Language: NOR | ENG

Bachelor i TV-ledelse

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil utvikle nye konsepter og originalt innhold for TV, dokumentar og sosiale medier
 • Du blir vist stor tillit og veiledes av erfarne prosjekt- og produksjonsledere
 • Du lærer å planlegge og lede kreative prosesser, og gjennomfører store produksjoner

Om utdanningen

Studiet kretser rundt tre sentrale kunnskapsområder innenfor fagfeltet: Historiefortelling, produksjons- og prosjektledelse samt bransje- og markedsinnsikt. Undervisningen ved TV-skolen er prosjektorientert, og hvert semester inneholder én eller flere produksjonsøvelser. Studentene ved TV-ledelse vil i disse øvelsene arbeide sammen med studenter fra TV-skolens øvrige studieprogrammer.

I første studieår fokuseres det på innlæring av basisferdigheter og grunnleggende kunnskaper relevant for ledelsesfunksjoner i TV- og medieproduksjon. Studentene blir kjent med arbeidsformer, fagfunksjoner og programtyper i TV-produksjon, øves i bruk av fortellertekniske verktøy og blir kjent med hvordan TV og dokumentarfilmer planlegges og produseres. Mot slutten av første studieår skal studentene ved TV-ledelse øves i produksjonsplanlegging for en mindre produksjon (enkamera eller flerkamera).

I andre studieår fokuseres det på praktisk prosjektstyring, redaksjonsarbeid og idéutvikling. Studentene skal ha prosjektlederansvar for en dokumentarfilm, og vil lære om blant annet nedbrekk av manus, kalkyle og økonomistyring, for- og etterarbeidsplanlegging og rettighetsklarering. I dette studieåret skal studentene også utvikle et konsept eller et format for en enkameraproduksjon (dokumentarserie, factual entertainment, etc.). Utvalgte format/konsept vil bli produsert i tredje studieår.

Andre studieår avsluttes med 6-8 ukers praksis.

I tredje studieår skal studentene i stor grad drive frem og gjennomføre prosjekter. Studentgruppen organiserer seg i praksis som et produksjonsselskap, med ansvar for å gjennomføre en rekke produksjoner og filmer. Fordeling av oppgaver og ansvarsområder skjer i samråd med faglærere, og tar så langt det er praktisk mulig hensyn til de roller eller funksjoner som den enkelte student ønsker å fordype seg i.

Hvordan søker jeg TV-skolen?

Hvordan søker jeg TV-skolen?

Å søke seg til TV-skolen er en litt annen prosess enn å søke seg til andre studier som Høgskolen Innlandet tilbyr. På TV-skolen er vi opptatt av at de riktige menneskene kommer inn, så her får du en liten gjennomgang av hvordan du gjør det, og hva som er viktig i søknadsprosessen.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Kandidaten 

 • Har bred kunnskap om TV-mediets egenart og dets funksjoner i samfunnet, samt marked, publikum, målgrupper og formater
 • Har bred kunnskap om audiovisuell historiefortelling og kjenner til ulike programformer og sjangre i profesjonell medieproduksjon
 • Har bred kunnskap om kreative prosesser og kjenner til ulike metoder for utvikling og kvalitetssikring av innhold for audiovisuelle produksjoner
 • Har kunnskap om produksjonsplanlegging, prosjektstyring og de ulike fasene i  audiovisuelle produksjoner
 • Har kunnskaper og begreper om organisasjonskulturer, arbeidsformer, gruppedynamikk og prosjektledelsesmetodikk i profesjonell medieproduksjon
 • Har kjennskap til finansiering, rettighetstematikk og ansvarsforhold knyttet til TV-produksjon
 • Har bred kunnskap om sentrale verktøy, arbeidsmetoder og faglige problemstillinger i lederfunksjoner for TV-produksjon
 • Har kunnskap om planleggingsverktøy og prinsipper for planlegging og publisering av audiovisuelle produksjoner av ulik art og omfang
 • Kjenner til kvalitative forskningsmetoder og har kunnskap om rapport- og refleksjonsskriving

Ferdigheter  

Kandidaten 

 • Kan vurdere og evaluere audiovisuelle historier ut fra ulike kvalitetskriterier, holde seg oppdatert omkring utviklingstendenser i norsk og internasjonal TV og anvende dette i eget arbeid
 • Kan anvende faglige kunnskaper til å kartlegge målgrupper og brukerbehov for audiovisuelle produksjoner, og benytte seg av dette til å utvikle, pitche og publisere egne prosjekter
 • Kan identifisere historiefortellere og sette sammen hensiktsmessige kreative konstellasjoner ut fra prosjektets art og omfang, samt lede team i kreative prosesser
 • Kan anvende faglige kunnskaper til å planlegge audiovisuell programproduksjon i ulike sjangre og av forskjellig omfang, samt identifisere utfordringer i ulike prosjektfaser og planlegge for å unngå disse
 • Kan anvende sine kunnskaper om rettighetstematikk og ansvarsforhold i arbeidet med egne prosjekter
 • Kan utøve budsjettstyring og kostnadskontroll i audiovisuelle produksjoner
 • Kan vurdere økonomiske omkostninger og budsjettstørrelse med utgangspunkt i en prosjektidé
 • Kan skrive rapporter og gjennomføre et akademisk arbeid basert på kvalitative forskningsmetoder

 

Generell kompetanse  

Kandidaten 

 • Har forutsetninger for å etablere seg som en dyktig, aktiv og reflektert fagperson
 • Kan starte og drive en mindre næringsvirksomhet
 • Kan dele faglig funderte synspunkt med profesjonelle bransjeaktører
 • Kan presentere prosjektideer for potensielle interessenter
 • Kan lede personal av ulik organisering og omfang
 • Kan evaluere medieprodukter og arbeidsprosesser ut fra hensikten med produksjonen
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser i eget fagområde   

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve.

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Opptaksprøve:

Innen 20. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon

til TV-ledelse (209 534):

 • Fyldig CV som inneholder alt søker mener er relevant for opptak
 • Relevante attester
 • 1-2 siders skriftlig presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 Youtube-standard), hvor du beskriver din bakgrunn, din motivasjon for å søke og hvorfor du egner deg til studiet. Hvilke faglige interesser og ambisjoner du har, og hvilke forventninger du har til studiet må fremgå av presentasjonen.

CV, presentasjon og eventuelle attester danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Intervju/opptaksprøve gjennomføres normalt i månedsskiftet mai/juni.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Ved studieprogrammet i TV-ledelse gis det anledning til internasjonal utveksling i forbindelse med praksis, det vil si 6-8 uker i fjerde semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika. Linjeleder og internasjonal koordinator ved ditt studiested kan gi deg informasjon om hvilke avtaler som er aktuelle for ditt studie.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

Praksis gjennomføres mot slutten av fjerde semester, og er av 6-8 ukers varighet. Det er utarbeidet en egen emnebeskrivelse for praksisperioden. Studenter har normalt praksis hos produksjonsselskaper, kanaler og mediehus. Studenten har selv ansvar for å skaffe seg et praksissted, men TV-skolen v/faglærer eller undervisningsleder skal godkjenne praksisoppholdet før avtale inngås.

Du kan også ha praksisopphold i utlandet.

Veien videre

Videre studier

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kvalifiserer du deg til å bli for eksempel:

 • produksjonsleder 
 • prosjektleder
 • kreativ produsent.

Mer informasjon

Pris

Avgift for kostnader til lisenser og kopier. Studentene må regne med å dekke utgifter selv i forbindelse med egne produksjoner. i tillegg til semesteravgift