Language: NOR | ENG

Bachelor i animasjon og digital kunst

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du kreativ og har interesse for tegning, animasjon og 3D-visualisering? Etter fullført bachelor kan du jobbe med å bl.a. lage animasjonsfilm eller som konseptutvikler for et nytt dataspill.

Om utdanningen

Studieprogrammet passer for dem som vil lære å gjøre ideer til virkelighet ved å skape bevegelse og spesialeffekter for animerte historier, filmer, dataspill og reklame. Studiet gir en omfattende innføring i mekanikken og anvendelser av modellering, animasjon og digital kunst.

Det første studieåret har fokus på å utvikle breddekunnskap. Studentene begynner å utvikle sine kunstneriske visjoner med grunnkurs i design, tegning, animasjon og produksjon. I løpet av 2. semester velger studentene 2 fordypninger innenfor spesialiseringene:

 • 3D-kunst & generalisering
 • 3D-animasjon
 • Digital kunst & motion design

Dette er et fremtidsrettet studium der studentene får utfordret sin kreativitet i grenseland mellom kunst og teknikk. Animasjon og digital kunst spiller en stadig større rolle i vår samtid og blir stadig viktigere innenfor utdanning, underholdning, kunst, industri og forskning. Animasjon og digital kunst er viktige elementer i alt fra dataspill, animasjonsfilmer, smarttelefoner, spesialeffekter i filmer og spill, digitale installasjoner, internettapplikasjoner, kunst, arkitektoniske og interaktive simuleringer, TV-reklamer og reklame på internett.

Informasjon om søknadsprossen

Slik søker du

Praktisk informasjon

PC/MAC og programvare

Det forventes at studentene har egen bærbar PC i henhold til en gitt kravspesifikasjon, samt oppdatert programvare.  Systemkravene til PC og MAC for studieåret 2020/2021 finner du her. Høgskolen er behjelpelig med råd vedrørende anskaffelse av utstyr og programvare, spørsmål om utstyr og programvare sendes til  spillskolen@inn.no.

 

Jobbmuligheter

Studiet Bachelor i animasjon og digital kunst, er først og fremst innrettet mot opplevelsesindustriens ulike virksomhetsområder. Dette vil i første rekke være arbeid knyttet til utvikling av innholdskomponenter til animasjoner, spill, film og multimedia-applikasjoner. Det vil også bli lagt til rette for at kunnskapen skal kunne brukes i andre sammenhenger, blant annet i industrien og offentlig sektor gjennom spillifiseringsprosjekter og mer teknisk 3D-modellering og visualisering. Utdanningen gir også kunnskaper som kan danne basis for fortsatt arbeid innenfor utdanningssektoren og i forsknings- og utviklingsarbeid.

Studiet gir kompetanse i å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder, uttrykksformer og konsepter i relasjon til skapende prosesser i kunst- og designproduksjonen. Studiet gir en god fordypning innenfor et fagområde, men samtidig en breddekunnskap for å gjøre studentene mer attraktive for arbeidslivet og rustet til den teknologiske fremtiden.

Opptakskrav

Opptakskrav til bachelor i animasjon og digital kunst består av tre deler som alle må være bestått:

 1. Generell studiekompetanse/ godkjent realkompetanse
 2. Opptaksprøve, som må leveres innen 15. mai kl. 23:59
 3. Intervju (kun søkere med bestått opptaksprøve og generell studiekompetanse/realkompetanse kan bli kalt inn til intervju)

Opptaksprøven skal inneholde:

 • Utfylt spørreskjema
 • En videoportefølje hvor man presenterer relevant arbeid. Last opp videoer på Youtube eller Vimeo, og del nettadressene i spørreskjemaet
 • Eventuelle relevante attester og vitnemål/kompetansebevis (lastes opp i nettsøknaden i samordna opptak)

Dette danner grunnlaget for opptaket. Der kommiteen ser behov, kan søkere også bli kalt inn til en Skype-samtale, før endelig vedtak om opptak fattes.

Gjennom opptaksprosessen vil vi se etter potensial, engasjement og vilje til å utvikle både seg selv og faget. Søkerne vil bli vurderte ut fra en rekke kriterium, som inkluderer: kreativitet, ambisjoner, motivasjon, kunstnerisk og designfaglig modning, evne til eksperimentering, evne til analytisk og konseptuell tenking, form- og fargesans, evner og erfaring i tegning / visualisering, skriftlig og muntlig formuleringsevne, evne til samarbeid og samfunnsbevissthet.

Spørreskjema

I spørreskjemaet må du først svare på noen enkle ja/nei spørsmål om din erfaring og ditt interessefelt. Deretter kommer en del som omhandler din motivasjon for å søke studiet, hvor du må svare på disse fem spørsmålene:

 • Hvem er du?
 • Beskriv din motivasjon for å studere på bachelorprogrammet i animasjon og digital kunst
 • Beskriv din forståelse av studiet og fagområdet
 • Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til når du er ferdig?
 • Hvilke erfaringer har du med dataspill generelt?

Visuelt arbeid

For denne delen skal du lastes opp en video som viser både porteføljen din som del 1 og de to praktiske oppgavene du skal svare på som del 2. De to delene skilles med teksplakater eller tilsvarende, i videoen.

Videoen skal ha oppløsning 1920 x 1080 (FULL HD). For at YouTube eller Vimeo skal lagre videoer i Full HD så må videoene du laster opp være i samme format.

Del 1 – Portefølje; *

Du skal presentere 5, ulike egne eksisterende arbeider som viser bredden i hva du kan.

