Language: NOR | ENG

Dokumentasjon

Når du registrerer din søknad må du samtidig laste opp dokumentasjon i henhold til opptakskravene. Opptakskravene til studiet du ønsker å søke finner du i studieomtalen under opptakskrav.

Dokumentasjonfrister

For studier via Samordna Opptak er det egne frister som gjelder for deg som søker.

For studier i lokalt opptak er fristen så snart som mulig etter at du har søkt, og senest en uke etter søknadsfrist.

Dokumentasjon av utdanning og praksis som avsluttes etter søknadsfristen må lastes opp innen 1.juli.

Søkere som avslutter studier ved Høgskolen i Innlandet inneværende semester trenger ikke laste opp dokumentasjon på denne utdannelsen.

Hvordan laste opp dokumentasjon?

Har du søkt et studium gjennom Samordna opptak, så må du laste opp dokumentasjon på din søknad. Les mer på Samordna opptak sine nettsider om hvordan du laster opp dokumentasjon der.

Har du søkt et studium gjennom lokalt opptak, så må du laste opp dokumentasjon i HINNs søknadsweb. Det er ditt ansvar som søker at dokumentasjon er korrekt opplastet og opplastet i riktig portal (dokumenter lastet opp i Samordna opptak er ikke synlig i HINNs søknadsweb vice versa)

Øverst på den svarte/grå linjen til venstre vil du blant annet se et menypunkt som heter "mine dokumenter". Her kan du gå inn og laste opp dokumenter.

På mindre skjermer vil du kun se tre horisontale linjer til venstre på den svarte/grå linjen øverst i søkandsweb. Disse tre hvite linjene åpner en tilsvarende meny der du også finner "mine dokumenter".

Hva skal jeg laste opp?

Hvilke dokumenter skal jeg laste opp i nettsøknaden min?

Sjekk hva slags opptakskrav studiet du ønsker å søke har. Du finner det på informasjonssiden for ditt valgte studie, under "Opptakskrav". Er opptakskravet utdanning ut over generell studiekompetanse, så må du allikevel laste opp dokumentasjon på generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) hvis dette ikke tidligere er registrert på deg i systemet, eller hvis du ikke har elektronisk vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase.

Noen studier gir praksispoeng for relevant praksis etter fullført opptakskrav.

Dokumentene dine skal skannes, lagres som en pdf-fil, og lastes opp i nettsøknaden. Du kan også ta et bilde med f.eks. mobiltelefon og laste opp. Sjekk at hele dokumentet er synlig og lesbart.

Fristen for opplasting av dokumentasjon ser du i kvitteringen du mottar på e-post når du har søkt.

Vi tar ikke i mot dokumentasjon pr e-post.

Dokumentere generell studiekompetanse

Informasjon om hvordan du dokumenterer generell studiekompetanse finner du her.

Mange søkere som både har generell studiekompetanse fra videregående skole og har fullført høyere utdanning, lurer på hvorfor de må dokumentere videregående skole. Studier som krever GSK og som har flere søkere enn plasser må rangeres ut i fra resultatene fra videregående skole. Års-, halvårs- og bachelorstudier bygger på GSK, uansett om du har en bachelorgrad fra før av. Masterstudier bygger på bachelorgrad.

Dokumentere utdanning fra utlandet

Samordna opptak har egne nettsider der du kan se hvilke krav som stilles for å oppnå generell studiekompetanse med utdanning fra andre land.

For master, etter- og videreutdanninger med krav om faglig fordypning, så kan du bli bedt om å laste opp emnebeskrivelser og pensumlister for grunnutdanninger tatt utenfor Norden. Er dokumentasjonen på et annet språk enn engelsk må den oversettes til engelsk eller norsk av en godkjent translatør.

Våre saksbehandlere vurderer utenlandsk utdanning etter nasjonale retningslinjer.

Det er også mulig å søke NOKUT om godkjenning av utenlandsk utdanning.

Har du godkjenning fra NOKUT ber vi deg om å laste opp den sammen med dokumentasjonen som ligger til grunn for godkjenningen.

Språkkrav

Alle som søker opptak til studier ved Høgskolen i Innlandet må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Norsk

Søkere med annet morsmål enn norsk, eller et annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende kravene som stilles i nasjonal opptaksforskrift i § 2-2 og § 2-3

Kravet om dokumentasjon av norskkunnskaper gjelder ikke for engelskspråklige studieprogram.

Dokumentasjon på norsk lastes opp i din søknad under "mine dokumenter".

Engelsk

Søkere til norskspråklige utdanninger må dekke engelsk-kravet som er gjeldende for opptak til høgskoler og universiteter i Norge.  

Se oversikt over hva som er godkjennes av norsk- og engelsktester på Samordna Opptak.

For engelskspråklige studier ved Høgskolen i Innlandet er det krav til høyere karakterer/scores enn til grunnutdanninger. Oversikten over disse engelskkravene finner du her.

Dokumentasjon på engelsk lastes opp i din søknad under "mine dokumenter".

Dokumentere høyere utdanning

Hvis opptakskravet til studiet du søker er en form for høyere utdanning, så må du dokumentere dette i nettsøknaden din.

