Language: NOR | ENG

Bachelor i TV-teknikk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil jobbe med TV- eller dokumentarproduksjon
 • Du får stor kreativ frihet og lærer av de beste i bransjen
 • Tilgang på profesjonelt utstyr for alle produksjonstyper

Om utdanningen

Vil du være med og forme morgendagens TV? Er du kreativ, opptatt av å skape historier, og har øye for tekniske detaljer? Da passer studiet i TV-teknikk for deg.

Bachelorprogrammet i TV-teknikk er en treårig utdanning i tekniske-kreative fagfunksjoner i profesjonell TV- og dokumentarproduksjon. Studentene kombinerer kreativt talent, tekniske ferdigheter og en nysgjerrighet på verden rundt seg til å skape audiovisuelle produksjoner for TV, sosiale medier og andre visningsplattformer.

Etter endt utdanning kan du blant annet bli: 

 • TV- og filmfotograf
 • Lyddesigner
 • Klipper
 • Bildemikser
 • TOM (Technical Operating Manager)
 • Etterarbeidstekniker
 • Grip
 • Kranoperatør

Studieprogrammet gir opptak til to fordypninger, enten TV- og dokumentarproduksjon eller flerkamera TV-produksjon. Studiet gir både flerfunksjonell kompetanse og spesialiseringsmuligheter innenfor bestemte fagfunksjoner. Studenter med fordypning i TV- og dokumentarproduksjon tilbys spesialisering innenfor enten foto, klipp, lyd eller postproduksjon.

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Finn ut mer om TV-skolen

Har du spørsmål til studiet?

Bli med TV-skolen på nettmøte

 

Finn ut mer om TV-skolen

Hvordan søker jeg TV-skolen?

Hvordan søker jeg TV-skolen?

Å søke seg til TV-skolen er en litt annen prosess enn å søke seg til andre studier som Høgskolen Innlandet tilbyr. På TV-skolen er vi opptatt av at de riktige menneskene kommer inn, så her får du en liten gjennomgang av hvordan du gjør det, og hva som er viktig i søknadsprosessen.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet

Emner

Emneoversikt fordypning TV- og dokumentarproduksjon

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Emneoversikt fordypning Flerkamera TV-produksjon

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Kandidaten

 • Har kunnskap om fagfunksjoner, oppgaver, arbeidsflyt, rutiner og ansvar innenfor profesjonell dokumentar- eller TV-produksjon
 • Har spesialisert og oppdatert teknisk kunnskap om produksjonsutstyr og/eller programvare innenfor sitt fordypningsområde
 • Har kunnskap om ulike produksjonsformater og integrasjonsmuligheter dem i mellom
 • Har kunnskap om nøkkelbegreper, teknisk teori og faglige sammenhenger innenfor sitt fordypningsfelt
 • Har kunnskap om estetiske og tekniske konvensjoner innenfor profesjonell dokumentar eller TV-produksjon, og om hvordan produksjonstekniske løsninger kan forsterke historiefortelling eller bidra til å løse dramaturgiske utfordringer
 • Har kunnskap om audiovisuell historiefortelling på tvers av ulike programformer, sjangre og distribusjonsplattformer

 

Ferdigheter  

Kandidaten

 • Kan anvende avansert, profesjonelt utstyr og foreta estetiske og praktiske valg i ulike produksjonssituasjoner på en slik måte at arbeidet tjener en planlagt visjon eller et konsept
 • Kan gjennomføre et reflektert, selvstendig og profesjonelt arbeid innenfor sitt fordypningsområde, og levere i henhold til bransjens tekniske standarder og skiftende kvalitetskrav
 • Kan kombinere faglig teori, metode og praksis med egne erfaringer i teknisk og kreativt arbeid med dokumentar- eller TV-produksjon
 • Forstår sin rolle i et produksjonsteam, og bidrar aktivt med sin kompetanse og sine ferdigheter i forarbeid, under opptak og i etterarbeid
 • Har allsidig teknisk kompetanse innenfor sitt fordypningsområde
 • Kan identifisere faglige utfordringer av teknisk, praktisk, estetisk og etisk art, og ha et bevisst forhold til disse i arbeidet med ulike produksjoner
 • Kan holde seg oppdatert omkring utviklingstendenser innenfor norsk og internasjonal dokumentar- eller TV-produksjon, og anvende eller utfordre disse i eget arbeid
 • Kan skrive rapporter og gjennomføre skriftlige arbeider med utgangspunkt i problemstillinger fra eget fagområde

 

Generell kompetanse  

Kandidaten

 • Kan arbeide i ulike konstellasjoner av kreative team, bidra konstruktivt til faglige diskusjoner men samtidig forholde seg lojalt til beslutninger i teamet
 • Kan gi faglig begrunnede refleksjoner omring eget og medstudenters virke
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser i eget fagområde
 • Kan utveksle faglige synspunkt og delta i diskusjoner med profesjonelle aktører i fagfeltet

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og opptaksprøve.

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-teknikk (209 264):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp (enkameraproduksjon) eller flerkamerateknikk.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Du laster opp dokumentasjon i søknaden

Tilleggsinformasjon: Foto/ Lyd/ Klipp og flerkamerateknikk. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student på TV-fagene har du mulighet til å ta deler av utdanningen ved en annen utdanningsinstitusjon etter avtale med undervisningsleder.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika. Linjeleder og internasjonal koordinator ved ditt studiested kan gi deg informasjon om hvilke avtaler som er aktuelle for ditt studie.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

Alle teknikkstudentene har praksisopphold i bransjen, i enten det andre eller det tredje studieåret. Da har du sjansen til å komme nærmere din drømmejobb ved å utfordre, utvikle og motivere deg som fagperson i for eksempel dokumentarfilm, nyheter, sport eller TV-underholdning. Tidligere studenter har tatt praksisopphold ved NRK, TV2, Monster, Mastiff, Fabelaktiv og flere andre steder.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Veien videre

Videre studier

Bachelor i TV-teknikk kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kvalifiserer du deg til å bli for eksempel:

 • fotograf
 • lydtekniker
 • klipper
 • VJ
 • flerkameratekniker
 • etterarbeidstekniker

Mer informasjon

Pris

Avgift for kostnader til lisenser og kopier. Studentene må regne med å dekke utgifter selv i forbindelse med egne produksjoner. i tillegg til semesteravgift