Bachelor i TV-regi

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Lær å regissere en bredde av TV- format - dokumentarfilm, sport, musikk, debatt, talkshow og underholdning
 • Lær fortellerteknikk, redigering, dramaturgi, intervjuteknikk og research
 • Fordypning i enkamera- eller flerkameraregi, eller som kreativ produsent

Om utdanningen

Studiet hvor du blir Enkameraregissør / Flerkameraregissør / Kreativ produsent.

Regilinja utdanner dyktige fortellerstemmer med sterke visjoner.

Gjennom den treårige utdannelsen utvikler du praktiske og teoretiske ferdigheter som gjør deg skreddersydd som TV-regissør. Læringen skjer i hovedsak gjennom praktiske øvelser og produksjoner. Mange av prosjektene gjøres i samarbeid med TV-bransjen.

Hos oss lærer du fortellergrep, verktøy og metodikk for en rekke format og genre for TV. Vi er anerkjente for vår dokumentarutdanning, med lange tradisjoner i å utvikle sterke fortellerstemmer. Hos oss har du muligheten til å fokusere på dokumentarproduksjon gjennom hele studietiden, eller kombinere dokumentariske øvelser med andre produksjonsformer for enkamera. Eller du kan lære underholdning-, musikk- eller sportsproduksjon fra de beste på vår flerkamerautdannelse.

De små klassene gir en helt unik lærertetthet og samhold mellom studentene på tvers av trinn og fordypninger, og du får et sterkt nettverk som du tar med deg ut i bransjen. I studietiden blir du med på en rekke samarbeidsprosjekt med bransjen, og du får øvelse i å jobbe i reelle samarbeidssituasjoner og utvikle og gjennomføre ideer.

Det første året på TV-regilinja lærer du grunnleggende regi for enkamera –og flerkameraproduksjoner. Du lærer også om produksjonsprosesser og får innblikk i andre fagspesialiseringer som foto, klipp, lyd og produksjonsledelse. Gjennom praktiske øvelser trenes du i regirollen, ulike arbeidsmetoder og verktøy for regi. Mot slutten av første studieår velger registudentene fordypning innen enten  enkameraregi, flerkameraregi eller kreativ ledelse som prosjektleder (fordypning for Regi og Ledelse).

NB: Studiet er under revisjon og ny studieplan kommer snart!

Lyst til å jobbe i TV-bransjen?

Ta TV-utdanning!

Tidligere student: Ingrid Gjessing Linhave

Tidligere student: Ingrid Gjessing Linhave

”Hver gang jeg kjører forbi Lillehammer tenker jeg, åh så fint jeg hadde det der”

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypning TV-regi - Enkamera (2. og 3. studieår)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypning TV-regi - Flerkamera (2. og 3. studieår)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

KUNNSKAP

Kandidaten...

FERDIGHETER

Kandidaten...

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten...

- har grunnleggende fortellerteknisk kompetanse, og god kunnskap om målgrupper og ulike typer program-innhold for TV. - kan planlegge og gjennomføre utøvende arbeid som regissør, alene og som en del et team, slik at det tjener en planlagt visjon. - kan videreutvikle form og sjanger gjennom innovativ fortellerteknikk.
- har bred kunnskap om arbeids-metoder, estetiske og praktiske problemstillinger innen TV-regi. - kan anvende sine kunnskaper til å skape audiovisuelle uttrykk, treffe begrunnede valg og til å utforske og utvikle seg selv som regissør - kan anvende sin kunnskap om teknikk og innhold i norsk og internasjonal TV i sitt fagområde.
- har grundig kunnskap om fagfunksjoner og produksjons-prosesser i TV, og planlegging og ledelse av disse. - kan planlegge og lede prosjekt og produksjoner som strekker seg i tid og med ulikt omfang, selvstendig og i team. Kan bidra konstruktivt til redaksjonelt arbeid. - kan anvende ledelsesteorier og metoder i sitt fagområde, og har innsikt i relevante etiske problemstillinger.
- har god kunnskap om redaksjonelt arbeid, og bidrar kreativt og konstruktivt til dette. - kan kombinere faglig teori, metode og praksis med sin kunnskap og personlige erfaringer i den kreativ utviklingen av en helhetlig TV-produksjon. - kjenner sine oppgaver og ansvar i samarbeidsrelasjoner mellom redaksjon, produksjonsselskap og TV-kanaler.
- har god kunnskap om TV-mediets egenart og ulike mediepolitiske roller i samfunnet. - kan anvende sin kunnskap om norsk og internasjonal TV i sitt fagområde. - evner å dele synspunkt og erfaringer om mediets rolle og funksjon med profesjonelle programskapere.
- har kunnskap om å drive næringsvirksomhet. - forstår TV- bransjen og markedet for å kunne skape en bærekraftig tilværelse som frilanser. - kan etablere seg som en aktiv, engasjert og faglig reflektert fagperson.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse, og opptaksprøve.

Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-regi (209 847):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

Tilleggsinformasjon: Enkamera- og flerkameraregi og Kreativ produsent/redaktør. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student på TV-fagene har du mulighet til å ta deler av utdanningen ved en annen utdanningsinstitusjon etter avtale med undervisningsleder.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika. Linjeleder og internasjonal koordinator ved ditt studiested kan gi deg informasjon om hvilke avtaler som er aktuelle for ditt studie.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

På slutten av det andre studieåret er det praksisopphold i bransjen. Da har du sjansen til å komme nærmere din drømmejobb ved å utfordre, utvikle og motivere deg som fagperson innen dokumentarfilm, nyheter, sport eller TV-underholdning. Tidligere studenter har tatt praksisopphold ved NRK, TV2, Novemberfilm, Mastiff, Fabelaktiv og flere andre steder.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Veien videre

Videre studier

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kvalifiserer du deg til å bli for eksempel:

 • enkameraregissør
 • flerkameraregissør
 • kreativ produsent

Mer informasjon

Pris

Avgift for kostnader til lisenser og kopier. Studentene må regne med å dekke utgifter selv i forbindelse med egne produksjoner. i tillegg til semesteravgift