på TV-fagene har du mulighet til å ta deler av utdanningen ved en annen utdanningsinstitusjon etter avtale med undervisningsleder.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika. Linjeleder og internasjonal koordinator ved ditt studiested kan gi deg informasjon om hvilke avtaler som er aktuelle for ditt studie.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

Alle teknikkstudentene har praksisopphold i bransjen, i enten det andre eller det tredje studieåret. Da har du sjansen til å komme nærmere din drømmejobb ved å utfordre, utvikle og motivere deg som fagperson i for eksempel dokumentarfilm, nyheter, sport eller TV-underholdning. Tidligere studenter har tatt praksisopphold ved NRK, TV2, Monster, Mastiff, Fabelaktiv og flere andre steder.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Veien videre

Videre studier

Bachelor i TV-teknikk kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kvalifiserer du deg til å bli for eksempel:

 • fotograf
 • lydtekniker
 • klipper
 • VJ
 • flerkameratekniker
 • etterarbeidstekniker

Mer informasjon

Pris

Avgift for kostnader til lisenser og kopier. Studentene må regne med å dekke utgifter selv i forbindelse med egne produksjoner. i tillegg til semesteravgift