List opp arbeidene i samme kronologisk rekkefølge som de kommer frem i videoen. Bruk nummer og linjeskift for opplisting. Beskriv også hvilket medie som er brukt, blyant, olje, digital, dataspill, 3D- visualisering osv.

(Legg denne videoen sammen med praktisk del 2, og lim inn lenken til én felles video som viser alt, til slutt under del 2).

Del 2 –Praktisk skapende oppgaver

Du skal løse begge oppgaver.

Merk: Viktig at tegninger og bilder er i liggende format slik at de utnytter videobilde helt. Lengde per stillbilde i oppgave 2 bør ikke overstige 5 sekunder.

Er du usikker på hvordan du setter sammen en video så har vi utarbeidet en hjelpeside på http://spillskolen.no/soknadshjelp/

Oppgave A: Natur

 1. Visualiser begrepet "Natur" gjennom en kort videofilm eller animasjon på maks 30 sek. (For animasjon kan du jobbe i 2D og/eller 3D). 

  Eksempler kan være et utsnitt,,objekter fra naturen, en skogsbunn, gjentakelser,en  kort fortelling. Ta stilling til hvilket uttrykk visualiseringen av begrepet skal ha. Du kan bruke dybde, lys/skygge former, farger, bevegelse, stemning/mood.

  Poenget her er at du må bruke din egen forestillingsevne og stole på egne valg. Her er det åpent for å anvende alle slags ulike løsninger siden det ligger i fagets natur at det ikke finnes noen fasitsvar.

 2. Lag en tegning i liggende, minimum A4 format, som forklarer hva du fremstiller i videoen eller animasjonen. Gi arbeidet en tittel, og les inn en tekst og integrer denne lydfilen på maks. 20 ord som forteller hvordan du har tolket begrepet "natur" over den liggende tegningen - eller presenter teksten som egen tekstplakat før tegningen din, i videoen.

Oppgave B: Ett stedspesifikt punkt

Velg et sted som betyr noe for deg.

 1. Du skal formidle stedet ved å lage en serie av tre (3) svart/hvitt fotografier s om du selv har tatt
 2. Lage så en tegning, i liggende A4 format, av samme motiv, eller en komposisjon i 3D av samme motiv - render i svart/hvit.

Når du skal ta bildene og samle inspirasjon: Opphold deg på stedet mens du prøver å registrere hva om gjør stedet interessant: det kan være et spesielt lys, en fin utsikt, noe man kan gjøre der, et inntrykk, en historie, en opplevelse eller noe annet som er inspirasjonskilden din. Bruk forestillingsevnen din.

Innlevering:

 1. Serie av tre stk. svart-hvitt fotografier i liggende format
 2. Én (1) tegning i liggende minimum A4 format eller én (1) 3D-render i 1920x1080 format.

 

Plagiering: Ved innlevering av nettskjemaet bekrefter du også at det du leverer inn er ditt eget arbeid. Å levere inn andres arbeid som ditt, er plagiering og ulovlig, og vil medføre at eventuelt vedtak om opptak omgjøres.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til den historiske utvikling bak dagens animasjonsformer, digitale kunstuttrykk og medie- og kommunikasjonssamfunn
 • har kunnskap om og 3D-animasjon knyttet opp mot spill, film og interaktive produksjoner
 • har kunnskap om 3D-modellering og rigging for produksjon av innholdskomponenter til spill, film og interaktive produksjoner
 • har kunnskap om produksjon knyttet til kunstrelaterte digitale og interaktive medieprodukter
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til estetiske kunst- og interaktive produkter
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid med relevans for animasjon og digital kunst, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beherske og anvende relevante faglige verktøy, metoder og teori innenfor design, tegning, modellering, komposisjon, dramaturgi, enkel lydsetting og videoredigering, motion design, 3D-modellering og 3D-animasjon
 • kan beherske designprosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid som ligger til grunn for animasjonsproduksjon og interaktive estetiske produksjoner
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet profesjonelt aktuelt fagstoff
 • kan beherske kritisk tenkning, fagspesifikk logikk, kommunikasjon og problemløsning kan arbeide skapende med kunstfag/animasjon i problemløsning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypningsemner i 3D-kunst & 3D-generalisering

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypningsemner i animasjon

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Fordypningsemner i digital kunst

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Studenter kan søke om å reise på utveksling i 6.semester. Oppholdet ved den utenlandske institusjonen må forhåndsgodkjennes av instituttet, for å sikre at emnene kan innpasses i studentens utdanningsplan.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et  utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre studiemuligheter

Bachelor-utdannelsen kan videreføres med en Mastergrad i Spillutvikling og interaktiv simulering, samt et toårig teoretisk masterstudium i digital kommunikasjon og kultur på Høgskolen i Innlandet. Det er også mulig å ta relevant videreutdanning i utlandet og ved nettstudier innenfor animasjon, 3D-modellering og det digitale kunstfeltet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Skoleåret 2021/2022 starter mandag 16. august

Oppmøte ved studiestart:

Alle nye studenter må møte opp og registrere seg på studiets annonserte startdato. Studenter som ikke kan møte bes gi beskjed på forhånd til studieadministrasjonen, dette gjøres ved å sende en epost til  spillskolen@inn.no.

Rosann Johnsen

Følg med på studentbloggen

Vår studentambassadør Rosann studerer Bachelor i animasjon og digital kunst, og blogger jevnlig om studenttilværelsen ved studiested Hamar. 

Bachelor i animasjon og digital kunst

Hvorfor studere animasjon og digital kunst ved Spillskolen på Hamar?

Du kan forvente en utdanning som vil gi deg en mulighet til å utvikle digitale innholdskomponenter til bruk i film, dataspill og visualiseringsprosjekter generelt, både innenfor læring, underholdning og informasjon.