Language: NOR | ENG

Bachelor i TV-regi

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil finne og fortelle de gode historiene
 • Du er uredd i kreative samarbeid og tar ansvar i produksjonsprosesser
 • Du vil være med å forme morgendagens TV

Om utdanningen

Vil du være med og forme morgendagens TV? Ønsker du å fortelle viktige historier eller skape god underholdning? Har du kreative visjoner, men samtidig et strukturert hode? Da passer studiet i TV-regi for deg, studiet hvor du blir enkameraregissør/flerkameraregissør. 

Bachelorprogrammet i TV-regi er en treårig utdanning i regirollen for profesjonell TV- og dokumentarproduksjon. Studiet kvalifiserer til regissør- og bildeproducer-arbeid innenfor dokumentarfilm og –serier, sportsproduksjon, nyhetsproduksjon, underholdningsproduksjon og annet faktabasert innhold.

Gjennom utdanningen får studentene kunnskaper om ulike tilnærminger til regi- og producerrollen, og ferdighetstrening. Ved TV-skolen skjer likevel den viktigste læringen i regi- eller produceransvaret som studentene har i en rekke produksjoner i ulike sjangre og formater.

Studentene velger ved opptak fordypning i enten

 • TV- og dokumentarregi, eller
 • Flerkamera TV-regi

De to fordypningene viser til to ulike arbeidsformer i audiovisuell innholdsproduksjon, enkelt forklart ved at den ene formen (den dokumentariske) vanligvis er basert på opptak med ett kamera mens den andre (flerkamera) produserer opptak med flere kamera samtidig.

I fordypningen i TV- og dokumentarproduksjon har produksjon av dokumentarfilm og –serier en sentral plass gjennom utdanningsløpet, men studentene skal også skape produksjoner i andre sjangre.

I fordypningen Flerkamera TV-produksjon øves studentene i studioproduksjon, sport, nyheter og debatt, en rekke underholdningssjangre samt musikk- og kulturproduksjoner. Studieprogrammet har egen produksjonsbuss og gjør en rekke OB-produksjoner (outside broadcasting) på location. Studentene i TV-regi jobber gjennom hele studieforløpet tett med studenter fra studieprogrammet i TV-teknikk. 

Undervisningen ved TV-skolen er organisert rundt en rekke prosjekter og produksjoner. Studentene i TV-regi følger prosjektene fra idé- og konseptualisering helt frem til ferdigstilling av prosjektet. Dette gir virkelighetsnære læringssituasjoner der studentene møter reelle problemstillinger fra profesjonell medieproduksjon.

En rekke av utdanningens produksjoner blir til i tett samarbeid med bransjeaktører og eksterne oppdragsgivere. I kombinasjon med utstrakt bruk av gjestelærere og veiledere fra bransjen, og en praksisperiode i andre studieår, gir dette studentene en unik mulighet til å skape seg et faglig nettverk og lære av de beste på sitt felt.

Har du spørsmål til studiet?

Bli med TV-skolen på nettmøte

Enkamera regi

Finn ut mer om TV-skolen

Hvordan søker jeg TV-skolen?

Hvordan søker jeg TV-skolen?

Å søke seg til TV-skolen er en litt annen prosess enn å søke seg til andre studier som Høgskolen Innlandet tilbyr. På TV-skolen er vi opptatt av at de riktige menneskene kommer inn, så her får du en liten gjennomgang av hvordan du gjør det, og hva som er viktig i søknadsprosessen.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet

Emner

Emneoversikt, fordypning i TV- og dokumentarregi (enkameraregi) (Alle emner er obligatoriske)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Emneoversikt, fordypning i Flerkamera TV-regi (Alle emner er obligatoriske)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Kandidaten

 • Har god kunnskap om audiovisuell historiefortelling og dramaturgi på tvers av ulike sjangre og programformer i profesjonell TV- eller dokumentarproduksjon
 • Har bred kunnskap om arbeidsmetoder, oppgaver og arbeidsflyt i profesjonell TV- og dokumentarproduksjon
 • Har god kunnskap om regirollen i profesjonell TV- og dokumentarproduksjon
 • Har god kunnskap om praktiske, estetiske og etiske problemstillinger i regifaget
 • Har god kunnskap om kreative prosesser og regissørens rolle i disse
 • Har kunnskap om redaksjonelt arbeid og regissørens rolle i dette
 • Har kunnskap om ulike målgrupper for audiovisuelle produksjoner, og kjenner til ulike metoder for innsikt om disse
 • Har kunnskap om rettighetstematikk og ansvarsforhold i arbeidet med audiovisuelle produksjoner

 

 

Ferdigheter  

Kandidaten

 • Kan gjennomføre utøvende arbeid som regissør på en slik måte at arbeidet tjener en planlagt visjon eller et konsept
 • Kan kombinere faglig teori, research og arbeidsmetoder med personlige erfaringer og visjoner i kreativt arbeid
 • Kan anvende sine kunnskaper til å utvikle, planlegge og gjennomføre produksjoner av ulik art og omfang
 • Kan kartlegge målgrupper og brukerbehov for audiovisuelle produksjoner, og kan benytte seg av dette til å pitche og utvikle egne prosjekter
 • Kan holde seg oppdatert omkring utviklingstendenser innenfor norsk og internasjonal TV- og dokumentarproduksjon, og anvende dette i eget arbeid
 • Kan identifisere regifaglige utfordringer, og ha et bevisst forhold til dette i eget arbeid
 • Kan skrive rapporter og gjennomføre skriftlige arbeider med utgangspunkt i regifaglige problemstillinger

 

 

Generell kompetanse  

Kandidaten

 • Kan gi faglige begrunnede refleksjoner omkring eget og medstudenters virke som regissør
 • Kan skape produksjoner som inspirerer, utfordrer, underholder og skaper debatt
 • Kan dele faglige synspunkt med profesjonelle bransjeaktører
 • Kan gi faglig funderte vurderinger av audiovisuelle produksjoner
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser innen eget fagområde

 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og i tillegg opptaksprøve.

 

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-regi (209 847):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante  attester.
 3. 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Det skal fremgå av søknaden om du søker opptak til TV- og dokumentarregi (enkamera regi) eller Flerkamera TV-regi

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Det er mulig for studenter på TV-skolen å gjennomføre sin praksis i utlandet, det vil si 6-8 uker i fjerde semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika. Linjeleder og internasjonal koordinator ved ditt studiested kan gi deg informasjon om hvilke avtaler som er aktuelle for ditt studie.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

På slutten av det andre studieåret er det praksisopphold i bransjen. Da har du sjansen til å komme nærmere din drømmejobb ved å utfordre, utvikle og motivere deg som fagperson innen dokumentarfilm, nyheter, sport eller TV-underholdning. Tidligere studenter har tatt praksisopphold ved NRK, TV2, Novemberfilm, Mastiff, Fabelaktiv og flere andre steder.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Veien videre

Videre studier

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kvalifiserer du deg til å bli for eksempel:

 • enkameraregissør
 • flerkameraregissør
 • kreativ produsent

Mer informasjon

Pris

Avgift for kostnader til lisenser og kopier. Studentene må regne med å dekke utgifter selv i forbindelse med egne produksjoner. i tillegg til semesteravgift