Gyldig dokumentasjon på høyere utdanning er:

  • Vitnemål som viser oppnådd grad. Dokumentet blir utstedt av universitetet eller høyskolen din.
  • Karakterutskrift som viser løse emner eller kurs, dokumenteres ved karakterutskrift og/eller kursbevis. Hovedregelen er at du må dokumentere oppnådd grad med et vitnemål, men hvis du ikke har en grad, eller skal dokumentere emner tatt i tillegg til grad, er det karakterutskriften du skal laste opp. 

Annen dokumentasjon aksepteres ikke. Eksempelvis vil ikke skjermbilde fra Studentweb eller liknende godkjennes.

Husk at du må laste opp eventuell utveksling fra utlandet. Du må også laste opp innpasset utdanning fra annen institusjon i Norge eller utlandet.

Dersom vi under saksbehandlingen oppdager manglende resultater vil vi etterlyse dokumentasjon fra deg.

Dokumentere praksis

Lønnet arbeid

Lønnet arbeid dokumenteres med signert arbeidsattest der det står:

  • startdato og sluttdato for arbeidsperioden
  • hvor stort omfang stillingen hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent
  • ansvar- og arbeidsoppgaver

Selvstendig næringsvirksomhet skal dokumenteres med attest fra Skatteetaten og foretaksregisteret.

Annen dokumentasjon, som arbeidskontrakt, CV, lønnslipp o.l. regnes ikke som gyldig dokumentasjon og vil ikke bli vurdert. Får du ikke tak i oppdaterte attester av eldre dato med datering og omfang, så godkjenner vi også utskrift fra NAVs Aa-register som supplerende dokumentajson.

Læretid

Læretid i bedrift dokumenterer du med attest fra arbeidsgiver. Fagbrev eller svennebrev er ikke godkjent

Frivillig arbeid

Ulønnet frivillig arbeid dokumenterer du med attest der det står:

  • startdato og sluttdato for arbeidsperioden
  • stillingens omfang i timer per uke eller i stillingsprosent

Omsorgsarbeid

Omsorgsarbeid dokumenterer du med:

  • bostedsattest fra Skatteetaten for søker og barn som viser at de har bodd på samme adresse, eller
  • attest fra lege eller liknende som viser omsorgsarbeid for nært familiemedlem

Sensitive opplysninger

I enkelte tilfeller kan du som søker måtte dokumentere sensitive personopplysninger for å dekke kravet om praksis eller ved søknad om særskilt vurdering.

Sensitiv dokumentasjon skal ikke lastet opp elektronisk eller sendes pr. e-post, men må sendes pr. post til følgende adresse: Høgskolen i Innlandet, Postboks 400, 2418 Elverum

 

Følgende regnes som sensitive personopplysninger:

- opplysninger om helseforhold. Dette inkluderer for eksempel legeerklæringer, spesialisterklæringer fra PPT eller psykolog med mer, og bekreftelser fra NAV på støtte og tiltak.

- opplysninger om siktelse, tiltale eller dom for straffbare handlinger. Dette inkluderer dokumentasjon på opphold i fengsel, for eksempel.

En full oversikt over hva som regnes som sensitive personopplysninger finner du på Datatilsynets nettsider.

Resultatutveksling

Resultater fra andre institusjoner vises i resultatutvekslingen. De ligger synlige under "Eksterne resultater" i Søknadsweb. Vær oppmerksom på at resultatene dine ikke nødvendigvis er synlige med en gang. Normalt blir resultater fra andre institusjonen importert påfølgende natt. Sjekk derfor søknaden igjen dagen etter hvis du ikke ser resultatene med en gang.

Resultatene skal være de samme som du selv kan se i vitnemålsportalen.

Selv om det er elektronisk resultatutveksling kan vi be om at du laster opp vitnemål eller karakterutskrift for å få informasjon som ikke vises i resultatutvekslingen. Dette fordi tjenesten er ikke er fullt ut utbygd og det kan hende at ikke alle resultater er komplette eller tilgjengelige. Hvis det mangler resultater må du selv sørge for å laste opp vitnemål som bekrefter utdanningen du har fullført. Dersom vi under saksbehandlingen oppdager manglende resultater vil vi også etterlyse dokumentasjon fra deg.

Dokumentasjonskontroll

Høgskolen i Innlandet kan be om å få se originaldokumentasjonen din for kontroll både før og etter opptak. Studenter er forpliktet til å fremvise originaldokumentasjon ved forspørsel, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 2-6.

Det er ikke lenger krav om attesterte kopier av vitnemål og attester for å bli tatt opp til høyere utdanning. Hvert år vil derfor et tilfeldig utvalg av alle nye studenter få sjekket aktuell dokumentasjon. Det er viktig at du er klar over at du selv har ansvaret for at all din dokumentasjon er korrekt.

Hvis du trekkes ut til å være med på kontrollen, vil du få nødvendig informasjon sendt på e-post. Her vil du få detaljert informasjon og praktisk veiledning om videre prosedyre.

Dersom du ikke leverer originaldokumentasjon innen tidsfristen vil du miste studieplassen din. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffeloven § 361 første ledd, bokstav a og b, og vil alltid bli politianmeldt.

CV som dokumentasjon

 CV er ikke godkjent som dokumentasjon. Du må laste opp arbeidsattest med spesifisert omfang, varighet og stillingsbeskrivelse.